Vardai įvykiuose

Kun. J. J. Valantiejus,Waterbury lietuvių klebonas, yra pirmasis iš “šimto šimtininkų”. Surasti “šimtą šimtininkų”, kurie sudarytų materialinę atramą L. F. Bičiulių veiklai — pirmasis tą idėją iškėlė dr. Vincas ŠmulkštysLF Bičulių konferencijoje Waterbury.

Akt. Henrikas Kačinskas (Brooklynas), J. Gelumbauskas, J. Brazauskas, Žemaitaitis, V. Skladaitis (Waterbury), solistė A. Gaigalaitė (Philadelphia), pian. A. Kepalaitė (Brooklyn), E. Marijošiūtė(Putnam), kun. K. Balčys (Amsterdam) dalyvavo programoje Laisvės Kovotojų pagerbimo, surengto LF Bičiulių konferencijos metu Waterbury sausio 3.

Arvydui BarzdukuiClevelande kovo 3 LFB tarybos suvažiavimo metu įteikta stipendija. Komisijos pareiškimu, norėta simboliškai pagerbti tuos studentus, kurie savo veikimu parodė, jog galima suderinti savyje rūpestingas studijas ir dalyvavimą visuomeniniame veikime. Stipendiją įteikė dr. A. Smilgair Ir. Lozaitytė, atstovai Chicagos bičiulių apygardos, kuri yra šią stipendiją suorganizavusi. Teresei Ivaškaltei (Putnam) buvo skirta panašiu sumetimu New Yorko sambūrio bičiulių stipendija.

Kun. dr. Juozas Prunskisskyrė premiją jaunimo literatūros konkursui. Jury komisijos pirmininkas kun. dr. A. Baltinis, sekretorius Agnė Jesaitytė. Izabelės Matusevičiūtės pastangomis Toronte Kultūros Fondas suorganizavo pinigų trims premijoms — jaunimo dramos veikalui, jaunimo trumpam pasakojimui ir vaikų veikaliukui. Dr. Jono Bajerčiaus, Chicagos bendruomenės apygardos pirmininko, energijai labiausiai priskiriamas religinio meno parodos suorganizavimo pasisekimas.

*

Kun. Stasys Yla išleido filosofinio turinio knygą “Laisvės problema”. Kazys Bradūnas išleido poezijos rinkinį “Devynios baladės”. Vladas Ramojus (Butėnas) išleido savo atsiminimų knygą “Lenktynės su šėtonu”. A. P. Bagdonas (Chicaga) išleido pirmą savo poezijos rinkinį “Sutemų ugnis”. Povilas Gaučys (Chicaga) paruošė amerikiečių ir anglų novelių vertimų rinkinį. Gražina Krivickienė (Washingtonas) paruošė antrą liaudies dainų rinkinį.

Literatūrines premijas gavo — Draugo B. Pukelevičiūtė už romaną “Aštuonis lapus”; Darbininko A. Škėma už dramą "Žvakidė”; L. Rašytojų Draugijos H. Radauskas už poeziją “Žiemos daina”.

Gabrielius Kajeckas (Washingtonas) laimėjo keliais atvejais "demokratinio balso” kalbėtojų varžybas ir virto lietuviu, apie kurį daugiausia šiemet amerikiečių spauda parašė; sveikino prezidentas, laiminimą atsiuntė popiežius. Jam buvo įteikta ir Amerikos vėliava, kuri kabojo viršum Kapitoliaus šv. Kazimiero dieną. Dail. Ados Korsakaitės paveikslų kelias nespalvotas reprodukcijas įsidėjo “Los Angeles Times” vasario mėn. Dailininkė ten baigė meno mokyklą, dabar dirba New Yorke. Dail. R. Viesulo du raižinius įsigijo Washingtone Kongreso biblioteka. Dail. K. Žoromskis pakviestas dalyvauti Chicagoje meno festivalyje ispaniškomis temomis. Juozas Simanis, Amerikos lietuvis iš Bridgeport, Conn., paskirtas Amerikos vicekonsulu į Stuttgartą Vokietijoje. Prof. Antanas Maceina pakviestas į Freiburgo universitetą epizodiniams kursams skaityti. Tuo tarpu jis skaitys apie Dostojevskio religijos filosofiją ir tuo pačiu metu rinks medžiagą knygai apie bolševikinį žmogų, kiek jis atsiskleidęs literatūroje. Dr. Zigmas Brinkis Ispanijoje baigė teismo mediciną, išsilaikė egzaminus ir dabar dirba ten radijo lietuviškoje valandėlėje. Dr. Juozas Girnius pradėjo diskusijas lenkų žurnale "Kultūroje” dėl galimo susipratimo kultūrinėje srityje be politinio resentimento. Dr. J. Adamavičius Chicagoje drauge su kitais gydytojais demonstravo būdus skrandžio žaizdoms gydyti.

Dr. A. Musteikio kalbos, pasakytos Buffalo Lietuvių Klube Vasario 16 proga, dalį paskelbė ‘‘Congressional Record”. J. Petraškevičiaus (Canada), mūsų skaitytojo, laišką dėl imigracijos į Canadą ir tremtinių iš anapus uždangos įsidėjo Toronto “The Gazette”. Aldona Eretaitė pabaltiečių kultūros dienose Stuttgarte deklamavo Brazdžionio ir F. Kiršos poeziją vokiškai. P. Kazickienė, E. Valiūnienė ir M. VarnienėNew Yorke kovo 17 demonstravo lietuvių tautinius drabužius devynių egzilinių tautų drabužių parade.

*

Prof. Z. Ivinskisbaigė pirmininkauti Baltijos Institutui ir nuo balandžio pradžios grįžo į Romos archyvus. Prof. Pr. Skardžius, baigęs bibliotekininkystės kursus, priimtas į Kongreso biblioteką Washingtone. Diplomatas P. Žilionis, tokius pat kursus baigęs, laikinai dirba bibliotekoje New Jersey. Pulk. J. Šlepetys po New Yorko apygardos bendruomenės suvažiavimo liko ir toliau vadovauti apygardos bendruomenei. Juozas Baužys naujai įėjo dirbti į New Yorko apygardos bendruomenės valdybą; taip pat grįžo į Ateities redakciją.

Ona Labanauskaitė iš “Draugo” redakcijos pasitraukė ir išvyko į Torontą dirbti pramonės srityje. Aloyzas Baronas, produktyvus romanistas ir humoristas, pradėjo dirbti “Draugo” redakcijoje. Vincas Jonikas šiame numeryje apie tautines vertybes ir jaunus žmones rašo temperamentingu stilium ir patirštintomis spalvomis, nes yra poetas, parašęs savo poezijų rinkinius “Pakeleivius”, “Sielvarto raudas” ir kt. K. Brazauskas, kurio atsiminimai iš rezistencinio veikimo čia spausdinami, dabar veikia vyriausiame Fizinio Auklėjimo ir Sporto Komitete N. Y. ir yra futbolo treneris - instruktorius lietuvių sporto klube Brooklyne. V. Barisasir J. Urbonas (Windsore, Can.) rengia leidinį Kanados lietuvių dienos rugsėjo 1-3 proga.

*

Gen. Stasys Raštikis(Monterey) sunkiai sirgo ir išgulėjo ligoninėje septynias savaites. Toliau gydosi namie. Iš dalies dėl to susitrukdė ir spausdinimas jo atsiminimų, kuriuos leidžia Lietuvių Dienos. Prof. Pranas Padalis (Muenchenas) turėjo sunkią operaciją; dabar sveiksta. Ten pat buvo operuoti Jonas Stonys, pulk. K. Grinius.

Dail. Telesforas Valius iš Toronto išvyko į Paryžių keliems mėnesiams susipažinti su tenykščiu meno gyvenimu. Dr. Kazys Aimbrozaitis, kurio atsiminimus iš pogrindinio veikimo Lietuvoje čia spausdiname, grįžęs iš kariuomenės, su šeima apsigyveno Clevelande. Vaclovas Sidzikauskas balandžio pradžioje išvyko į Europą dalyvauti Jungt. Pav. Tautų sesijoje Strasbourge. Jonas Matulionis, Vliko pirmininkas, grįžo iš Europos, susipažinęs su VT aparato veikimu, taręsis taip pat su min. St. Lozoraičiu, kuris įteikęs 8 punktų reikalavimus.

A. Devenienė, VT pirmininkė, grįžusi iš pasitarimo su Lozoraičiu Romoje, pareiškė: “Per visą metų eilę visokių raštų, protokolų, promemorijų ir panašių dalykų prirašyta ištisi tomai, o bendro darbo kaip nėra, taip nėra”. Prel. M. Krupavičius, grįžęs iš Amerikos, kur jis buvo Vliko išrinktas Tautos Fondo pirmininku, Reutlingene išgirdo iš fondo valdybos nario Jakstyrio, kad jis nesąs pirmininkas, nes pagal statutą pirmininką renka tik fondo valdybos nariai. Min. St. Lozoraitis birželio mėn. atvyksta į Washingtoną dalyvauti tautininkų sąskrydyje; spėliojama, mėginsiąs įsitvirtinti Washingtone. Min. St. Girdvainis Romoje nei niekas iš jo bendradarbių nedalyvavo Vasario 16 iškilmėse. Gen. kon. J. Budrys jau 20 metų eina pareigas New Yorke. Pulk. K. Škirpa, kuris buvo pasitraukęs iš v. liaudininkų centro komiteto, kai nebuvo priimtas jo projektas sudaryti vykdomąjį organą su St. Lozoraičiu priekyje, dabar vėl išrinktas į valstiečių liaudininkų centro komitetą.

*

Rašytojas Faustas Kirša atšventė 65 metų sukaktį. Pagerbimą organizavo jam Bostone dr. M. Gimbutienė. Rašytojas Juozas Švaistas-Balčiūnas kovo 19 susilaukė taip pat 65 metų amžiaus ir iš “duoninių” darbų išėjo į pensiją. Prof. J. Eretui, kurio brošiūros santrauką šiame nr. spausdiname, šiemet sueina 60 metų amžiaus. Dabar jis rengia monografiją apie St. Šalkauskį. Gen. V. Grigaliūnas Glovackis,kuris siunčia redakcijai velykinius sveikinimus, rašo savo atsiminimų nuotrupas; jų dalį skelbsime kitame nr.

Kun. F. Jucevičiusiš Paryžiaus persikėlė į Kanadą, į Montrealį. Donatas Bielskus iš Muencheno balandžio pradžioje su šeima atvyko į Chicagą.

*

Kun. Vincas Bartuška Lietuvoje mirė 1956 sausio 28. Palaidotas Liudvinave. Jis buvo žymus Amerikos lietuvių veikėjas pirmojo karo meto. Rašytoja Lukauskaitė, kuri buvo nuteista sykiu su rašytojais K. Boruta ir K. Jakūbėnu, po 10 metų Vorkutoje sugrąžinta j Lietuvą. Min. Petras Klimas iš Vorkutos sugrąžintas į Lietuvą veik apakęs. Po operacijos Lietuvoje nuo vienos akies kataraktas pašalintas. B. Brazdžionio poezija pažįstama ir deklamuojama tarp lietuvių tremtinių Sibire.