BENAMIŲ MALDA

JUOZAS MIKŠTAS

O Viešpatie, greičiau grąžinki mus 
Į kryžių, koplytėlių šventą šalį,
Į toli esančius tėvų namus,
Kuriuos tik mintimis pasiekti galim.

Tavoji visagalė palaima
Sunkioj kovoj testiprins tėvynę.
Ten rauda žemė priešų trypiama,
Ten upės ašarom, krauju patvinę.

Tenai išniekinti maldos namai
Į dangų sielvartingai tiesia bokštus. 
Slapti, bekraščiai kankinių kapai 
Pasauliui savo žodį tarti trokšta.

O Viešpatie, greičiau grąžinki mus,
Į ten, kur ilgesys mus nuolat veda,
Į mielus, jaukius tėvų namus,
Kokių svetur klajodami neradom.

Australija, 1949 m.