NAUJOS KNYGOS

Vincas Trumpa,NAPOLEONAS BALTIJA AMERIKA, istorinės sintezės bandymas. Išleido Algimanto Mackaus Knygų Leidimo Fondas, spaudė Morkūno spaustuvė Čikagoje 1973 metais; knygos aplankas Vytauto O. Virkau; 251 pusl., kaina 6 dol.

Alė Rūta,PO ANGELŲ SPARNAIS, novelės. Nidos Knygų Klubo leidinys nr. 89, 1973; spausdino “Nida Press” spaustuvė Londone; 191 pusl., kaina 4 dol. arba 1,60 svaro.

Jurgis Gliauda,TAIKOS RYTAS, novelių rinkinys. Nidos Knygų Klubo leidinys Nr. 88, 1972. Iliustracijos dail. Vikt. Bričkaus; 229 pusl., kaina 4 dol.

Bronis J. Kaslas,THE USSR — GERMAN AGGRESSION A3AINST LITHUANIA, dokumentinė knyga, išleista Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pastangomis ir Tautos Fondo lėšomis. Išleido Robert Speller & Sons, Publishers, Inc., New York, New York 10010, 1973, 543 p., kaina 15 dol.

Joseph Ehret,DIE VERGESSENEN BALTEN, ketvirta laida atspausdinta 1973 Bazelyje. Planuojamos “Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencijos” proga prof. Juozas Eretas iš naujo vokiškai kalbančiam pasauliui pristato Baltijos valstybių bylą, įjungdamas naujausius įvykius Latvijoje, Estijoje ir ypač Lietuvoje ir konjunktūrinius posūkius pasaulio politikoje.

Jonas Juodvalkis,MANO DIENOS, atsiminimai. Išleido Anatolijus Kairys, 2955 W. 71 st. Street, Chicago, Ill. 60629. Redaktorius Bronius Kviklys. Spausdino “Draugo” spaustuvė Čikagoje.: 112 pusl. kaina nepažymėta.