ŽYGIS, PASKELBTAS PRIEŠ DVEJUS METUS

Kur nužygiuota?

Septintajame Amerikos Lietuvių kongrese Detroite 1969 m. Amerikos Lietuvių Tarybos valdybos narys dr. Kazys Šidlauskas (politine priklausomybe krikščionis demokratas, ALT-boje atstotaująs kažkokiu būdu ALT Sandarai) kongreso dalyviams pristatė paruoštą planą, kuris kongreso darbų leidinyje aptartas kaip “Naujas žygis Lietuvos laisvinimo byloje”.

Dr. K. Šidlauskas kalbėjo:

“Prieš šį Amerikos Lietuvių Kongresą, ALT Valdyba yra svarsčiusi ir savo principinį pritarimą davus planui, kuriuo būtų siekiama pravesti JAV Kongrese Užsienio Paramos įstatymo papildymą, kad būtų įsteigta atskira, tik JAV prezidento kontroliuojama federalinė įstaiga Baltijos tautų bylai propaguoti, kurią būtų siūloma pavadinti “Baltic Countries Freedom Ad-ministration”... šiai įstaigai turėtų būti leista teikti materialinę paramą ir atskiroms egzilų bei kitokioms organizacijoms, kurios siekia išlaikyti aukštumoj savo kilmės pavergtų gyventojų dvasią ir stiprinti jų išsilaisvinimo viltis...”

Iš kalbėtojo žodžių galima daryti išvadą, kad ALT-ba šio projekto įgyvendinimui preliminarinius ėjimus buvo padariusi:

“ALT Valdyba yra gavusi (iš kur? — F. Ž.) memorandumo projektą, kuriame trumpai primenama, ką lig šiol JAV administracija ir Kongresas yra atlikę Lietuvos laisvinimo byloje, išdėstomas mūsų planas ir prašoma jam paramos. Pirmoj eilėj šis memorandumas skirtas JAV Kongreso nariams, iš kurio ir visai nauji į Kongresą patekę žmonės galėtų susidaryti beveik pilną visos Baltijos tautų laisvės bylos vaizdą, žinoma, kad apie šį mūsų žygį teks painformuoti latvius ir estus, kad užsitikrinus jų paramą arba pilną įsijungimą į bendrą akciją”.

Suplanuoto žygio rimtį ir svarbą kalbėtojas užakcentavo paskutiniu paskaitos paragrafu:

“Suprantama, kad mūsų siūlomą planą nelengva pravesti. Jam reikalingas ilgas ir planingas pasiruošimas, o tarptautinė padėtis nelabai palanki. Bet kitais metais jau sueis 30 metų sukaktis nuo Baltijos kraštų okupacijos ir aneksijos. Šios sukakties proga mes norėtume savo žygį įvykdyti. Amerikos Lietuvių Tarybos statutas ir mūsų tautiečių jos veiklai kasmet skiriama materialinė parama mus įpareigoja laikas nuo laiko imtis ir sunkiai įvykdomų planų, kad būtų panaudotos visos įmanomos priemonės, priartinti mūsų tautai laisvės dienas”. (Visos citatos paimtos iš ALT-bos leidinio “Septintasis Amerikos Lietuvių Kongresas Detroite 1969 m.”, p. p. 84, 85, 87, 88, 92).

Rimtas ir reikšmingas žygis suplanuotas ir priimtas centrinės Amerikos lietuvių politinės vadovybės ir krašto lietuvių kongrese oficialiai pristatytas visai visuomenei. Nustatytas ir laikas, iki kurio tas projektas turėtų būti įgyvendintas.

Būtų neteisu Amerikos Lietuvių Tarybai priekaištauti dėl plano neįvykdymo. Gal būt šiuo metu planas ir visai neįvykdomas, tačiau kartais yra prasminga siekti ir to, “ko vyzdys nepasiekia”. Jeigu po rimtų pastangų pasirodytų, jog projekto įgyvendinti negalima, reikia jį sustabdyti, o už pastangas, tegu kad ir nesėkmingas, visuomenė dirbančiai institucijai turėtų pareikšti padėką.

Tačiau iki šiol neteko girdėti, kad ALT-bos valdyba būtų kreipusis į savo skyrius, prašydama talkos, ir neteko pastebėti spaudoje, kad būtų buvę kreiptasi į Amerikos lietuvių visuomenę žygį paremti kokia nors akcija.

Praėjo dveji su kaupu metai, o apie tą žygį ir jo pasekmes nieko negirdėti. Amerikos Lietuvių Taryba yra skolinga lietuvių visuomenei paaiškinimą, kur jau nukeliauta? Jei žygyje sustota, tai kokios kliūtys sustabdė? Gal reikalinga visuomenės ar organizacijų talka? Gal gi atsirastų žmonių šalia ALT-bos, kurie galėtų ką nors patarti? Tačiau jei Amerikos Lietuvių Taryba paskelbė žygį, visai nemanydama žygiuoti, o tik norėdama pasirodyti visuomenei, kad ir mes imamės “sunkiai įvykdomų planų”, tai būtų neatsakomingas veiksmas prieš tuos, kurie ALT-bai “kasmet skiria materialinę paramą”.

Žygiuoja ir Bendruomenė

1971 m. kovo 4 JAV LB centro valdyba visoms apygardų ir apylinkių valdyboms išsiuntinėjo aplinkraštį (nr. 5), kviečiantį remti JAV Kongresan įneštus “Ethnic Heritage Studies” įstatymo projektus. Aplinkraštyje išaiškinta šio įstatymo praktiška reikšmė lietuvybei Amerikoje, nurodyta pravedimo procedūra ir iš Lietuvių Bendruomenės paprašyta konkrečios talkos šio įstatymo pravedimui atsiekti. Apygardų ir apylinkių valdyboms duotos tikslios ir detalizuotos instrukcijos.

JAV LB centro valdybos delegacija federalinės paramos tautinių grupių praeities tyrimams įstatymui pravesti reikalu aplankė projekto autorius — sen. Richard S. Schweiker ir kongresmaną Roman C. Pucinski ir eilę kitų Senato ir Atstovų rūmų narių. Suderintos L. B. pastangos su kitomis tautinėmis grupėmis jau atnešė pradinius laimėjimus: Senato komisija (Committe on Labor and Public Welfare) įstatymo projektą priėmė ir jam davė eigą. Atstovų rūmų komisijoje (Committee on Education and Labor) įneštas įstatymo projektas buvo priimtas, bet Atstovų Rūmuose susilaukė nesėkmės.

Taigi ir JAV Lietuvių Bendruomenė suplanavo ir paskelbė žygį ir jam viešai angažavosi. Laimėjimui pasiekti L. B. organizuoja bendruomenišką santalką. Be aktyvaus sąmoningos bendruomenės užnugario būtų veik beviltiška pasiekti palankių Kongreso sprendimų. Patirtis yra įrodžiusi, kad solistiniai ėjimai, tegu ir “milijono” vardu, rezultatų neatneša. Žinoma, lietuvių visuomenei ir tokia reklamine veikla pasigirti galima.

Lietuvių Bendruomenės suplanuotas ir pradėtas žygis gali pasisekti, bet gali ir nepasisekti, žygio organizatoriams reikės dar gerokai pasitempti, kad visa lietuviškoji bendruomenė dar stipriau šiuo reikalu padirbėtų ir kad Amerikos Kongreso nariai būtų įtikinti federalinės paramos tautinių grupių praeities tyrimams vertingumu.

Fab. Žirgulis

 

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Alfonsas Grauslys, IEŠKAU TAVO VEIDO, rodyklės ieškojimo keliuose. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas 1971 m. Spausdino “Draugo” spaustuvė Čikagoje. Viršelis Giedrės Vaitienės; 296 p., kaina 5.00 dol.

Anatolijus Kairys, IŠTIKIMOJI ŽOLĖ, premijuotas romanas. Išleido Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 1971 m. Viršelis dailininko Antano Rūkštelės. Spaudė Morkūno spaustuvė Čikagoje; 254 p., kaina nepažymėta.

Aloyzas Baronas, VĖJAS LEKIA LYGUMA, premijuotas romanas. Išleido Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 1971 m. Viršelis Kazio Veselkos. Spaudė "Draugo” spaustuvė Čikagoje; 177 p., kaina 4.00 dol.

Joseph Ehret, VOM ADAM DER EUROPAEER, Bazel, 1971, 46 p. Leidinys skirtas “draugams-baltams, kurie, gyvendami tėvynėje, neturi laisvės, o tie, kurie gyvena laisvėje, neturi tėvynės.