LIETUVOS BYLA JAV-BIŲ KONGRESE

Senatorių ir kongresmanų žodžiai bei pareiškimai minint birželio mėnesio įvykius

Apie šimtas legislatorių (senatorių ar kongresmanų) pamini kasmet Vasario 16-tąją JAV-bių Kongrese, tardami žodžius ar padarydami pareiškimus. Paskutiniųjų kelerių metų laikotarpyje JAV-bių LB vadovybė ėmėsi iniciatyvos šalia liūdnųjų įvykių “įpillietinti” JAV-bių Kongrese ir kitą paminėjimą: tai 1941 metų birželio mėnesio sukilimą, partizanų kovas ir laisvųjų pastangas padėti Lietuvai nusikratyti komunistinė vergijos bei diktatūros.

Paminėjime dalyvavo virš 70 legislatorių

JAV-bių LB vadovybės pastangos atnešė ir atneša gražių rezultatų: šiais metais, virš 70 legislatorių tarė žodžius ar padarė pareiškimus JAV-bių Kongrese, minint virš minėtus įvykius, birželio mėnesio antroje pusėje. Tie legislatorių žodžiai ar pareiškimai buvo įtraukti į Congressional Record (JAV-bių Kongreso darbų stenogramas). Tas leidinys, esant JAV-bių Kongresui sesijoje, išleidžiamas kasdien ir pasiekia mokslo institucijų ir viešąsias bibliotekas, laikraščių bei žurnalų redakcijas, krašto politinio gyvenimo vairuotojus ir visus kitus amerikiečius, kurie tą leidinį prenumeruoja (Congressional Record metinė prenumerata yra 45 dol. — Red.).

Spaudimą į legislatorius krašto sostinėje minėjimo reikalu darė:

JAV-bių LB Tarybos nariai, apygardų ir apylinkių valdybos ir taip vadinamos JAV-bių LB Talkos Lietuvai komisijos. JAV-bių LB vadovybei šiame užsimojime talkino Rezoliucijoms Remti Komitetas ir dar viena kita lietuvių grupė. JAV-bių Kongresas pamini kasmet Pavergtų tautų savaitę liepos mėnesį. Mūsiškis (pabaltiečių) paminėjimas yra arti prie liepos mėnesio legislatorių žodžių bei pareiškimų Kongrese. Taigi, ne vienas legislatorius sujungia abu paminėjimus į vieną ir padaro bendrą liepos mėnesį. Kitaip tariant, lietuvių ir kitų pabaltiečių reikalas kiek nukenčia dėl minėtos priežasties. Bet kaip ten bebūtų, visų pavergtų tautų minėjimas liepos mėnesį beveik neprašoka (kalbėtojų skaičiumi!) mūsiškį birželio mėnesį.

Turiningesni žodžiai bei pareiškimai

Norint išgauti iš legislatorių turiningesnius žodžius ar pareiškimus, reikia juos aprūpinti atitinkama literatūra ir pageidauti, kas akcentuotina. JAV-bių LB vadovybė pasiuntė legislatoriams savo išleistą brošiūrėlę “The Violation of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania — A Report for 1972” ir specialų pareiškimą “Baltic Nations: The Unresolved Legacies”. Nemaža legislatorių dalis, dalyvavusių tame paminėjime, pasinaudojo mažiau ar daugiau minėtu pareiškimu; keturi legislatoriai įtraukė ištisai tą pareiškimą j Congressional Record. JAV-bių LB vadovybės pareiškime akcentuojami šie punktai: pasaulio taika negalima, kol Pabaltijo kraštai pavergti; lietuvių kova prieš pavergėją nuo 1940 metų birželio 15; partizanų kovos ir aukos 1944-1952 metų laikotarpyje; paskutinis lietuvių pasipriešinimas prieš Maskvos grobikus (Kalantos susideginimas ir kit.); JAV-bių Kongreso priimtos rezoliucijos (H. Con. Res. 416) vykdymas. Išvardinti punktai ir buvo akcentuojami legislatorių žodžiuose bei pareiškimuose. Be abejo, legislatorial neapsiėjo ir be eilės bendrybių, apeliuojančių į jausmus ar beveik nieko nesakančių. Tas visas bendrybes reiktų vienu ar kitų būdų ateityje “išpilietinti”.

Rezoliucijoms Remti Komitetas buvo kreipęsis į geresnius savo bičiulius JAV-bių Kongrese, kviesdamas juos dalyvauti ten birželio liūdnųjų įvykių minėjime. To vieneto vadovybė aprūpino savo draugus JAV-bių Kongrese specialia literatūra. Sulaukta gražių rezultatų: keturi legislatorial ištisai įtraukė garsiąją H. Con. Res. 416 (89th Congress) rezoliuciją į Congressional Record, kiti — ją citavo. Apie trečdalis visų legislatorių, dalyvavusių minėtame paminėjime, švelnesne ar kietesne forma kvietė krašto administraciją minėtą rezoliuciją įgyvendinti, perkeliant Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų bylą į Jungtines Tautas ir kitus tarptautinius forumus ir priverčiant Sovietų Sąjungą pasitraukti iš Baltijos valstybių.

Sugestijos ateičiai

Birželio liūdnųjų įvykių minėjimas JAV-bių Kongrese plėstinas ir stiprintinas: Lietuvos ir kitų Baltijos kraštų laisvės ir nepriklausomybės reikalu turėtų ta proga kalbėti ne 70 legislatorių, bet bent 200 ar net daugiau. Vieno ar poros paraginimų legislatoriams nepakanka. Visi tie senatoriai ir kongresmanai, kurių steituose ar distriktuose yra pabaltiečių, turėtų gauti šimtus laiškų bei telegramų. Tuo atveju jie kalbės ir kalbės taip, kaip kad mes pageidausime. Į tą raginimo darbą LB vadovybė turi įjungti mases, o ne tik LB apylinkių valdybas. Patriotinė lietuvių spauda turėtų ateiti į talką, duodama senatorių ir kongresmanų vardus bei pavardes ir jiems rašytinų laiškų ar siųstinų telegramų pavyzdžius. Labai nejudrūs šioje srityje yra latviai ir estai: jie beveik nieko nedaro šiuo reikalu. JAV-bių LB vadovybė turėtų pilnai išjudinti šiame darbe savuosius, o taip pat paveikti ir latvius su estais.

N. Stiklius

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

LFB Los Angeles sambūrio naujai išrinktoji valdyba nutarė 1974 metų sausio pabaigoje ar vasario pradžioje suorganizuoti ir pravesti politinių studijų savaitgalį kaliforniečiams. Politinių studijų savaitgaliai išjudina lietuvius politinei veikalai ir Lietuvos laisvinimo darbui. LFB Los Angeles sambūriui (1973-1974 veiklos metai) vadovauja pirm. dr. Z. Brinkis, vicepirmininkai — L. Valiukas, I. Medžiukas ir P. A. Raulinaitis, kasin. R. Bureikienė.