JAV pagalba sovietų žydam Izraelyje

Ryšium su detente politika prasidėjusi gausesnė žydų emigracija iš Sovietų Sąjungos į Izraelį pareikalavo didelių pastangų bei išlaidų atvykėliam įkurdinti Izraelyje. Jau prezidentas Nixonas savo potvarkiu 1972    iš JAV biudžeto tam reikalui paskyrė du milijonus dolerių. Kitais, 1973    metais , pats JAV kongresas biudžete numatė $.50 milijonų “paramos Izraeliui ar kitam atitinkamam kraštui, įskaitant paramą įsikurti . . . žydam ar kitiem panašiem pabėgėliam iš Sovietų Socialistinių Respublikų Sąjungos”. 1974 biudžete kongresas tam reikalui skyrė $36.5 mil., o 1975 — $40 mil.

Šias sumas Valstybės Departamentas per UIA (United Israel Appeal, Inc.) perveda JAI (Jewish Agency for Israel). Didžioji šių sumų dalis eina sovietinių žydų įkurdinimo Izraelyje reikalam pagal tam tikrą planą, kurį sudaro JAI ir Izraelio ministerija imigrantam absorbuoti.

Jungtinių Valstybių parama naudojama trejopiem reikalam: pagalbai aprūpinant sovietinius žydus pereinamojoj stovykloj Austrijoje; pagalbai laikinai apgyvendinti sovietinius žydus Izraelyje; ir pagalbai Izraelin atvykusiųjų sovietinių žydų profesiniam paruošimui ir profesiniam prisitaikymui prie Izrealio lygio.

Pvz. 1974 sovietiniam žydam aprūpinti pareinamojoj stovykloj Austrijoje išleista $1,875,000 JAV paramos, o pačios stovyklos remontam — $187,177. Pačiame Izraelyje namų statybai atvykusiems sovietiniam žydam laikinai apgyvendinti JAV paramos gauta $12,750.00. Jungtinių Valtybių vyriausybės lėšomis pastatyti penki tokio laikinio apgyvendinimo centrai: Pehovot 96 butai; Kiryat Sharet — 192 butai, Kiryat Yam — trys devynių aukštų namai, Kfar Saba — 120 butų, Ra’anana — 144 butų kolonija. O nuolatiniam apsigyvenimui naujų namų statybai gauta JAV vyriausybės paramos $30,450,000, už kuriuos pastatyti 1,355 butai. Be to, JAV vyriausybė padovanojo Izraeliui 124 gyvenamus namus ant ratų. Jie savo metu buvo naudojami Agnes uragano aukom laikinai apgyvendinti. JAV vyriausybės parama apmokėti sovietinių žydų privačių butų (2,300) nuomai Izraelyje taip pat siekė keturis milijonus dol. Sovietinių imigrantų reikalam medicinos įstaigų statybai iš JAV vyriausybės gauta šeši milijonai dol. paramos, o sovietinių imigrantų studentų stipendijom — $4.2 mil. ir amatininkų ir technikų patobulinimui ir pritaikymui Izraelio lygiui — $2.773 mil. Sovietiniam imigrantam su aukštuoju mokslu prisitaikyti Izraelio sąlygom ir lygiui JAV vyriausybės paramos 1974 gauta $1.8 mil., o sovietinių imigrantų našlaičių profesiniam paruošimui — $1.2 mil.

Apskaičiuota, kad JAV vyriausybės parama Izraelyje yra įkurdinta sovietinių žydų 1971 — 14,000, 1972 — 31,500, 1973 — 33,500 ir 1974 — 17,000. (The Department of State, Special Report, Nr. 15).