Sausio 1-2 žuvę partizanai

Šarūno rinktinės Vytenio grupės partizanai.
Iš kairės: Konstantinas Vaikšnoras-Tigras ir Viktoras Bučionis-Jaunutis. (Genocido oukų muziejus)

Vaikšnoras Konstantas-Tigras gimė 1925 m. rugpjūčio 1 d. Seinų apskrities Leipalingio valsčiaus Buteliznos kaime. Partizanas nuo 1945 m. Dainavos apygardos Šarūno rinktinės Vytenio tėvūnijos vadas. Žuvo 1949 m. sausio 2 d. Leipalingio valsčiaus Krivonių kaime. Kūnas buvo išniekintas Leipalingyje
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

DAUJOTAS Antanas, Stasio, g. 1923 Sakaluose, Grinkiškio v., mažažemių šeimoje. Žuvo 1945 01 01 Graužų miške su trim Sakalų k. vyrais - J. Daukna, C. Šoku ir L. Vaicekausku.

 

DAUKNA Jonas, Jono, g. 1912 Sakaluose, Grinkiškio v., mažažemiu šeimoje. Žuvo 1945 01 01 Graužų miške su trim Sakalų k. vyrais - A. Daujotu, C. Šoku ir L. Vaicekausku.

 

MASELSKIS Justinas, Prano, g. 1921 Aleknaičiuose, Betygalos v., ūkininkų šeimoje. 1944 gruodžio mėn. prieš Kalėdas čekistai sudegino jų sodybą, o 1945 01 01 Justiną kartu su broliu Antanu ir kaimynais K. Ambrasu ir V. Rubinsku sušaudė.

 

AMBRASAS Kazys, Prano, g. 1912 Budraičiuose, Betygalos v. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1945 01 01 Aleknaičiuose, ties sudeginta Maselskių sodyba. Kartu žuvo A. ir J. Maselskiai ir V. Rubinskas.

RIMKUS Stasys iš Kaišenų k., Šiluvos v. Žuvo 1945 01 01 mūšyje Maižiškių giraitėje, Žaiginio apyl., kartu su broliu Vladu.

RIMKUS Vladas, Jurgio, g. 1912 Kaišenuose, Šiluvos v., mažažemio ūkininko šeimoje. LLA karys. Partizanas nuo 1944. Žuvo 1945 01 01 mūšyje Maižiškių giraitėje, netoli Žaiginio. Kartu žuvo brolis Stasys, o V. Bakanauskas pasitraukė.

 

RUBINSKAS Vladas, g. 1912 Budraičiukuose, Betygalos v., mažažemių šeimoje. Sušaudytas 1945 01 01 ties sudeginta Maselskio sodyba Aleknaičių k., Ilgižių apyl. Kartu žuvo broliai Antanas ir Justinas Maselskiai ir K. Ambrasas.

ŠOKAS Česlovas, Aleksandro, g. 1924 Sakaluose, Grinkiškio v., ūkininku šeimoje. Žuvo 1945 01 01 Sakalų k. Graužų miške - sušaudė enkavedistai. Kartu žuvo J. Daujotas, J. Daukna ir L. Vaicekauskas.

VAICEKAUSKAS Leonas, Jono, g. Sakaluose, Girkalnio v., ūkininkų šeimoje. Žuvo 1945 01 01 Graužų miške kartu su A. Daujotu, J. Daukna ir Č. Šoku.

 

BATUTIS Antanas, Povilo, g. 1912 Žaiginyje, Šiluvos v. Bežemis. Dirbo Žaiginio dvare kumečiu. Enkavedistu sušaudytas 1945 01 02 Žaiginyje kartu su broliu Stasiu. Laidoti neleido. Užkasė Ariogalos Pušynėlyje. Dabar palaikai palaidoti Ariogalos kapinėse.

 

BATUTIS Stasys, Povilo, g. 1910 Žaiginyje, Šiluvos v. Bežemis. Dirbo Žaiginio dvare kumečiu. Enkavedistų sušaudytas 1945 01 02 Žaiginyje kartu su broliu Antanu. Laidoti neleido. Užkasė Ariogalos Pušynėlyje. Dabar palaikai palaidoti Ariogalos kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm
 

Anicetas Laužikas-Švitrigaila iš Duoniūnų k., Kupiškio vls., žuvo 1948 m. sausio ld.;

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm
 

Jakštys Juozas - Tarzanas iš Ožkinių k. 1925 -1947 01 01. Žuvo Alksnėnuose. Kuopos vadas.

Kazokui tapus rinktinės vadu, jo kuopą perėmė Juozas Jakštys - Tarzanas, gimęs 1925 m. Tai buvo jaunas, bet jau patyręs, keliuose mūšiuose dalyvavęs kovotojas. Į mišką jis išėjo 1945 m. liepą.

Žinomas toks jo partizanavimo epizodas. 1946 m. pavasarį 5 partizanai surengė pasalą iš kaimo grįžtantiems Barzdų stribams. Šiems priartėjus, Tarzanas išėjo į kelią ir liepė “istrebiteliams” sudėti ginklus.

Vienas “liaudies gynėjas” pakėlė automatą ir partizanas krito kliudytas kulkų. Atsakomąja ugnimi iškloję visus 9 stribus, partizanai apžiūrėjo sužeistą vadą. Į krūtinę jam buvo pataikę trys kulkos: viena perėjo kūną kiaurai, vieną vyrai išėmė, o trečioji liko krūtinėje. Operuotis nebuvo kaip.

Tarzanas žuvo 1947 metų sausio 1 dieną, taigi kulka krūtinėje jį vargino ne taip ilgai. Po jo kuopos vadu tapo kitas minėto Viltrakių mūšio dalyvis Jonas Brazys - Klajūnas (Viltrakiuose jis tebuvo sužeistas į ausį).

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Bielskis Antanas - Radastas iš Tauro apyg. Panemunės raj. 1924-1949.01.01. Žiedo būrys. Žuvo Gogių k. Panemunės vlsč.

Franka Antanas iš Medviškių k. Prienų raj. Žuvo 1945.01.01.

Nedzinskas Pranas iš Žagariu k. Lazdijų raj. 1926- 1948.01.01. Mokėsi Seirijų mokykloje, Alytaus gimnazijoje, Vilniuje vakarinėje mokykloje, kurią baigė 1947 m. Partizaniniame judėjime dalyvavo nuo 1945 m. Į mišką išėjo 1947 m. rudenį ir netrukus žuvo.

Olekaitė Ona - Sesė. G. Gimupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1929-1949.01.01. Ryšininkė ir partizanė. Suimta 1948 m. vasarą. Iš kalėjimo išleido rudenį, o per Naujuosius metus nuo sužalojimų Kaune tardoma mirė. Trijų partizanų sesuo.

Aštrauskas Antanas, Antano s., - Briedis, Viršila iš Prūselių k. Šakių raj. 1915-1952.01.02. Siaubo brolis. Žuvo kartu su broliu Jonu Šakių raj. Žalgirio miške, išdavus bunkerį.

Aštrauskas Jonas, Antano s., - Siaubas iš Prūselių k. Šakių raj. 1916.08.02-1952.01.02.1944.10 buvo suimtas ir kalintas Griškabūdžio kalėjime. 1945.04 pabėgęs išėjo į partizanus. Žuvo Šakių raj. Žalgirio miške, išdavus bunkerį.

Krasauskas Kazys - Tigras iš Vyčiaus k. Panemunės raj. 1911(1923)-1947.01.02. 1944 m. įsirašęs į Panemunės stribus, palaikė ryšius su partizanais. 1945 m. išėjo į partizanus.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Vitkauskas, Viktoras Varnas g. 1918 01 17 Leipalingio mstl.1945 04 20 Skyriaus vadas  ž. 1946 01 01 Mizarų k.

Bogušis, Vytas Gediminas g. 1927 05 13 Mikalinos k., 1945 12 20 Eilinis   ž. 1946 01 01

Janulevičius, Jonas Lašas g. 1928 Grikapalio k. 1948 11 24   ž. 1949 0101

Riškevičius, Juozas Varnėnas g. 1923 Neravų k. 1948 09 10  ž. 1949 01 01

Jančė, Jonas Kovas g. 1926 Neravų k.  1946 12 03   ž. 1949 01 01

Maksimavičius, Antanas Mauras g. 1920 Akmenių k. 1948 06 03   ž. 1949 01 01

Vaikšnoras Kostas, Vinco s., g. 1921 m., slapyvardis Tigras, nukautas 1949 m. sausio 2 d. (medžiaga byloje formuliare Nr.8126, saugoma Kauno sr. UMGB A skyriuje).

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

 

Janina Laužikaitė Vingrienė-Undinė, mokytoja. Vytenio rinkt. Žuvo 1948 01 01.

Anicetas Laužikas -Švitrigaila, Subačiaus vls., Astravu k., Vytenio b. (desantininkas). Ž.1948 01 01.

Vytautas Maciūnas - Jazminas, Vytenio b. Ž.1948 01 01.

Jonas Šeinauskas, Vytenio b. Ž.1948 01 01

 

Juozas Valonis-Merkys ir Alfonsas Pajuodis-Radvila

Juozas Valonis-Merkys, Subačiaus vls., Jovarų k., Vytenio b. Ž.1952 01 02

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Gerunaitis (Gerūnaitis) Vincas, g. 1899 Beištrakių k., Kaišiadorių vlsč. DKR partizanas. Suimtas 1944 10 01, žuvo (nukankintas) 1945 01 01 kalėjime.

Bulota (Bulotas) Karolis, sl. Garnys, g. 1926 Trakinių k., Kurklių vlsč. B rinktinės Žaibo, Beržo būrio partizanas. Žuvo 1947 01 02 Trakinių k. slėptuvėje pas J. Vidikauską kartu su J. Surbliu ir J. Pociūnu.

Pociūnas Jonas, g. Kurklių vlsč. B rinktinės Beržo būrio partizanas. Žuvo 1947 01 02 Trakinių k. slėptuvėje pas J. Vidikauską kartu su K. Bulota-Garniu ir J. Surbliu. 

Rudžionis Steponas, Aleksandro, sl. Vėjas II, g. 1890 Jakubonių k., Gelvonų vlsč. Kunigas. Pirmojo pasaulinio karo metu buvo pasitraukęs į Rusiją. 1921 Omske suimtas CK, ir su kitais kunigais politiniais kaliniais grąžintas Lietuvai mainais už komunistus. Tautininkų partijos narys, šaulys. 1936 apdovanotas „Nepriklausomos Lietuvos" medaliu ir Šaulio žvaigžde. Nuo 1944 05 - Gegužinės klebonas. Nuo 1945 01 - DKR partizanų ryšininkas ir LLA organizatorius Žaslių vlsč., 2-o bataliono 1-os kuopos OS, bataliono vadas ir Kaišiadorių aps. administracijos komendantas, DKA štabo karinis administratorius. Gegužinės bažnyčioje buvo DKR, 5-os LLA apylinkės, DKA štabo dokumentų slėptuvė, atrasta 1946 01 25 kratos metu. Suimtas 1946 01 28. Kalintas Vilniuje, Karo tribunolo 1946 07 03 nuteistas 10 m. lagerių. Žuvo (mirė) 1949 01 02 Uchtižemlage (Vetlosiano gyv., Uchtos r., Komija).

Sugintas Aleksas, g. Nauriškių k., Žaslių vlsč. DKR, A rinktinės Klajūno būrio partizanas. LYA Surblys Juozas, g. Kurklių vlsč. B rinktinės Žaibo, Beržo būrio partizanas, skyriaus vadas. Žuvo 1947 01 02 Trakinių k., slėptuvėje pas J. Vidikauską kartu su K. Bulota-Garniu ir J. Pociūnu.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm