Sukilimas ir Laikinoji vyriausybė

PAMINĖTINI 1941 METŲ ĮVYKIAI

Lietuvių tauta, pakėlusi vienerių metų komunistų vergiją, vadovaujama Lietuvių Aktyvistų Fronto, 1941 metų birželio mėn. 22 d., prasidėjus tarp nacių ir sovietų karui, sukilo ir kelių dienų laikotarpyje išvalė kraštą nuo bolševikų įsibrovėlių. Laisvės žygyje dalyvavo visa tauta, gi su ginklu rankose, spėjama, apie 90,000. Bendras žuvusių skaičius — apie 4,000.

1941 metų lietuvių tautos sukilimo pastatytoji Lietuvos Laikinoji Vyriausybė posėdžiauja Kaune 1941 metais.

Juozas Ambrazevičius

Gen. Stasys Raštikis

Kazys Škirpa

Atstatoma

Lietuvos nepriklausomybė Kovoms tarp partizanų ir Raudonosios armijos dalinių vykstant, 1941 metų birželio mėn. 23 d. 9:30 val. ryto per Kauno radijo stotį Lietuvių Aktyvistų Frontas paskelbė nepriklausomos Lietuvos atstatymą ir Laikinosios vyriausybės sudarymą.

Kai buvo skelbiama Laikinoji vyriausybė, J. Ambrazevičius-Brazaitis, dr. J. Grinius ir dr. Z. Ivinskis jau redagavo pirmąjį oficiozo “Į Laisvę” numerį. 1941 metų birželio 24 d. rytą Laikinosios vyriausybės nariai susirinko pirmo posėdžio, paėmė Donelaičio gatvėje (Kaune) Žaibo spaustuvę savo būstinės reikalams ir skubiai periminėjo įstaigas į lietuvių administracijos rankas.

Laikinosios vyriausybės sąstatas

Lietuvos Laikinąją vyriausybę sudarė: Kazys Škirpa (min. pirmininkas, nominuotas), Juozas Ambrazevičius - Brazaitis (švietimo ministeris, ėjęs min. pirm. pareigas), dr. Adolfas Damušis (pramonės min.), Vytautas Landsbergis - Žemkalnis (komunalinio ūkio min.), Mečys Mackevičius (teisingumo min.), Jonas Matulionis (finansų min.), Antanas Novickis (susisiekimo min.), Juozas Pajaujis (darbo min.); gen. Stasys Raštikis (krašto apsaugos min.), Rapolas Skipitis (užsienių reik. min., nominuotas), Jonas Šlepetys (vidaus reik. min.), Pranas Vainauskas (prekybos ir kontrolės min.), Ksaveras Vencius (sveikatos min.), Balys Vitkus (žemės ūkio min.) ir Levas Prapuolenis (LAF įgaliotinis prie vyriausybės).

Nacių smurtas prieš lietuvių tautą

Jau 1941 metų birželio mėn. 25 d. Lietuvos Laikinoji vyriausybė paskelbė atsišaukimą į tautą. Jis skambėjo: “ ... Nepriklausomosios Lietuvos valstybė jau atstatyta... Raudonosios Lietuvos istorija jau baigta, ir jos puslapį užverčiam kaip klaikų košmarišką sapną . ..”

Naciai jokiu būdu negalėjo pakelti nepriklausomos Lietuvos ir jos Laikinosios vyriausybės egzistavimo, ir 1941 metų rugpiūčio mėn. 5 d. smurto būdu Laikinosios vyriausybės veikimą sustabdė. Politiniu atžvilgiu Lietuvos Laikinosios vyriausybės paskelbimas ir išsilaikymas šešias savaites buvo sukilimo prieš bolševikus apvainikavimas.