Frontininkai prie Atlanto

Tęsdami prieš kelioliką metų pradėtas tradicijas, New Yorko apygardos frontininkai 1970 m. balandžio 26 buvo suvažiavę į New Yorką. Viešpaties Atsimainymo parapijos lietuviško stiliaus bažnyčioje prel. J. Balkūno atnašautos pamaldos su patriotiškom mintim persunktu pamokslu buvo prasmingas šiam frontininkų suvažiavimui įvadas. Šis iškilus pamokslininkas įspūdingai išryškino laisvės kovotojo heroizmą bei aukos už Lietuvos laisvę prasmę. Gausios organizacijų vėliavos šiose pamaldose ir Lietuvos laisvinimo veiksnių atstovų bei Lietuvos gen. konsulo A. Simučio dalyvavimas iškilmių įspūdį dar labiau sustiprino.

Pasigesta organizacinės veiklos

Po pamaldų įvyko formalus Rytų apygardos LFB suvažiavimas, kurio metu buvo žvilgstelėta į apygardos veiklą bei susipažinta su atskirų sambūrių dabartine padėtimi. Visų sambūrių veiklos vaizdas panašus: frontininkai, įsipareigoję bendrinei visuomeninei veiklai, pamiršta savąją. Pranešėjai tai iliustravo besireiškiančių platesnėje Lietuvių Bendruomenės veiklos LF bičiulių pavardėmis, tarsi tuo pateisindami sambūrių neveikią bei stagnaciją. Tik vienas šiaurinės New Jersey sambūris sudarė gražią išimtį: ten ir į visuomenę einama su LFB artimais rūpesčiais, ir spėjama savuosiuose rateliuose savas problemas apsvarstyti, ir surandama būdų sambūrio iždui papildyti.

Kai kurie suvažiavimo dalyviai, kritiškai vertindami pranešėjus, pasisakė už reikalą suaktyvinti ne tik šios apygardos, bet ir visų sambūrių veiklą.

LFB atstovas Vlike R. Kezys išsamiai informavo apie Vliko darbus, pabrėždamas reikalą daugiau dėmesio rodyti pavergtam lietuviui.

Bendrinius Lietuvių Fronto Bičiulių uždavinius, kurie būtų aktualu vykdyti šiuo metu, aptarė A. Sabalis.

Suvažiavimo dalyviai į abu pranešimus aktyviai jungėsi paklausimais bei originaliais savo samprotavimais.

Pagerbti Lietuvos partizanai

Tos pačios Viešpaties Atsimainymo parapijos salėje, Maspeth, New York, poros šimtų auditorija su giliu dėmesiu išklausė gražios programos, skirtos Lietuvos partizanui pagerbti. Dail. P. Jurkaus dekoruota scena su ryškiai stilingu užrašu ‘‘Iš Jūsų kraujo kelsis Lietuva” visų mintis tvirtai sujungė bendron nuotaikon, o pats Paulius Jurkus programai vadovavo tikrai pagaunančiai.

Rašytojas V. Volertas skaitė polėkio mintim persunktą jautraus žodžio tekstą apie partizaną, ilgesniais sakiniais pristatydamas Vlado Ramojaus “Kritusieji už laisvę”

II-jį tomą. Šios knygos ištrauką paskaitė T. Alinskas.

Meninę programą atliko solistė O. Pliškonienė, daklamatorė I. Veblaitienė ir jaunos vokalistės — I. Šiugždaitė ir D. Melnikaitė.

Programos pabaigoje newyorkietis bič. A. Balsys paskelbė partizano kapitono J. Lukšos - Daumanto, o kartu per jį ir visų Lietuvos partizanų įamžinimo reikalą Lietuvių Fonde. Lukšos vardu einamoji sąskaita Lietuvių Fonde jau pradėta.

Suvažiavimą globojo LFB New Yorko sambūris, kurio valdybą sudaro dr. B. Radzivanas (pirm.), A. Balsys, A. Pumputis ir J. Norvilienė.

B. Rgs.