JŪS RAŠOTE ”Į LAISVĘ“

A. J., Chicaga;

Su malonumu perskaičiau pirmąjį numerį “Į Laisvę”. Džiaugiuosi, kad nagrinėjimai yra dokumentuoti, platūs, savistovūs, konkretūs ir su išvadomis ... Sekantiems numeriams norėtųsi kai ko pageidauti... Krikščionybės ir lietuvybės principai yra mums esminiai, tad ar nereikėtų atviromis akimis laisvoje spaudoje peržvelgti, kaip mes jiems nusikalstam visose gyvenimo srityse — bažnyčiose, mokyklose, organizacijose, per laikraščius ir žurnalus, idant visi įsitikintų, jog “Į Laisvę” yra tikrai be cenzoriaus ...

*

A. S., Vokietija:

... Iš Šio laikraščio puslapių kalba tikra ir objektyvi, aiški ir kartu nuoširdi lietuviška širdis ... Man labai patiko mintis, jog mes perdaug buvome nukrypę į politinę kovą, pamiršdami kultūrinę tautos kovą, kurią reikia prieky visko statyti... Tegul gerasis Dievas laimina jūsų pastangas.

*

A. S.:

Žurnalas, rodos, žada apsiriboti vien grynai politiniais klausimais, taigi nepastos kelio jau esamiems kultūros žurnalams. Atnaujinti politikos veidą, mesti naujų šūkių, daugiau dinamikos ir idealizmo. Bet vietoj asmenybės dabar kalbės jau, rodos, minia, čia aš ir bijau, kad nebūtų sulaukta Šarūno likimo... Paskutinį dešimtmetį Lietuvoje jūsų sąjūdis išnešė ant savo pečių ir katalikybę ir lietuvybę. Bet jūs turėjot stiprių asmenybių .. . Kaip jums pavyks išsiauginti iš jaunosios kartos tokių pat stiprių charakterių?

*

J. VIDZGIRIS:

Neapsivyliau išvydęs: straipsniai iš peties, išvaizda puiki.

*

V. NAUDŽIUS, Chcaga:

Taip ir prašos pridėti porą — dvi tris — eilučių viršuj ir apačioj spausdinto teksto. Galima būtų pradėti puslapį viršuj horizontalia juoda linija, lyg ir sukondensuojančia visą puslapį... Nors klišės ir pabrangina leidinį, bet būtų pravartu ...

*

V. K.,Bostonas, Mass.:

Brazaičio ir Prapuolenio straipsniai geri. Norėtųsi toliau daugiau programinių straipsnių kitais kultūriniais klausmais.

*

V. ŠMULKŠTYS,Waterbury, Conn.:

Aprėminti įtarpai tekste, yra tikros mūsų tėvynės meilės žarijos .. . Daugiau partizaninės kūrybos ... Pasigesčiau didesnio šrifto įvairumo ... turinyje jieškočiau daugiau medžiagos ir faktų iš kovos prieš tylųjį mūsų tautos genocidą — nutautinimą ...

*

P. ZARANKA,Detroit, Mich.:

Jei L. F. visa tai būtų skelbęs dar Vlike būdamas, būčiau juos laikęs teisybės kovotojais ...

S. DARGIS,Toronto, Canada:

“Į Laisvę” puikus žurnalas — tik brangokas.

*

J. GRINIUS, Strasbourgas, Prancūzija:

Džiaugiuosi laikraščio gražiu išleidimu ir gerais straipsniais ... Ar ši-tokis laikraštis mums labiausiai reikalingas ir šitokiu jo pobūdžiu LF yra originalus? Juk žurnalus leidžia KD, L. Rez. Sant., liaudininkai . . . man norėtųsi kažin ko originalesnio... kad ir nereguliariai išeinančio laikraščio, kuriame laisvai galėtų pasisakyti... visi geros valios lietuviai... man norėtųsi, kad “Į Laisvę” būtų plačios srovės.

*

BIRUTĖ K.,Vokietija:

... dienos kursu, t. y. po DM 2,90. Daugumas raukosi, kad labai brangu... Ar nerastumėt naudinga išryškinti, kad LF, kol jis buvo Vlike, negalėjo viešais pareiškimais smugdyti Vliko autoriteto... išlaikykite tą patį šaltą toną.

*

P. NARUTIS,Vokietija:

“Į Laisvę” pataikė duoti tai, ko buvo pageidauta.

*

“Į LAISVĘ” REDAKCIJA:

Už padrąsinimą, kritiškas pastabas, sugestijas, kurias skaitytojai čia pareiškė, — ačiū. Jomis pasinaudosime. Kai kuriomis jau šiame nr. Norim, kad laikraštis būtų ne tik redakcijos, bet ir skaitytojų norų bei minties atspindys.

(Bus daugiau)

JUMS PRISISTATO VOKAS

Tik vokas — be laiško. . . Vokas šiandien labiausiai įprastas mažmožis. Tik filatelistas terodo kiek pagarbos vokui, bet ir tai tik tol, kol vokas su pašto ženklu. Žmonės šiaip voko nevertina. Jiems svarbu tik, kas voke.

O vokas dideles paslaugas atlieka žmogui (gal dėl to ir nevertinamas). Vokas šiandien ne tik slapčia, kad kaimynas nežinotų, kiek uždirbi, perteikia savaitinį uždarbį. Ne tik padeda mylimiesiems meilės žodeliu pasikeisti. Ne tik bičiulių bičiuliškumui stiprinti. Ne tik parapijos, krautuvės, organizacijos ir valstybės mokesčiams pasiųsti. Ne tik sutuoktuvių kvietimui ar mirties pranešimui. Ne tik priminimui skolą grąžinti. . . Prie pastarųjų jūs, aišku, nepriklausote . . .

Taigi vokas visiškai paslaugus ir pagarbos vertas pareigūnas. Ir jei su šiuo ‘‘Į Laisvę” nor. vokas Jums prisistato, tai taip pat tik su nuoširdžia intencija Jums palengvinti sumegzti bičiuliškus ryšius su administratorium ir laimėti iš jo nuoširdų dėkingumą.

Čekį ar “money order”, kurį dėsite į tą voką, malonėkite išrašyti LFB iždininko, t. y. Dr. J. Kazicko vardu.

Administratorius

Mūsų tėvų kovos ir aukos dėl lietuviškos knygos yra testamentinis įpareigojimas visoms Lietuvių Tautos kartoms. Lietuvis organizuoja ir remia spausdintą lietuvišką žodį.

Lietuvių Charta