LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ RYTŲ APYGARDOS KONFERENCIJA

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ GRETOSE

Rytinių JAV-bię steitų frontininkai pagirtini už metinių knoferen-cijų suorganizavimų. Jie tai atlieka jau per eilę metų. Chicagos - Detroito - Clevelando trikampio frontininkai turėtų pasekti rytinio krašto pakraščio frontininkų pavyzdžiu.

Lietuvių Fronto Bičiulių rytų apygardos konferencija įvyko 1968 metų lapkričio mėnesio 9 dieną. Maspeth (New York, N. Y.) lietuvių parapijos (prel. J. Balkūno) salėje. Konferencijos programa buvo ir įdomi ir kartu aktuali.

Organziacinis posėdis

Konferenciją atidarė LFB New Yorko sambūrio pirmininkas dr. Br. Radzivanas. Posėdžiui pirmininkavo B. Raugas, o sekretoriavo — F. Ig-naitienė. Pranešimus padarė JAV-bių ir Kanados LFB centro valdybos pirm. J. Mikonis, LFB Vyr. Tarybos narys kun. V. Dabušis, paygardos pirm. J. Ardys. Atskirų sambūrių pranešimus padarė:    dr. Br.

Radzivanas (New Yorko), J. Ardys (Philadelphijos — Delran), V. Skladaitis (Waterbury, Conn.) ir dr. R. Šomkaitė (New Jersey). Lietuvių Fronto Bičiuliams VLIK-e (valdyboje) atstovaująs Romas Kezys tarė žodį apie VLIK-o darbus bei rūpesčius.

LFB rytinio krašto pakraščio sambūriai, kiek iš pranešimų paaiškėjo, yra aktyvūs ir duodą daug darbuotojų centrinėms lietuvių organizacijoms.

LFB RYTŲ APYGARDOS KONFERENCIJA — Kalba A. Sabalis, į dešinę nuo jo sėdi: J. Gailiušytė-Viesulienė, B. Vaitiekūnas, V. Volertas, B. Raugas ir F. Ignaitienė. Gale stalo (priešais A. Sabalį) sėdi R. Kezys, “Laisvės žiburio” radijo programos vadovas ir atstovaująs LFB VLIK-o valdyboje.

Nuotrauka V. Maželio

Simpoziumas LB reikalais

LFB konferencijos organizatoriai suruošė viešą simpoziumą Lietuvių Bendruomenės reikalais; Simpoziumo tema: PLB planai ir veikla tarp III ir IV seimo. Ryškinti trys momentai. Vytautas Volertas kalbėjo apie LB opiuosius klausimus ir tėvynės reikalus; Jūra Gailiušytė - Viesulienė — apie lietuviškąjį jaunimą; Antanas Sabalis — apie lietuviškąją parapiją. Vytautas Vaitiekūnas buvo simpoziumo moderatoriumi.

Svarbesnės V. Volerto mintys:

"... Tikra LB apylinke skaitykime tą, kuri pirmu uždaviniu rašosi lituanistinės mokyklos rėmimą, nes didžiausia politika, labiausiai skaudinanti okupantą, yra mūsų gyvybės išlaikymas...”

.. Jaunimą ruošti — ne vien duoti glėbį lietuvių kalbos gramatikos taisyklių. Jaunimą šviesti — suteikti jo kantrybei ir tautiniam idealizmui bei pasididžiavimui pagrindą. Reikia saugotis, kad jaunų žmonių nesumaišytume perpareigojimais, kaip vyresnieji kartais sumaišom. Apsiverčiam mažyčiais, nereikšmingais minėjimais, strykčiojam po juos, raginam viens kitą (reikia dalyvauti, reikia nueiti!), o iš tikrųjų tie subuvimėliai — vien tradiciniai. Jaunesnieji, dar nespėję tradicijon įsišaknyti, tuojau mato susmulkėjimą ir nusigręžia . ..”.

"... Ateinančių poros metų laikotarpyj reikia būtinai išlieti finansinį pagrindą visuomeninio darbo išlaidoms nešti...”

"... (LB) vykdė viską, ko prašė laikas ir mūsų politiniai veiksniai, bet išliekančių ženklų neįbrėžė. Ar negalėjo, pavyzdžiui, per paskutinį dešimtmetį paruošti poros svarių leidinių svetimomis kalbomis, šiam uždaviniui pasodinusi vieną ar du žmones? Sudaryti per tiek laiko 100,000 dolerių buvo įmanoma. Va, kad ir šie metai. Daug žadėjo VLIK-as, ALT-ba ir pati JAV LB. O ko susilaukėm ? Brošiūrėlių. Kur skelbtas leidinys su Lietuvos - Sovietų Sąjungos sutartimis? Kur minėti istoriniai veikalai anglų kalba ? Nėra, nes lengvai ir vėlai pažadėta. Kad nieko nebus, spaudoje rašiau, vos tuos pažadus išgirdęs. Juk negalima stebuklais tikėti..

"... Viena tik aišku — LB iš politikos negali išsisukti, nors turėtų nekęst tuščio politikavimo .. .”

"... šalia talkos pobūdžio kasdieninių laisvinimo darbų (LB) privalo ryžtis bent vienam planuotam dideliam žygiui, kuris tęstųsi kad ir visą penkmetį, bet kurio poveikis neišnyktų su viena diena . ..”

Svarbesnės A. Sabalio mintys:

"... Parapiją lietuvišką padaro keturi pagrindiniai elementai. Tie elementai būtų šie: 1) aplinka, arba pats pastatas, 2) pamaldos, 3) kunigas — klebonas arba vikaras, 4) socialinis parapijos vaidmuo lietuvių bendruomenei... (Lemiamos reikšmės) elementas yra parapijos kunigas ...”

"... Parapija turi pradėti dialogą. Kunigai turi pripažinti, kad reikia ne tik pinigų prašyti, bet ir lietuviškas pamaldas įvesti...”

"... Reikia rimtai pažiūrėti į vyskupų klausimą, nors visi ir moja ranka — čia tik jaunimo išradimas! Jaunimas gi galvoja, kad yra viena galimybė atsikratyti sistemos ir išlaikyti religinę tautinę bendruomenę. Visi dalykai pagerėtų, jei mes turėtumėm savo vyskupus ...”

Svarbesnės J. Gailiušytės -Viesulienės mintys:

"... Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas aname penkerių metų laikotarpyje buvo pagrindinis įvykis, kuris Amerikos, Kanados ir viso pasaulio lietuvišką jaunimą įjungė į aktyvų darbą ...”

Jūra Gailiušytė Viesulienė, kuri šiuo metu yra vieno Philadelphijos universiteto mokomojo personalo narė, išvardino Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso eilę gerųjų pusių. Anot J. Gailiušytės - Viesulienės, jaunimas išmokęs gerbti vyresniųjų nuomonę, jaunimo kongresas išugdęs visą eilę jaunimo vadų, jaunimas turėjęs progos susipažinti su padėtimi Lietuvoje, jaunimas įvertinęs LB, kongresas paskatinęs jaunimą darbui, jaunimas sužinojęs apie visas pagrindines lietuvių organizacijas.

Jūra Gailiušytė - Viesulienė kalbėjo: "... PLB turėtų sudaryti branduolį vadovų, kuriuos reiktų parengti specialiam darbui. Nereikia daug vadovų, bet reikia gerų vadų... Aš išmokau iš p. Kamanto, iš p. Barzduko, dirbdama kartu su jais, klausdama jų, kad jie parodytų, kaip kas daroma ... Pats jaunuolis tų dalykų neišmoksta Veikdamas tik gali išmokti veikti...”

Diskusijos. Diskusijose kalbėjo: A. Bendorius, J. Ardys, kun. V. Dabušis, V. Sidzikauskas, V. Banelis, J. Giedraitis, dr. Br. Radzivanas, J. Pažemėnas ir kiti.

LFB RYTŲ APYGARDOS KONFERENCIJA — Dalis konferencijos dalyvių. Nuotraukoje matosi: dr. Br. Radzivanas, J. Ardys, V. Vaitiekūnas, J. Šlepetys, kun. V. Dabušis, prof. J. Brazaitis ir kiti.    Nuotrauka V. Maželio

Kita konferencijos programa

Toje pačioje salėje vakare įvyko partizanų pagerbimas. Programą atliko Salvinija Gedvilaitė. Paminėjimas buvo įspūdingas. Ji, deklamuodama eilėraščius ir skaitydama tekstą, sukūrė šermeninę raudos nuotaiką, pati vaikščiodama tarp žvakių (scenoje) ir, pasibaigus, tas žvakes pati užgesydama. Scenoje buvo išstatyta visa eilė dekoratyvinių žvakių, kurios suteikė mistinę nuotaiką ir apšvietė partizanų Juozo Lukšos - Daumanto ir Julijono Butėno išstatytus portretus.

Po partizanų pagerbimo buvo vakarienė, kurioje dalyvavo virš 100 asmenų. Iš vakarienėje dalyvavusių žymesnių asmenų paminėtini: prel. J. Balkūnas, VLIK-o pirm. dr. K. J. Valiūnas, LLK-to pirm. V. Sidzikauskas, LB apygardos pirm. A. Vakse-lis ir kiti.

Sekmadienį Maspeth lietuvių bažnyčioje buvo pamaldos už žuvusius laisvės kovotojus. N. Y. Bičiulis