SIMO KUDIRKOS ŠUOLIS

SPAUDA, RADIJAS, KNYGOS

VIENAS Iš SĖKMINGIAUSIŲ DEMONSTRACIJŲ UŽ SIMĄ KUDIRKĄ 1971 metais suorganizavo Lietuvių jaunimo komitetas Los Angelėse. Demonstracijas rodė ir vadovo inž. U. Kubiliaus pareiškimus perdavė šešios televizijos stotys, apie jas rašė didieji Los Angeles laikraščiai; inž. Ž. Brinkienės pareiškimus perdavė radijo stotys.

Nuotraukoje — dr. J. Jurkūnas, rašytojas J. Gliauda, kun. R. Kasponis (su plakatu) ir kt.

 (Ištrauka iš Jurgio Gliaudos knygos “Simas”)

Buvo keturios penkiolika, jau skubios sambrėškos žymės. Jūra atrodė tamsėjanti, bangos kažkaip išvargusios, ilgas ir juodas Martha’s Vineyard salos siluetas ėmė tirpti ir pasimesti tamsoje. Diena nyko skubiai, kaip tai būna lapkritį. Neaprėpiamoje erdvėje į pietus, kur skleidėsi artimo vandenyno plotis, horizonto linija nyko, tirpdoma tirštėjančio vakaro.

Temo labai greitai, ir per kelias minutes vakaras jau apvaldė aplinką. Plaukiojanti bazė Sovietskaja Litva ir Vigilantas pražydo sietynais žiburių. Jų trapūs atspindžiai smulkiose, lūžtančiose bangose pulsavo, suposi, neramiai blaškėsi aplink du laivus ir siekėsi toliau, jūron, kur nyko blankstančiais spindulių takais.

Už mylios atstumo gulinčioje Martha’s Vineyard saloje suspindo reti žiburėliai. Jie blykčiojo bailiai ir vaiduoliškai, tartum būtų iš nakties išnirę ties vandenynu bepraplaukią laivai.

Žmonių stumdesys prie laivų turėklų beveik pranyko. Bendravimas per visą popietę pabodo, privargino, neteko savo patrauklumo ir skonio. Dovanos ir rankų mostų temos buvo išsemtos.

Ketvirtį po keturių tiktai trys sovietų pareigūnai bebuvo ant Vigilanto, jų tarpe Ivanas Burkalas. Eustis leido sovietams apeiti laivą deniais, bet nebandė jų kalbinti ir tuo jų buvimą Vigilante užtęsti. Priešingai, jis skubėjo kuo greičiau nusikratyti paskutiniais Sovetskaja Litva revizitininkais. Tuojau visiškai sutems ir šuolis vandenin bus neįmanomas . . .

Kudirka, jau kelintą kartą užsukęs į savo kabiną, staiga, lyg ne savo jėgos pastūmėtas, stvėrė keletą savo žodynėlių, su kuriais jis taip buvo įpratęs įnikti į svetimų kalbų studijas. Knygose buvo vienur ir kitur įkištos spausdinių iškarpos, jo pomėgis.

Su knygomis pažasty jis skubomis perėjo platųjį Sovietskaja Litva denį ir atsidūrė į turėklus, sugrįžęs į seną padėtį. Jis sustojo čia prieš leitenantą Pakos, kuris stovėjo dabar prieš jį, ant Vigilanto komandos tiltelio sparno, atskirtas tik dešimčia pėdų, dviejų laivų bortais. Kudirka ryškiai matė juodus siaurus ūsiukus leitenanto veide. Simas matė, kad tai ne tas karininkas, kuriam jis buvo numetęs cigarečių pokelį su perbėgimo schema. Tai veikė jį naujai, bet ir Pakos veide, atrodė Kudirkai, slypėjo žinojimas apie perbėgimo užmojį.

Jis žiūrėjo į Pakos veidą. Kudirkos žvilgsnis buvo toks nekasdieninis, sugestyvus ir aštrus, kad instinktyviai Pakos patraukė pečiais. Kudirka suprato, tai pagaliau signalas. Jis suprato, kad perbėgimo sėkmė užtikrinta.

Tartum gavęs sparnus, Kudirka pakeitė padėtį. Jis atsitraukė, nes priartėjo grupė jūreivių. Bent penkias minutes jam teko laukti, kol atsirado nuostabi proga geram šuoliui per dešimties pėdų pločio bedugnę, kurios dugne tyvuliavo tamsa, pilna žiburių bliksnių ant siūbuojančių bangų.

Kudirka buvo stiprus. Jo raumeningas kūnas buvo gerai išmankštytas. Stiprios kojos jį nešė oran. Smarkiu atsispyrimu jis lengvai peršoko tarpą tarp laivų, prilaikydamas netgi prie kairiojo šono savo mėgiamus žodynus.

Kažkoks svaigulys suėmė jo dvasią, pajutus po padais Vigilanto denio grindis, ant kurių neįmanoma paslysti, nes jos padengtos šiurkščiu paviršiumi.

Tai buvo vienas iš nuostabiausių, istorijos įscenizuojamų veiksmų, kuriems vykstant dar nenujaučiama jų milžiniška reikšmė. Buvo šuolis, nusileidimo žingsnis, iš Apollo pakopos ant Mėnulio paviršiaus. Nužengęs tą žingsnį, iki tol nežinomas astronautas Armstrongas įėjo į istoriją. Tas žingsnis pripildė Amerikos dvasią pasididžiavimu savimi ir savo žmonėmis.

Čia, ant Vigilanto denio, buvo šuolis, Simo Kudirkos šuolis, istorijos įscenizuotas veiksmas, likęs istorijai, dabar negirdimas tarp dviejų laivų, bet savo aidais pripildęs pasaulį.

Tačiau to šuolio aiduose buvo didžios, besigarsinančios savo žmonių verte valstybės nuopolio aidas, nes buvo sutryptos žmoniškojo ir dieviškojo samaritiečio taisyklės.

To šuolio valandos metrika — 16:15.

(Copyright by Jurgis Gliauda)