PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS SEIMAS

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės atstovai jau trečią kartą buvo suvažiavę savo visuotiniam seimui. Šį kartą tas suvažiavimas įvyko 1968 metų rugpiūčio 30, 31 ir rugsėjo 1 ir 2 dienomis New Yorko mieste (JAV). Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 14 kraštų vadovybės atsiuntė savo delegatus: Argentina (4), Australija (5), Brazilija (1), Didžioji Britanija (1), Italija (1), JAV (45), Kanada (13,) Kolumbija (2), Prancūzija (1), Urugvajus (1), Vakarų Vokietija (4), Venecuela (2), Naujoji Zelandija (1) ir Šveicarija (1). Buvo suteikta balsavimo teisė PLB valdybos nariams (7), kurie nebuvo oficialūs JAV LB atstovai. Taigi, seime dalyvavo su balsavimo teise 89 atstovai (iš galimų 111 atstovų). Į PLB seimą atstovų neatsiuntė: Austrijos LB, Gilės LB, Danijos LB, Belgijos LB ir Švedijos LB.

Pagrindiniai seimo tikslai

PLB aktyvieji nariai laukė iš šio seimo trijų dalykų: 1. PLB veiklos plano priėmimo (naujai išrinktos valdybos kadencijai);    2.    PLB naujos valdybos išrinkimo; ir 3. Pilno ir garsaus laisvųjų lietuvių pasisakymo visam pasauliui Lietuvos bylos reikalu. Seimo delegatai išrinko PLB naują valdybą. Tai — beveik ir viskas!

PLB naujoji valdyba. Prieš prasidedant PLB seimui New Yorke JAV Demokratų partija turėjo savo konvenciją Čikagoje. Atrodo, kad neskaitlinga grupelė iš Clevelando kopijavo senatoriaus E. McCarthy ir jo pasekėjų taktiką ir metodus, naudotus Čikagos politinėje konvencijoje. Grupelė iš Clevelando nestokojo obstrukcinių pastangų “terorizuoti" keliariopai didesnę daugumą. Balsavimai parodė, kad tos vadinamos opozicijos “vadai” ir jų pasekėjai neturėjo beveik jokio užnugario seimo delegatų tarpe. Tie Clevelando karštuoliai tegavo tik po kelis balsus. Į PLB naują valdybą buvo išrinkti: J. Bachunas (69 balsai), St. Barzdukas (64), dr. H. Brazaitis (64), A. Rinkūnas (62), dr. A. Klimas (61), dr. A. Butkus (59), M. Lenkauskienė (57), dr. V. Majauskas (52), ir A. Gailiušis (50). Kandidatai — A. Laikūnas (18) ir dr. A. Nasvytis (17). Opozicijos “vadai” ir kiti gavo po mažiau balsų. PLB valdybos 8 nariai yra iš JAV, gi A. Rinkūnas — iš Kanados. Iš 8 amerikiečių 5 yra iš Clevelando, o J. Bachunas — Sodus, Mich., dr. V. Majauskas — Detroit, Mich., ir dr. A. Klimas — Rochester, N. Y. PLB valdybos narių politinė priklausomybė:    3 frontininkai (St. Barzdukas, dr. A. Klimas ir dr. V. Majauskas), 3 tautininkai (J. Bachunas, dr. H. Brazaitis ir dr. A. Butkus) ir 3 nepriklausomi (M. Lenkauskienė, A. Rinkūnas ir A. Gailiušis). Iš PLB senosios valdybos perrinkti tik trys — J. Bachunas, St. Barzdukas ir M. Lenkauskienė, visi kiti — nauji.

Ateities veiklos programa. Nei programos nei gairių PLB ateities veiklai nebuvo priimta, jei neskaityti išsamios rezoliucijos švietimo reikalu ir A. Rinkūno paskaitos išvadų. Mat, pritrūko šiam reikalui laiko. Antra, atrodo, kad PLB senoji valdyba nė neplanavo skirti šiam tikslui laiko seimo sesijose. PLB yra pati didžiausia ir pajėgiausia mūsų organizacija. Jos vadovybė turėtų pravesti seimus, kaip kad Visos didžiosios laisvojo pasaulio organizacijos tai atlieka. Kodėl nebuvo galima iš anksto paskirti specialią komisiją ateities veiklos planų paruošimui ? Seimui būtų reikėję gal tik vienur ar kitur papildyti ir tą planą patvirtinti. Be abejo, seimai bus šaukiami ir ateityje. Ši ir kitos valdybos turėtų tos klaidos tikrai nebekartoti.

Lietuvos bylos reikalas. Gal pats svarbiausias seimo tikslas buvo kaip galima garsiau sušukti visam pasauliui Lietuvos bylos reikalu. Seime nepasirodė nė vienas amerikiečių pareigūnas! Kiek žinoma, seimo rengėjai buvo kvietę laiškais visą eilę žymių ir įtakingų amerikiečių. Visi mandagiai atsisakė dalyvauti, surasdami tam “svarbių priežasčių”. Rengėjai turėjo žinoti, kad vien tik laiškais negalima gauti žymesnių ir įtakingesnių amerikiečių. Reikia asmeninių pažinčių bei kontaktų. New Yorke turime VLIK-o ir LLK-to centrus. Kodėl jie negalėjo patalkinti PLB valdybai ir seimo rengėjams? Į LB apylinkių ruošiamas metines šventes ar parengimus atvyksta miestų burmistrai, steitų gubernatoriai, kongresmanai ir senatoriai. P LB seime nepasirodė net New Yorko burmistras! Čia tikra gėda ir PLB senajai valdybai ir seimo rengėjams. Seimo metu New Yorko mieste buvo abu JAV prezidentiniai kandidatai — Richard M. Nixon ir Hubert H. Humphrey. Richard Nixon ten buvo visą laiką, gi Hubert Humphrey — paskutinę seimo diena. Vienas iš jų tikrai bus išrinktas JAV prezidentu. Jei jau nebuvo galima jų atkviesti į seimo parengimus, tai delegacijos galėjo aplankyti ir vieną ir kitą jų apsistojimo vietose. Reikia manyti, kad ir R. Nixon ir H. Humphrey tas delegacijas būtų priėmę. PLB seimas turėjo būti didžiulė demonstracija dėl Lietuvos laisvės: jame turėjo kalbėti patys žymieji ir įtakingieji krašto politikai, apie tą įvykį ir Lietuvos bylą turėjo rašyti didieji JAV-bių dienraščiai bei kalbėti krašto televizijos ir radijo žinių pranešėjai ir komentatoriai. Su apgailestavimu reikia pareikšti, kad šis PLfe seimas buvo pravestas kaip kokio nors klubelio Čikagoje ar kitur metinis parengimas.

Kiti seimo parengimai

PLB III seimo komitetas norėjo tikrai pilnai užimti suvažiavusius delegatus ir svečius, surengdamas visą eilę pramoginio pobūdžio parengimų. Seimo delegatai nevyko New Yorkan dalyvauti koncertuose ir koncertėliuose, šokiuose ir šokeliuose, parodose ir parodėlėse. Pagrindinis seimo tikslas buvo apsvarstyti gyvybinius lietuvių ir Lietuvos reikalus ir priimti PLB veiklos planą ateičiai. Seimas buvo be saiko perkrautas tikrai nereikalingais pramoginiais parengimais. Jų kiek reikėjo, bet tikrai ne tiek daug. PLB senoji valdyba turėjo "prilaikyti” seimo rengėjus nuo pasinešimo į kraštutinumą šioje srityje.

Eisenos, demonstracijos ir motorkados nėra palankiai ir šiltai sutinkamos rimtesnių amerikiečių bei jų spaudos, radijo ir televizijos. Mat, paskutiniųjų poros metų laikotarpyje tam tikras elementas naudoja tai antiamerikinei veiklai. Gal lietuviams reiktų atsisakyti to būdo bei priemonių savo reikalo išnešimui į kitataučių tarpą, šiuokartinė new-yorkiečių manifestacija ir motorkada atrodė ir labai menkai ir kartu mėgėjiškai. Jei jau ką nors panašaus daryti, tai suorganizuoti ir masiniai ir įspūdingai. Priešingu atveju nėra nei atgarsio nei naudos.

Nei PLE nei kitos grupės neturėtų vengti kontroversinių minčių bei pasiūlymų. Tai turi būti sutelkta diskusinėse paskaitose, simpoziumuose bei darbo posėdžiuose. Iškilminguose posėdžiuose nepriimta ir nemandagu įžeidinėti svečius, kaip kad padarė dr. K. Keblys. (Jis skaitė iškilmingame posėdyje paskaitą tema:    “Valstybingumas ir tautiškumas”. Red.).

Seimo delegatai tikrai netaupė sesijų laiko svarbiems reikalams. Tiesiog nedovanotina gaišti apie 5 valandas laiko beprasmėms regulamino priėmimo diskusijoms. Didžiosios organizacijos niekad neleidžia sau tokios prabangos

Linkėjimai PLB naujai valdybai

PLB senoji valdyba dirbo nuoširdžiai ir atliko daug. PLB veiklos apimtis yra tikrai milžiniška, ir senoji valdyba gal ir nepajėgė visko pilnai apimti. Į naująją valdybą išrinkti tikrai nuoširdūs, pajėgūs ir darbštūs lietuviai. Jiems visiems palinkėtum puikios sėkmės darbe, o visiems geros valios lietuviams neatsisakyti talkos šiai vyriausiai laisvųjų lietuvių vadovybei.

J. V. Kutkus