HERTERIO PAREIŠKIMAS

Minint Lietuvos nepriklausomybes paskelbimo 42 metines, valstybes sekretorius Christian A. Herter paskelbė pareiškimą:

Prieš keturiasdešimt dvejis metus Lietuva, Latvija ir Estija paskelbė savo valstybinę nepriklausomybę. Šios nepriklausomybės deklaracijos buvo paremtos tvirtom valstybinėm tradicijom, kurios truko šimtmečius, nepaisant kietos priespaudos periodų. Sovietų vyriausybė buvo tarp tų, kurios anksti suteikė pripažinimą ir pareiškė atsisakanti visiems laikams nuo suverenumo teisių į naujas Pabaltijo valstybes. Tačiau po dviejų dešimtmečių laisvės Pabaltijo kraštai buvo smurtu įjungti į Sovietų Sąjungą.

Mes norime šia proga patvirtinti iš naujo mūsų aiškų ir tebetrunkantį draugiškumą Pabaltijo valstybėms ir užtikrinti jas iš naujo, kad jos labai pasilieka mūsų mintyse. Mūsų artimi ryšiai su Lietuvos, Latvijos, Estijos žmonėmis kyla tiek iš bendros pagarbos laisvei, tiek iš reikšmingo indėlio, kurį žmonės iš tų kraštų davė Jungtinių Valstybių kultūrinio, ūkinio ir politinio gyvenimo plėtrai ir turtėjimui.

Mes tebesilaikome tvirto įsitikinimo, kad Lietuvos, Latvijos ir Estijos žmonės turi teisę patys pasirinkti vyriausybes ir laukti dienos, kada Pabaltijo kraštai vėl galės džiaugtis valstybine nepriklausomybe.