Margieji laiškeliai kariui

KAD KARYS GYVENTŲ!

Neseniai viena proga sutikau Lietuvos Generalinį Konsulą New Yorke J. Budrį, kuris be jokios užuominos pareiškė:

— Gal galite šia proga priimti KARIUI 10 dol. čekį. Už prenumeratą esu skolingas 4 dol., o likusi suma — mano auka, kad KARYS gyventų.

Taipgi neseniai gauta 5 dol. parama KARIUI iš Generolo V. Nagevičiaus, kurio garbingas amžius nerodo, kad šioje šalyje, esant tremtiniu, gyventų ekonominiame pertekliuje. Šis Gerb. Generolo gestas rodo pasiryžimą su KARIU dalytis paskutiniu duonos kąsniu, kad tik šis gyventų, palaikydamas Lietuvos laisvės atgavimo viltį. Tai geriausias pavyzdys visiems.

*

* *

Mielas ir Brangus KARY!

Prisipažįstu kaltu, taip ilgai uždelsęs KARIUI atsilyginti. Bet tai ne vien mano kaltė, užsakytojo ligi šiol nebesutikau . . .

KARY, nenustok kvėpavęs, nes tik karių dėka turime viltį išvysti laisvą Lietuvą.

Siunčiu 5 dol., iš jų 1 dol. KARIUI paremti.

Detroitas, 1952. X. 13. J. Barčas *

* *

Mielas KARY,

Siunčiu savo pavėluotą prenumeratą už 1952 m., todėl su vieno doleriuko priedu, viso 5 dol.

Stiprėk ir garsėk, Mielas KARY! Kaip Tu į mane, taip ir aš į Tave dedu visas geras viltis.

Tave gerbiąs skaitytojas

A. Jurskis

Philadelphia, 1952. X. 20.

*

* *

Siunčiu 7 dol., iš kurių 4 dol. prašau užskaityti už 1952 m. prenumeratą, o 3 dol. teikitės priimti kaip paramą KARIUI.

Su pagarba

K. Žukas

Cleveland, 1952. XI. 5.

KARIO skaitytojai kviečiami vajaus talkon

Su sekančiu numeriu KARYS užbaigs savo vargingą šių metų kelią, kuris, kaip žinote, nebuvo rožėmis klotas: vidurkelyje dėl sutiktų kliūčių buvo stabtelėjęs. Tik mums visiems, Gerb. KARIO Skaitytojams ir prie jo dirbantiesiems, vieningai surėmus pečius, jis buvo išgelbėtas iš gręsiančios katastrofos. Dabar pats vyriausias laikas susirūpinti, kad jo sekančių metų kelias tūtų eiklesnis. Visiems esamiems KARIO bičiuliams, skaitytojams ir platintojams iš anksto tuo susirūpinusiems, tatai nėra sunku padaryti: — padvigubinkime jo šeimą ir sekančiais metais jis drąsiau ir narsiau žygiuos. KARIO redakcinis štabas tuo tikslu ir kviečia visus talkon, kurion įsijungusiems iki šių metų gruodžio 31 d. suteikia sekančias lengvatas:

1.    Kas ligi š. m. gruodžio 31 d. sumokės pilną 1953 metų prenumeratą, tas knygą MEDINIS ARKLYS, kurios oficiali kaina yra 2 dol., gaus nemokamai. Senas skaitytojas, užverbavęs naują skaitytoją, gauna tas pačias sąlygas;

2.    Kiekvienas, atsiuntęs keturias naujas 1953 metams pilnas (po 4 dol.) prenumeratas, ištisiems sekantiems metams gaus žurnalą nemokamai;

3.    Kas ligi minėto termino atsiųs adresus trijų naujų skaitytojų, nors prenumeratos pinigai tuojau ir nebus įmokėti, bet bus užtikrinta, jog tie naujieji skaitytojai 1953 metų bėgyje iš karto ar dalimis prenumeratą patys susimokės, tas gaus dovanai knygą MEDINIS ARKLYS.

Visi senieji skaitytojai ar KARIO bičiuliai prašomi tučtuojau įsijungti į šią talką. Užsakymus bei prenumeratos pinigus siųsti tik šiuo adresu:

KARYS,

 

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

KARYS PAŽADUS PILDO

Poįvykusios krizės, š. m. liepos mėn. KARIO numeryje buvo pasakyta, jei skaitytojai bus uolūs, KARYS šiuos metus užbaigs be pertraukos, atsilankydamas pas savo mielus bičiulius kas menesį. Dabar galime aiškiai užtikrinti, kad, atsiradus gerokam būriui aukotojų ir suaktyvėjus buvusiems neatsilyginusiems skaitytojams bei platintojams, anas pažadas bus tikrai išpildytas. Bet kartu prašome prenumeratorius kuo greičiausiai atsiteisti už šiuos metus, nes tik tuo būdu galės suvesti šių metų KARIO balansą be didelės skylės.

Prisipažįstame, jog siųsdami prenumeratoriams paraginimus, esame padarę klaidų. Tai įvyko todėl, kad dėl darbo rankų stokos nebuvo sutvarkyta kartoteka. Gavę paraginimus ir tie, kurie buvo atsilyginę, malonėkite mus apie tai informuoti, nedarant jokių blogų išvadų, nes tik tuo būdu bus sutvarkyta kartoteka. Kas yra atsilyginęs, tam antrą kartą nereikės mokėti. Gi didžiuma gavusių paraginimus dar nėra atsilyginę ir jų atsiteisimo lankiame kuo skubiausiai.

Prieš pareikšdami padėką KARIO rėmėjams aukotojams, norime čia atitaisyti nemalonią klaidą, įvykusią KARIO 6-me numeryje. Ten buvo skelbta grupė kanadiškių aukotojų, kurių sudėtus 33 dol. atsiuntė J. Vyšniauskas; tekste prasileido dvi pavardės, aukojusių po 1 dol., būtent — K. Butkaus ir L. Tilindžio. Šių gerb, aukotojų labai atsiprašome.

O naujų aukotojų eilė šį kartą yra tokia:

Konsul. J. Budrys iš New Yorko  …………$6.00

Gen. V. Nagevičius iš Willoughby, Ohio. $5.00

S. Baltrimas iš Chikagos...................... $4.00

K. Žukas iš Clevelando…………............. $3.00

J. Ciplickas iš Flushingo, N. Y.  …………… $2.00

E. Vaitkevičius iš Waterbury………....    $1.50

J. Agurkis iš Omahos, Nebr…………..... $1.00

J. Barčas iš Detroito  ……................... $1.00

V. Ciplijauskas iš Great Neck …………... $1.00

A. Jurskis iš Philadelphijos  …………..... $1.00 

P. Pečenkis iš Elizabeth, N. J. ………….. $1.00

Nuoširdi padėka visiems čia išvardintiems mieliems KARIO rėmėjams.

Laukdamas ir iš kitų skaitytojų parodant didesnio aktyvumo, iš anksto dėkingas.

KARYS

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y..