ATSIŲSTA PAMINĖTI

ALRK Federacijos Jaunimo Stovykla,
1956 — 1958. Informacinis leidinys. 16 psl. Rūpestingai parengta knygutė apie stovyklos kūrimąsi (nors ir nutylint to kūrimosi visuomeninius vargus), jos dabartinę padėtį. Išspausdintos piniginės apyskaitos, rėmėjų, skolintojų, vadovybės sąrašai.

Lietuvių Fronto Bičiulių Studijų Dienos JAV šįmet įvyksta Dainavos stovykloje, Manchester, Michigan, 15100 Austin Rd., rugpjūčio 9—16 dienomis. Studijų dienas rengia Clevelando LF bičiuliai. Komisijos pirm. yra dr. K. Ambrozaitis. Paskaitinę dalį organizuoja St. Barzdukas, ūkio reikalus tvarko J. Mikonis ir VI. Čyvas, spauda ir informacija rūpinasi V. Rociūnas, registruojamasi pas VI. Palubinską, Studijų moderatorius dr. J. Girnius. Už savaitę asmeniui mokama 30 dol. Vaikams pusė kainos.

Stasys Džiugas. Neklaužados. Eiliuota pasaka. Iliustravo VI. Stančikaitė. Saleziečių leidinys su JAV-bių Lietuvių Bendruomenės Kultūros Fondo parama. Castelnuovo Don Bosco, Italija, 1958. Trečioji St. Džiugo knyga jauniesiems skaitytojams, papuošta ypač gražiai spalvotomis VI. Stančikaitės iliustracijomis.

Tautos Praeitis. Istorijos ir gretimųjų sričių neperiodinis žurnalas, pirmas tomas, pirmoji knyga. Redakcijos kolegija: vyr. redaktorius — G. Grincevičius, redaktoriai — kun. V. Bagdanavičius, MIC. ir M. E. Nauburas. Leidžia Lietuvių Istorijos Draugija, Chicago, Illinois.