NEĮTEISINTI BOLŠEVIKINĖS PROPAGANDOS

Dienraštis Draugas liepos 20 d. nr. 168 paskelbė įdomų Pr. Gr. straipsnį, kuriame rašoma apie propagandos reikšmę, jos svarbą ir žalą, kai propaganda paverčiama melu. Straipsnio autorius gražiai nurodo, kaip reikia būti apdairiems ir atspariems, kad klastingos sovietinės propagandos neįteisintume. Kai kurias būdingesnes straipsnio vietas persispausdiname.

“Visiems tiems, kurie yra pabėgę nuo raudonoj teroro, jis keršija visais prieinamais būdais. Jei tokio priešo nepajėgia sunaikinti fiziškai, stengiasi jį suniekinti, kad jo žodis, sakomas prieš komunizmo kėslus, liktų bevertis... Dabartinėj Maskvos propagandoj prieš politinius pabėgėlius nesunkiai galima pastebėti tas pats tikslas — morališkai sunaikinti vadus, išskaidyti visuomenę į daleles pagal dėsnį: “padalink ir valdyk”. Kai vadai liks be vardo ir negalės tarp savęs susikalbėti, kai visuomenė liks be vadų ir autoritetų. kuriais pasitikėtų, jų propagandai kelias bus visiškai atviras ir laisvas.

“Būtų mūsų reikalams daug naudingiau, jei mes pagrindinai nusistatytume neįteisinti bolševikinės propagandos savo tarpe. Naudotis jų propaganda, tai reiškia ją laikyti teisinga. O tačiau, žinant, kokias priemones jie šiam tikslui naudoja, tai būtų savo principų išdavimas. Savo prisidėjimu prie jų propagandos praplėtimo mes tik sutelkiame jų kėslams pagalbą, kurios tikrai jiems nereiktų teikti, nes tai mūsų laisvės reikalui atneša daugiau nuostolių, nei mes patys laukiame”, — baigia išvedžiojimus straipsnio autorius Pr. Gr.