ATEITININKŲ HIMNAS

Kas gi ten aukso spindulius beria,
Ko taip nušvito rytai ateities?
Širdys it rasą gaivinančią geria,
Sieloj tvirtybė ir galia vilties.
Lietuvą Dievas apveizdi ir gina,
Amžiais suvargusios jos neapleis:
Ateičiai dvasios galiūnus gamina,
Vesdamas juos stebuklingais keliais.
Tilkit, nutilkit, kurie prieš Dievybę
Bandėt kovoti viešai ar slaptai.
Mūsų idėjos: tikybos brangybė,
Mokslas, dorumas, tautos reikalai.
Ateitį regim Tėvynės laimingą,
Šviečia mums kryžius ant mūs vėliavos.
Stokime drąsiai į kovą garbingą,
Dirbkim, kovokime dėl Lietuvos!

     Kun. Jurgis Tilvytis-Žalvarnis (1880-1931) parašė himną 1912 02 06, tuo laiku apaštalaudamas Paįstrio parapijoje. Melodiją sukūrė kompozitorius Česlovas Sasnauskas (1867-1916).