Išrinkta Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba

Gegužės mėn. korespondenciniu būdu išrinktas vyriausias Lietuvių Fronto Bičiulių organas, jungiantis visų kontinentų LF bičiulius. Vyriausias organas pavadintas Lietuvių Fronto Bičiulių Taryba. Į Tarybą išrinkti: prof. J. Brazaitis, dr. A. Maceina, dr. J. Girnius, dr. Z. Ivinskis, dr. J. Kazickas, kun. K. Balčys, St. Barzdukas, dr. Pr. Padalis, L. Prapuolenis.

Kartu išrinktoji JAV ir Kanados Lietuvių Fronto Bičiulių centro valdyba liepos 5 d. pasiskirstė pareigomis: prof. J. Brazaitis — pirmininkas, dr. P. Kisielius, dr. V. Majauskas, dr. K. Ambrazaitis — vicepirmininkai, dr. J. Kižys — sekretorius, inž. V. Naudžius — iždininkas ir L. Prapuolenis — valdybos narys.

Naujoji valdyba aptarė artesnės ir tolesnės veiklos planus.