VIETOJ POLITINĖS EIGOS VERTINIMO

1943. 12. 16 “Į Laisvę” prieš Maskvos konferenciją rašė: ‘‘Senoji mintis, kad sovietai ir vokiečiai vieni kitus sutrins, blanksta. Anglosaksai kaip blaivūs biznieriai... rūpestingai ieško bendro vardiklio saviesiems interesams suderinti su sovietiniais ir juos tariasi suradę. Po Teherano konferencijos . .. tas vardiklis bus garsioji Atlanto Charta, kurią juk pasirašė ir SSSR. Bet tuo netikini nei mes nei anglosaksai... Todėl anglosaksai, Atlanto chartos vėliavas nudengę visą busimosios santvarkos ir bendradarbiavimo su SSSR rūmų fasadą, atkakliai kovoja dėl kiekvieno tų rūmų kambario”.

1946. liepos mėn. “M. židiny” Julijonas Būtėnas rašė po keturių ministerių konferencijos Paryžiuje: “Sutikim su londoniške interpretacija, kad nuo Viduržemio jūros sovietai manevruoja į antrą liniją, kuri eina Dunojum ir Elbe. Šitą liniją jie nuo pat karo pabaigos laiko savo rankose, ir nėra ženklu, kad jie ryžtųsi nuo jos trauktis. Dėl to tad į Paryžiaus konferencijos galą pradėtos diplomatinės kautynės dėl Austrijos ir Vokietijos žada būti kur kas aršesnės už tas, kurios ligi šiol ėjo dėl, palyginti, antrinių klausimų. Nes tos derybos bus iš esmės kova dėl Europos likimo".

1954. 2. 24 Britanijos Edenas po Berlyno konferencijos pareiškė Maskvos norą žygiuoti į naują liniją — siekiant paimti visą Vokietiją.