AŠTUONIOLIKTOJI STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJE

Liepos 18 - 25 d. d. Katalikų akademijos namuose prie Stuttgarto (Vokietijoje) įvyko Europos lietuvių XVIII studijų savaitė, gausi paskaitomis, spaudos, meno, pašto ženklų, foto, lietuviškos tautodailės ir gintaro dirbinių parodomis bei koncertais.

Pagrindinės paskaitos:

Dr. A. Gerutis iš Berno (Šveicarijos) kalbėjo tema “Sovietinimo ir rusinimo padariniai Lietuvoje” ir priėjo išvados, kad rusinimas pavojingesnis už sovietinimą.

Stasys Lozoraitis, jr., Lietuvos atstovas prie šv. Sosto, paskaitoje “Lietuvos situacija naujojo dešimtmečio angoje” dėstė, kad Lietuvos ateičiai daug reikšmės turės bendroji tautybių Sovietų Sąjungoje problema ir didelis technologinis atsilikimas. Taip pat pareiškė įsitikinimą, kad ateinantis dešimtmetis atneš daug pasikeitimų, paliečiančių ir Lietuvos likimą.

Dr. Vytauto Vardžio,Oklahomos (JAV) universiteto profesoriaus, paskaita “Lietuva ir išeivija” bus spausdinama “Į Laisvę” žurnale.

Dr. Zenonas Ivinskis, Bonnos (Vokietija) universiteto profesorius, paskaitoje “Lietuva ir žydai istorijos šviesoje” padarė Lietuvos žydų istorinę apžvalgą. (Kiek žinoma, paskaita bus atspausdinta “Aiduose”).

Kultūrinių - sociologinių paskaitų cikle paskaitas skaitė kun. Bronius Liubinas — “Vokietijos Lietuvių Bendruomenė”, dr. Gerhardas Bauras (buv. Vasario 16 gimnazijos mokinys) — “Lietuvių tradicinė šeimyna ir kaimas”, Valteris Banaitis — "Juozas Gruodis — simfoninės muzikos kūrėjas”, dr. Jonas Grinius — “Meilė, džiazas ir velnias” (rašytojo Juozo Grušo 70 metų sukakčiai atžymėti), kun. dr. J. Jūraitis — “Meilės problema Jobo knygoje ir A. Camus ‘Maro’ romane”, Vincas Natkevičius — “Žemininkų ir bežemių lyrinė poezija”.

Dr. Kajetonas J. Čeginskas (Švedija), studijų savaitės vadovas, atidarydamas studijų savaitę, įspūdinga kalba paminėjo 1941 m. Birželio sukilimo 30 metų sukaktį ir pristatė salėje esančius du aktyvius to sukilimo dalyvius — Aliną Grinienę ir prof. Zenoną Ivinskį. Minint 20 metų sukaktį nuo Juozo Lukšos ir Julijono Būtėno žuvimo, LF bičiulių susirinkime dr. K. J. Čeginskas apie tuos du kritusius laisvės kovotojus skaitė paskaitą.

Kasdien koplyčioje šv. mišias laikė ir giliom mintim perpintus pamokslus sakė kun. Augustinas Rubikas. Studijų savaitėje lankėsi ir “Tėvynės dienos” programos metu bažnyčioje pamokslą pasakė Europos lietuvių vyskupas Antanas Deksnys.

Studijų rengimo komisiją sudarė A. Grinienė, J. Barasas ir P. Nevulis.

XVIII-sios studijų savaitės metu įvyko IX-ji metinė Europos Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija. ELFB pirmininku perrinktas prof. dr. Zenonas Ivinskis, nariais — Jurgis Barasas ir dr. Kajetonas J. Čeginskas.

Konferencijoje sudaryta nuolatinė komisija lietuviškų studijų savaitėms organizuoti iš dr. K. J. Čeginsko, dr. J. Griniaus ir V. Natkevičiaus.

D. D.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Antanas Giedrius, AŠVYDO PASAKOS, išleido Lietuviškos Knygos Klubas, atspaude Draugo spaustuvė Čikagoje 1971 m.; iliustracijos ir viršelis Onos Baužienės, 140 pusl., kaina 3.00 dol.

Konstantin Gulbinas, DAS PAE-DAGOGISCHE    LEBENSWERK DER LITAUISCHEN DICHTERIN MARIJA PEČKAUSKAITĖ, išleido Verlag Ferdinand Schoeningh (Muen-chen - Paderborn - Wien), 173 pusl.; įžangos žodį parašė prof. dr. Heinrich Doepp-Vorwald.

Laimutis Švalkus, DIENŲ SŪKURIUOSE, eilėraščiai, išleido “šaltinis”, Nottingham, England, 1968, 62 p., kaina 6 šilingai arba 1 dol.; gaunama leidykloje.