Atsiųsta paminėti

•    “Tautos Praeitis”. Istorijos ir gretimų sričių neperiodinis žurnalas. Tomas I Knyga 4, 1962 m. Šia ketvirtąja knyga užbaigiamas pirmasis “Tautos Praeities” tomas. Vis tobulėdamas, žurnalas jau yra pasiekęs rimtą šios rūšies leidinių lygį. Lietuvių Istorijos Draugijai linkėtina ir toliau užsimotą darbą tęsti. Tai darbas, kurio reikšmė nepraeina su diena ar metais.

•    Knygų Lentyna” 1962 m. Nr. 3. Leidžia Vytautas Saulius. “Knygų Lentyna” kartais vadinama “Lietuvos išeivių kult. gyvenimo rodyklet”...

Dabar išleistame Nr. 3 paskelbtas laisvojo pasaulio liet. periodikos sąrašas.

Metmenys, 1962 m. nr. 5. Jaunosios kartos kultūros žurnalas. Redaguoja dr. Vyt. Kavolis.

Sėja, 1962 nr. 1-4. Tautinės demokratinės minties žurnalas. Leidžia Varpininkų Leidinių Fondas. Redaguoja redakcinė kolegija. Ats. red. G. J. Lazauskas.

Margutis, 1963 nr. 1-2. Rašo J. Dainauskas, St. Daunys, J. Šoliūnas, H.    Nagys, K. Reikalas, J. Žilevičius, V. Meškauskas ir kiti. Yra poezijos, dailininkų kūrybos reprodukcijų, foto nuotraukų. Straipsneliu ir 2 iliustracijom paminėtas Čikagos LFB ruoštas J. Daumanto Partizanų pristatymas visuomenei.

Mūsų šokiai. Jungtinių Amerikos Valstybių ir Kanados Lietuvių II-sios tautinių šokių šventės repertuaras. Išleido JAV ir Kanados pirmosios tautinių šokių šventės komitetas. Šokių aprašymus paruošė JAV ir Kanados antrosios tautinių šokių šventės repertuaro komisija: Bruno G. Shotas (pirm.), L. Braždienė, B. Jameikienė, I.    Šilingienė, R. Zotovienė. Spaudai paruošė P. Petrutis. Spaudė M. Morkūno spaustuvė. Tiražas 1000 egz. Chicago, 1962 — Maironio — metais. 262 psl., kaina nepažymėta.

Gimtoji Kalba, 1962 nr. 3-4. Bendrinės kalbos laikraštis. Gimtąją Kalbą leidžia JAV Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondas. Redaktorius L. Dambriūnas.

Algimantas Mackus Neornamentuotos kalbos generacija ir augintiniai.

Išleido SANTARA. Tiražas 300 egz. Kaina nepažymėta. Estetiškai išleistas naujausios Algimanto Mackaus poezijos leidinys.

Gaudeamus, Studentų Ateitininkų Sąjungos informacinis leidinys. 1963 m. nr. 2 Leidžia SAS spaudos ir informacijos skyrius. Redaguoja: R. Sužiedėlis, K. Lendraitytė, Z. Mockutė, P. Strazdaitė.