EUROPOS LFB KONFERENCIJA

Rugpiūčio 6-7 dienomis Koenigswinteryje prie Bonnos, Vokietijoje, įvyko XI-ji eilinė metinė Europos Lietuvių Fronto Bičiulių konferencija, kurioje dalyvavo nariai ir svečiai iš D. Britanijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos, V. Vokietijos ir J. A. Valstybių.

Konferenciją atidarė prof. dr. Z. Ivinskis, pakviesdamas kun. dr. J. Avižą sukalbėti maldą. Atidarymo žodyje ELFB V-bos pirmininkas pabrėžė ilgalaikio nuotolio veiklos pastovumą. Konferencijos darbams vadovavo dr. K. J. Čeginskas ir M. Venta. Paskaitą apie Bažnyčios ir valstybės santykius skaitė kun. J. Kalvaitis.

Konferenciją Amerikos ir Kanados LFB vardu sveikino ir pranešimą padarė Centro Valdybos sekr. J. Baužys. X-tosios konferencijos protokolą perskaitė kun. Br. Liubinas. Išklausyti prof. dr. Z. Ivinskio, prof. dr. A. Maceinos, A. Grinienės, M. Musteikio ataskaitiniai veiklos pranešimai, o taip pat V. Vaitiekūno pranešimas politinės konsolidacijos reikalu.

Po dr. K. Čeginsko apžvalgos diskusijose buvo apsvarstyti klausimai, kaip surasti objektą laisvinimo kovai naujai pakitusiomis sąlygomis, glaudinant savąsias eiles ir iš savęs pačių einant į kitus. Ypatingai pabrėžti tokie reikalai, kaip koegzistencijos laikotarpiui pritaikintos veiklos būdai, kartų pasikeitimas, kultūrinės ir politinės veiklos suderinimas PLB rėmuose, Lietuvos vardo kėlimas užsienyje. Diskusijose dalyvavo: kun dr. A. Baltinis, J. Baužys, dr. K. Čeginskas, A. Grinienė, dr. J. Grinius, prof. dr. Z. Ivinskis, O. Krutulytė - Boehm, dr. J. Lingis, kun. Br. Liubinas, prof. dr. A. Maceina, M Musteikis, V. Natkus, A. Šležas, J. Zokas.

Išrinkti nauji ELFB organai. Valdybos pirmininku perrinktas prof. dr. Z. Ivinskis, o ELI spaudos tarnybos vedėju — M. Musteikis.

Konferencija pasveikino LFB Tarybos pirmininką prof. J. Brazaitį ir JA Valstybių Centro Valdybos pirmininką dr. K. Ambrozaitį.