LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS, SPAUDOS IR RADIJO DIENOS

Pirmąjį LB spaudos ir radijo darbuotojų suvažiavimą savo vasarvietėj sukvietė prieš ketvertą metų PLB valdybos buv. pirmininkas a. a. Juozas Bachunas. Anot Stasio Barzduko, PLB valdybos dabartinio pirmininko, tada buvo susitikta, pasikalbėta, pabendrauta, ir tai daugeliui patikę. Panašus suvažiavimas, ketvirtas iš eilės, buvo sušauktas ir 1971 metais. Jis įvyko rugsėjo mėnesio 18 - 19 dienomis Tabor Farmoje (Michigan, JAV), kurią dar prieš J. Bachuno mirtį perėmė Valdas Adamkus, šiam suvažiavimui PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas dr. A. Butkus davė gana iškilmingą vardą, pavadindamas jį LB, spaudos ir radijo dienomis.

Suvažiavimo dalyviai

Tabor Farm vasarvietė yra gana nuošali vieta. Praleisti atostogas ten — puiku, bet ją siekti tik porai dienų — sunku. Ypač nepatogu tiems, kurie keliauja lėktuvais. Minėto suvažiavimo dalyvių skaičius buvo gan ribotas — tik apie 50. Dalyvavo penki PLB valdybos nariai: pirm. St. Barzdukas, dr. A. Butkus, dr. H. Brazaitis, dr. A. Nasvytis ir A. Gailiušis. Kanados LB atstovavo pats valdybos pirm. dr. S. Čepas. Suvažiavime nesimatė nė vieno JAV-bių LB Tarybos prezidiumo nė centro valdybos nario. ALT-bos vykdomajam komitetui atstovavo K. Kleiva. Iš galimų 24 radijo programų vadovų tedalyvavo tik 3. Iš redaktorių ar leidėjų suvažiavime dalyvavo: kun. J. Vaišnys, S. J. (“Laiškai Lietuviams”), kun. Pr. Gaida (“Tėviškės žiburiai”), M. Gudelis ir A. Pužauskas (“Naujienos”), A. Kučys (“Varpas”), V. Šimkus (“Laisvoji Lietuva”), A. Juodvalkis (“Dirvos” bendradarbis). Kiti laikraščiai ir žurnalai savo atstovų į suvažiavimą neatsiuntė. Niekas neatstovavo VLIK-ui. Suvažiavime dalyvavo Lietuvos pasiuntinybės Washingtone patarėjas dr. S. Bačkis ir Baltimorės (Maryland) arkivyskupijos informacijos vedėjas kun. K. Pugevičius. Visi kiti dalyviai — be titulų, svečiai.

Suvažiavimo tikslas

Šio suvažiavimo tikslą taip spaudoje apibūdino PLB valdybos vykdomasis vicepirmininkas dr. A. Butkus: “... šių metų pagrindinė pokalbio tema plati: Išeivijos lietuvių kultūrinis, visuomeninis ir politinis pasireiškimas. Savaime suprantama, kad pagrindinai visų klausimų apsvarstyti nebus įmanoma. O ilgų pranešimų retas tenori klausytis. Tad formalių pranešimų visai nebus, išskyrus trumpus pasisakymus Vliko, Altos ir Bendruomenės pirmininkų ar jų įgaliotinių”.

Svarstyti klausimai

To suvažiavimo neplaninguose pašnekesiuose paliesta tūkstančiai klausimų. Retas iš dalyvių kalbėjo į temą, o visi kiti — apie “savo reikalus”.

Temai “Kodėl jaunoji karta nesijungia į lietuvišką veikklą?” įvadą padarė I. Stasaitė - Bublienė. Ji prieš keletą metų dalyvavo ALT-bos Clevelando skyriaus veikloje. Anot jos, dėl jaunosios kartos neveikios kalti senieji, štai, keli jos kaltinimai taip vadinamai senajai kartai: "partiniai ginčai jaunimui nesuprantami”, “partijų kovos yra nepateisinamas ir nereikalingas energijos eikvojimas”, “lietuviai politikai yra labai riboti ir nereikšmingi”, “pamiršti ginčus ir politines rietenas”, “ateitis priklausys nuo mūsų tautinės kultūros”. Ji neparodė jokio supratimo apie politinių partijų bei grupių paskirtį ir “nesuvedė galų” mūsų politinio bei visuomeninio gyvenimo veikloje. Po tokio įvado sunku buvo tą temą toliau vystyti. Antra, dalyvių tarpe nesimatė jaunosios kartos atstovų. Diskusijose dalyvavusieji negalėjo pritarti I. Stasaitės - Bublienės nepagrįstiems teigimams.

“Kaip patekti į amerikiečių spaudą su Lietuvos bylos ar lietuvišku klausimu?” problema neduoda ramybės nuoširdiems lietuvių darbuotojams. Įvadą diskusijoms tuo klausimu bandė padaryti V. Kasniūnas (iš Čikagos). Jis parašo mūsų laikraščiams, bet ėjimas į amerikiečių spaudą yra jam terra incognita. Nusiskundė, kad JAV-bių LB Informacijos komisija ne-paruošianti pakankamai laiškų pavyzdžių amerikiečių dienraščių laiškai redaktoriui skyriams. Informacijos komisija visad akcentuoja, kad laiškų pavyzdžiai yra tik medžiaga. Informacinės medžiagos gavėjai kviečiami laiškus laikraščių redaktoriams ar krašto pareigūnams perredaguoti, o ne žodis žodin nurašyti. Jei asmuo nepajėgia to padaryti, ką jis gali kalbėti apie didesnį prasiveržimą su mūsų reikalais į amerikiečių (ar kanadiečių) spaudą!?

Apie lietuvių įėjimą į amerikiečių radijo ir televizijos programas žodį tarė kun. K. Pugevičius, Baltimorės arkivyskupijos informacijos direktorius. Jis yra tikras tos srities specialistas. Jis turi tuo reikalu tūkstančius pasiūlymų, planų bei sugestijų. Jų realizavimui reikia nemažos finansinės paramos. Jis yra LB Informacijos komisijos narys. Ar veiksniai ir LB sudarys šiam ekspertui sąlygas bent daliai jo planų įvykdyti?

Po įžanginių V. Kasniūno ir kun. K. Pugevičiaus žodžių į pašnekesį jungėsi kiti suvažiavimo dalyviai. Lietuvių informacijos reikalas svetimiesiems toli gražu nebuvo paliestas iš esmės. Kalbėtojai klaidžiojo “lankomis”. M. Gudelis siūlė LB-nei pasirūpinti, kad Lietuvos istorija būtų išversta į anglų kalbą. Viena moteriškė jam atrėžė: “Tai turėtų atlikti ALT-ba ir VLI-K-as, o ne LB”. Ne vienas ir iš bendruomenininkų dejavo, kad “verktinai” reikia suorganizuoti informacijos centrą. JAV-bių LB Centro valdyba yra padariusi tam gerą pradžią. Tą LB Informacijos komisijos darbą reikia plėsti, tobulinti ir pilniau paremti finansiškai.

Dr. A. Butkaus planas

Jau kuris laikas PLB valdybos vykdomasis vicepirm. dr. A. Butkus užsimena spaudoje ir susirinkimuose apie LB ir ALT-bos veiklos koordinaciją. Tą savo planą jis “atidengė” ir šiame suvažiavime. Jis pabrėžė, kad tai esąs jo planas. Tas projektas niekad nesąs svarstytas ir priimtas PLB valdybos. Ne vienas iš kalbėjusių akcentavo, kad tas planas turįs būti svarstomas JAV-bių LB ir ALT-bos vadovybių. To projekto svarstymui šiame suvažiavime nepritarė ir PLB valdybos pirm. St. Barz-dukas. Anot jo, to plano svarstymui čia nesą atitinkamų sąlygų. Taip ir praėjo laikas bediskutuojant — svarstyti tą projektą ar ne?

Geros valios lietuviai neturėtų dr. A. Butkaus projektui priešintis. Jis siekia suvesti LB ir ALT-bą po vienu “stogu”. Anot to plano, sušauktinas bendras LB ir ALT-bos seimas. Delegatai į tą seimą turėtų ateiti iš LB apylinkių ir centrinių organizacijų. Sudarytina bendra vadovybė kultūrinei ir politinei veiklai. Kultūrinė sritis, anot to plano, atiduotina LB Centro valdybai, o politinė — ALT-bai, kuri turėtų būti papildyta LB Tarybos delegatais. “Naujienų” atstovai ir kartu ALT-bos gynėjai gana palankiai atsiliepė apie dr. A. Butkaus planą. Anot jų, šis projektas esąs švelnesnis už “volerti-ninkų” planą, nes jis nesiūląs likviduoti ALT-bos. Kai kurie Bendruomenės vyrai esą pareiškę, kad jie sulikviduosią ALT-bą ar ją įjungsią į LB. Į šiuos naujienininkų pareiškimus replikavo PLB valdybos pirm. St. Barzdukas. Jis kalbėjo: ... “Aš norėčiau konkrečių faktų: kada, koks vyras, kur šita yra pareiškęs? Aš seku spaudą ir, mano žiniomis, nei vienas vyras tokio pareiškimo nėra padaręs. Reiktų kalbėti faktais”. Kaltintojai faktų nurodyti nepajėgė. Reikia manyti, kad JAV-bių LB vadovybė dr. A. Butkaus planui iš esmės nesipriešintų, tik reikia abejoti, ar planu susidomės Amerikos Lietuvių Taryba.

Viršūnės nedalyvavo

Kaip jau buvo minėta, suvažiavime nepasirodė eilės laikraščių (“Draugo”, “Darbininko”, “Keleivio”, “Nepriklausomos Lietuvos”, “Aidų”, “Į Laisvę” ir kit.) redaktoriai ar atstovai, nedalyvavo JAV-bių LB Tarybos prezidiumo ir Centro valdybos nariai, nesimatė nė vieno vlikininko. Anot naujienininkų, “volertinė grupė” ir “frontininkai” (pasak “Naujienų” — blogieji frontininkai!) konferenciją boikotavę. Į šį “Naujienų” pareiškimą atsiliepė “Nepriklausoma Lietuva” (1971.X.6): "... konferencijos dalyvių sąraše iš tiesų nesimatė JAV LB valdybos ir tarybos prezidiumo narių pavardžių. Nebuvo nė Draugo, Darbininko, Keleivio ar Nepriklausomos Lietuvos atstovų. Antra vertus, nebuvo nė Vilko atstovo, o pastarieji du laikraščiai niekados nebuvo ir nėra ‘frontininkų’ kontroliuojami”.

Kodėl eilė kviestų asmenų neatvyko į šį suvažiavimą? Visi tie kviestieji, kurie nepasirodė, reikia manyti, sutiko su “Draugo” vedamojo mintimis (1971.IX.4): “Atrodo, kad mėginama sudaryti minios nuotaiką, o ne tikras pokalbis, kai perskaitai atsišaukimą, kuriuo PLB kviečia L. Bendruomenės ir kitų veiksnių — Vliko, Altos, spaudos ir radijo atstovų — suvažiavimą. Į jį kviečiami visi, kas nori pasikalbėti, su pažįstamais pabendrauti. Tai yra gera socialine prasme. Bet pokalbiui reikia aiškios programos, konkrečių planų, regimų veiklos gairių, jeigu norima iš jo turėti praktiškos naudos...”

Sugestijos ateičiai

Lietuvių Bendruomenei būtinai reikalingas ryšis su spaudos, radijo ir televizijos darbuotojais. Tų darbuotojų susitikimai su JAV ir Kanados LB viršūnėmis šauktini kasmet didesniuose lietuvių centruose: Čikagoje, New Yorke ar Toronte. Tuos susitikimus turėtų organizuoti JAV ir Kanados LB vadovybės, o ne PLB valdyba.

Ir PLB valdyba, ir JAV ir Kanados LB vadovybės turi gauti visai savo veiklai ir planams visas galimas sugestijas, patarimus bei rekomendacijas. Būtų tikslu PLB valdybai kartu su JAV ir Kanados LB vadovybėmis sušaukti kasmet specialias konferencijas, pakviečiant į jas sumaniausius ir nuoširdžiausius LB darbuotojus bei rėmėjus. PLB valdybai ir JAV ir Kanados LB vadovybėms tokios konferencijos galėtų būti (ir būtų!) “aukso kasyklomis” visai veiklai bei ateities planams bei žygiams.

A. Gailius