Stravinskas Juozas (slap. Kardas, Žiedas)

Stravinskas  Juozas (slap. Kardas, Žiedas) g.1914m.  Mieldažiškiai (Šilavoto vlsč.) ž. 1946 06 09.  Vienas iš Lietuvos partizanų vadų   Tauro apygardoje.

1934m. baigęs Prienų „Žiburio“ gimnaziją, įstojo į Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Fizikos – matematikos fakultetą.  1935 04 pašauktas į  Lietuvos kariuomenę, mokėsi   Kauno Karo mokykloje, kurią baigė 1936 09. Suteiktas pėst. ats.   jaun. leitenanto laipsnis. Paleistas į  atsargą, tęsė studijas universitete.1937m. baigęs universitetą dirbo topografinėje tarnyboje, ruošė žemėlapius.

 Vokiečių okupacijos metu  Prienų „Žiburio“ gimnazijoje dėstė fiziką, matematiką ir chemiją. 1945m. pavasarį, NKGB bandant  jį užverbuoti, išėjo į Prienų mišką. Tapo  Vinco Senavaičio (slap. Žaliavelnis)  partizanų būrio kovotoju. Tais pačiais metais suorganizavo būrį ir jam vadovavo. 1945 09 13, kaip narsus, drąsus, turintis organizacinių gabumų, paskirtas  Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės vadu. Daug nuveikė jungdamas partizanų būrius į rinktinę ir ją stiprindamas. Suformavo rinktinės štabą, Veikiančias atskiras kovotojų grupes sujungė į 7 kuopas, paskyrė jų vadus. „Žiedas“  partizanų padaliniuose įvedė karinę drausmę. Įpareigojo kuopų bei skyrių vadus besąlygiškai vykdyti vadovybės nurodymus, derinti kovos veiksmus. 1945 10 31   jo įsakymu buvo nustatyti  rinktinės kuopų veikimo plotai. 1946m. pavasarį Geležinio Vilko rinktinėje, J. Stravinskas  kartu su J. Lukša (slap. Vytis) ir  A. Varkala (slap. Žaliukas)  pradėjo leisti laikraštėlį „Kovos keliu“ kuris vėliau tapo Tauro apygardos leidiniu.  Sumaniai ir sėkmingai  vadovavo  Degimų, Budninkų, Žemaitkiemio kautynėse.

 Žuvo nelygioje kovoje su  čekistais Pagraižo miške (Šilavoto vlsč.)  grįžtant iš  apygardos vadų pasitarimo.  Kartu žuvo rinktinės med.sesuo Damicelė  Dičpinigaitytė ir 7 rinktinės partizanai.  Kūnai niekinti  Šilavote, užkasimo vieta nežinoma vieta nežinoma.

1950m. Apdovanotas partizanų 2 laipsnio Laisvės Kovos kryžiumi ( po mirties). 1999m.  Vyčio Kryžiaus ordino Komondoro didžiuoju kryžiumi (po mirties).

1998m. suteiktas (po mirties) majoro laipsnis. Žuvimo vietoje 2004m. pastatytas kryžius.

                                      Aldona  Vilutienė