LITUANISTINĖ MOKYKLA

Chicagos Aukštesnioji Lituanistikos Mokykla praėjusį pavasarį pradėjo dešimtuosius mokslo metus. Tai didelis įvykis Amerikos lietuvių gyvenime. Mokykla suorganizuota ir pradėjo veikti 1950 m. pavasarį. Pradžioje ji buvo prisiglaudusi lietuvių parapijinių mokyklų patalpose ir buvo verčiama kilnotis iš vienos vietos į kitą. Dabar ji įsikūrusi gražiuose tėvų jėzuitų pastatytuose namuose Jaunimo Centre. Pirmuoju direktorium buvo Stasys Rudys, vėliau B. Babrauskas, dabar mokyklai sėkmingai vadovauja A. Rūgytė. Mokykloje dirba 18 mokytojų. Mokyklą lanko apie 350 moksleivių. Mokslas vyksta šeštadieniais. Nuo šių mokslo metų pradžios prie mokyklos įsteigti aukštieji pedagoginiai lituanistikos kursai naujiems mokytojams ruošti. Suorganizuota akademinė lietuvių kalbos klasė, kurią lanko 12 studentų, studijuojančių techniškuosius mokslus įvairiuose Chicagos universitetuose. Tėvų jėzuitų palankumas šiai lietuvybės tvirtovei nepaprastai didelis. Kaip būtų miela, kad gražiu tėvų jėzuitų pavyzdžiu pasektų lietuviškosios parapijos kituose miestuose.

Prie Chicagos prisiglaudusiame Cicero mieste veikia kita Aukštesnioji Mokykla, sėkmingai vadovaujama kun. P. Petlabos. Ji įsteigta ir sudarytos sąlygos augti ir stiprėti Šv. Antano parapijos klebono prel. Igno Albavičiaus pastangomis.