GREITAM SUSIPAŽINIMUI

su laisvinimo veiksnių konkrečiais darbais

Diplomatinė Tarnyba

Min. Stasys Lozoraitis, Lietuvos diplomatijos šefas, parašė raštą JT gen. sekretoriui, primindamas Sovietų Sąjungos įvykdytą agresiją prieš Lietuvą ir jos sulaužytas tarptautinės teisės sutartis.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

•    Paruoštas memorandumas “Lietuva ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo konferencija” ir išsiuntinėtas JAV ir kitoms Vakarų valstybių vyriausybėms, būsimoms konferencijos dalyvėms.

•    Išleistas dokumentų rinkinys “USSRGermany Aggression Against Lithuania”.

•    Pirmininkas dr. K. Valiūnas, dalyvaudamas p. Nixonienės priėmime Baltuosiuose rūmuose, Lietuvos klausimu kalbėjosi su pačiu prezidentu.

JAV Lietuvių Bendruomenė

•    LB atstovai lankėsi Valstybės departamente atkreipti dėmesiui į valdžios leidžiamus žemėlapius, kuriuose be paaiškinimų Baltijos valstybės atžymimos kaip Sovietų Sąjungos dalis. Įteiktas memorandumas. Gautas užtikrinimas, kad ateityje to nebūsią.

•    Ryšium su JAV paskirto konsulo Leningradan Culver Gleysteen 1972.VII.22 - 23 Vilniuje lankymusi, LB atstovai lankėsi Valstybės departamente ir įteikė Valstybės sekretoriui adresuotą memorandumą, kuriuo JAV vyriausybė prašoma patvirtinti okupacijos nepripažinimo patvirtinimą.

Prievarta įvykdyto Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą nepripažinimo patvirtinimas gautas.

•    LB atstovai lankėsi Valstybės departamente atkreipti dėmesiui, kad San Francisco simfoninio orkestro maršrutan Sovietų Sąjungoje įtrauktas ir Vilnius. Gautas užtikrinimas, kad Valstybės dept. komunikatuose, informuojant apie koncertus, Vilnius nebus suplaktas su sovietų miestais ir bus išryškinta specifinė Lietuvos padėtis.

•    LB delegacija lankė Apaštališkojo Sosto delegatą Washing-tone vyskupą L. Raimondi. Įteiktas memorandumas, kuriame Šv. Sostas prašomas imtis akcijos persekiojamiems Lietuvos tikintiesiems padėti. Delegatas memorandumą pažadėjo persiųsti Romon.

•    Išleistas “The Violations of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, a Report for 1972” leidinys.

Pavergtųjų Europos Tautų Seimas

Kreipėsi į II Pasaulinio karo aliantus ir JT, prašydamas daryti spaudimą į Sovietų Sąjungą netrukdyti Lietuvos suvereninių teisių atstatymo.