LAISVOJO PASAULIO LIETUVIŠKOJI PERIODIKA

AIDAI, mėnesinis kultūros žurnalas, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIS, tautininkų, savaitinis, 14 Vemon Street, Worcester, Mass.

ATEITIS, lietuvių katalikiškojo jaunimo, mėnesinis, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

AUSTRALIJOS LIETUVIS, liberališkas dvisavaitinis, 35 Cator St., W. Hindmarsh, Adelaide, S. A.

DARBAS, socialistų trimėnesinis žurnalas, 636 E. Broadway, S. Boston, Mass.

DARBININKAS, katalikiškas, dukart savaitėje, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

DIRVA, tautininkų, savaitinis, 1272 East 71st St., Cleveland 3, Ohio.

DRAUGAS, katalikiškas dienraštis, 2334 S. Ockaley Ave., Chicago 8, Ill.

EGLUTĖ, vaikučių laikraštis, F. D. 2, Putnam, Conn.

EUROPOS LIETUVIS, Europos liet. bendruomenės savaitraštis, 43, Holland Park, London, W. 11.

GARSAS, LRKSA savaitraštis, P. O. Pox 32, Wilkes-Barre, Pa.

Į LAISVĘ, LFB trimėnesinis žurnalas, 422 Menahan St., Brooklyn 27, N. Y.

KARYS, lietuvių karių-veteranų mėnraštis, 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y.

KELEIVIS, socialistų savaitinis, 636 Broadway, S. Boston 27, Mass.

KELEIVIS, MLT neperiodinis leidinys, Hegelstr. 6, Hannover Kleebold, Vok.

LAIKAS, katalikiškas savaitinis, Mendoza 2280, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.

LAIŠKAI LIETUVIAMS, religinis mėnraštis, 5541 S. Paulina St., Chicago 36, Ill.

LAISVOJI LIETUVA, LAS savaitinis, 3157 S. Emerald Ave., Chicago 16, 111.

LIETUVA, trimėnesinis LLK žurnalas, 4 W. 57th St., New York 19, N. Y.

LIETUVIŲ DIENOS, iliustruotas mėnraštis, 9204 S. Broadway, Los Angeles 3, Calif.

LITERATŪROS LANKAI, 1127 Bayard St., Baltimore 23, Md.

LUX CHRISTI, trimėnesinis biuletenis kunigams, rev. J. Matutis, 396 Church St., New Britain, Conn.

MARGUTIS, tautininkų mėnraštis, 6755 S. Western Ave., Chicago 36, 111.

MŪSŲ PASTOGĖ, Australijos bendruomenės savaitinis, 10 Peel St., Kirribilli, Sydney, NSW.

MUZIKOS ŽINIOS, Vargoninkų Sąjungos laikraštis, kas trys mėn., 1602 So. 48th Ct., Cicero 50, Ill.

NAUJIENOS, socialistų dienraštis, 1739 S. Halsted St., Chicago 8, 111.

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA, liaudininkų savaitinis, 3a Fourth Ave., Ville Lasalle, Montreal, Que., Canada.

SANDARA, liberališkas savaitinis, 840 W. 33rd St., Chicago 8, 111.

SANTARVĖ, LRS mėnraštis, c/o Banaitis, 18 Melnott St., Rochdale, D. Britanija.

SĖJA, liaudininkų mėnraštis, 1023 N. Keystone Avė., Chicago 51, Ill.

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS, iliustruotas religinis mėnraštis, 680 Bushwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, katalikiškas savaitinis, 941 Dundas St., W., Toronto, Ont., Canada, Canada.

TĖVYNĖ, SLA savaitinis, 307 W. 30th St., New York 1, N. Y.

TĖVYNĖS SARGAS, KD neperiodinis žurnalas, 1648 De aKlb Ave., Brooklyn 37, N. Y.

TĖVŲ KELIAS, iliustruotas katalikiškas lietuvių mėnraštis, Apartado 369, Caracas, Venezuela.

TREMTIS, liberališkas mėnraštis, (13b) Memmingen/ALLg., Postfach 2, Vokietija.

VIENYBĖ, tautininkų savaitinis, 412 Bedford Ave., Brooklyn 11, N. Y. VYTIS, liet. katalikiškojo jaunimo žurnalas, 143 W. 6th St., S. Boston 27, Mass.

Galbūt, kad šiame sąraše yra nevisi laisvojo pasaulio lietuvių periodiniai leidiniai. Bet ir iš šito sąrašo kiekvienas lietuvis, vykdydamas savo pareigą lietuviškajam spausdintam žodžiui, gali pasirinkti, kas arčiau širdies ir įsitikinimų.