Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Toronte, Kanadoje, Kariuomenės šventės proga lapkričio 23 d. prie abiejų lietuvių bažnyčių kūrėjai-savanoriai darytoje rinkliavoje Vokietijoje esantiems laisvės kovų invalidams sušelpti surinko: šv. Jono bažnyčioje — $100.40 ir prie Prisikėlimo bažnyčios — $122.45, iš viso 222.55 dol.

Pasirodo, jog ir vienas Chicagos lietuvis buvo tarp Kubos sukilėlių, kurie, vadovaujami Fidel Castro, nuvertė Batistos režimą ir paėmė valdžią į savo rankas. Jis yra Algirdas Zolpis, sūnus Silvestro ir Marijonos Zolpių, gyvenančių Bridgeporto apylinkėje, Chicagoje.

Vytautas Savickas, atitarnavęs dvejus metus JAV kariuomenėje Vokietijoje, šį rudenj grįžo į Brockton, Mass., ir pradėjo studijas Northeastern universitete Bostone. Jo brolis Sigitas atlieka karo tarnybą jūrininkų daliny Kalifornijoje.

Fabijonas Gediminas Daužvardis, kons. dr. P. Daužvardžio sūnus, šią savaitę gauna kapitono laipsnį. Jau 7 metai, kaip tarnauja JAV aviacijoje.

Romualdas Kriaučiūnas, buvęs Studentų sąjungos centro valdyboj bei veiklus studentų at-kų organizacijos narys, rudenį baigė studijas, gaudamas bakalauro laipsn psichologijoj, Roosevelt universitete, šiuo metu jis atlieka karinį apmokymą Fort Leonard, Missouri.

Pirmojo karo veteranas Jonas Žilinskas, 1833 Archer Ave., mirė trečiadienio, sausio 13 d. naktį Veteranų ligoninėj, Maywood, Ill. Buvo laidojamas valdžios lėšomis. Priklausė Humboldt Parko lietuvių klubui.

Jonas Gaižutis, Klaipėdos Krašto Bičiulių Draugijos Chicagoje pirmininkas, įsirašė nariu į L.V.S. Ramovė Chicagos skyrių.

VOKIETIJA

4204 kuopa Uhlerborne lapkričio 24 d. gražiai ir turtingai paminėjo Lietuvos kariuomenės įsteigimo 40 metų sukaktį. Paskaitą skaitė Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. E. Simonaitis. Meninėje dalyje pasirodė Vasario 16 Gimnazijos tautinių šokių grupė, pašokdama 3 šokius, ir du kuopos vyrai, pagrieždami smuiku ir fisharmonija. Minėjimą pagerbė savo atsilankymu eilė aukštųjų amerikiečių armijos karininkų, tarp kurių ypač pažymėtinas plk. Steel-will, vakarų karinės apygardos viršininkas. Jam buvo įteiktas LS pabaltiečių ženklas, o jis savo gražiame padėkos žodyje pareiškė, kad JAV su Lietuvos okupacija nesutinka ir pritaria lietuvių laisvės siekimui.

Gudų dalių sukaktis. Gruodžio 1 d. sukako 40 metų, kai prie Lietuvos Krašto Apsaugos ministerijos buvo įsteigta gudų dalis, kuri vėliau rūpinosi gudų karinių dalinių steigimu Gardine ir Kaune. Chicagoje gyvena ir vienas pirmųjų gudų savanorių, paporučikas (dabar Gudijos Taut. resp. gen. maj.) Mykolas Demidovas.

Winnipege, Kanadoj, mirė Jonas Imbrasas, gim. 1923 m. spalio 24 d. Ukmergės mieste. J .Imbrasas buvo tremtinys. Baigiantis karui, buvo įstojęs į Anderso armiją. Pasibaigus karui, paleistas į atsargą ir priklausė Kanados lenkų karių veteranų sąjungai. kapines palydėjo vietos lietuvių ir lenkų kariai-veteranai.

Įspūdingas Kariuomenės šventės Minėjimas

Brasil 835, Avellaneda, š.m. lapkričio 22 d. įvyko mūsų kariuomenės 40 metų ir L.A.K. ir K. S-gos 25 m. įsteigimo Argentinoje sukakties paminėjimas. Tuoj po pamaldų prisirinko pilna svetainė draugiškųjų mums tautų kariuomenės, lietuvių organizacijų atstovų ir šiaip skaitlingas būrys tautiečių.

L.A.K. ir K. S-gos p-kas kap. V. Diminskas paprašė gen. T. Daukantą, kuris buvo sutikras raportu, atidaryti kariuomenės minėjimo šventę. Gen. T. Daukantas savo kalba, pabrėždamas sunkų kariuomenės nueitą kelią, ir atidaro šventę. Svetainėje suskamba Argentinos ir Lietuvos himnų akordai. Tautiniais rūbais pasipuošusios mergaitės prie Lietuvos žemės urnos, padėtos ant paaukštinimo, uždega žvakes ir padeda gyvų gėlių puokštes. Tai momentas nepaprasto susijaudinimo ir susikaupimo — tylos minute pagerbiami žuvusieji už Tėvynės laisvę.

Apie Lietuvos kariuomenę paskaitą skaitė p. Baliukas, o apie karių s-gą — p. Nakutis.

Baigęs laivyno akademiją, Newport, N.J., Algis Kapočius prieš pat Kalėdų šventes gavo leitenanto laipsnį. Po Naujų Metų jis išvyksta į San Diego, Cal., kur dar studijuos pusantro mėnesio raketų kontrolę.

Savo tarnybinę karjerą jis pradės naikintuvo (destroyer) tipo laive. Ltn. Algis Kapočius yra sūnus gerai žinomų mūsų tautiečių Racine, Wise. — Jurgio ir Felicijos Kapočių.

Gabrielius Mironas gruodžio 19 d. baigė 2 metų karo tarnybą JAV kariuomenėje. Visą tarnybos laiką ištarnavo artilerijoje, šio krašto teritorijoje.

Balys Brazdžionis kasdieną skaito žinias iš WOPA radio stoties S. Barkus lietuviškos pragramos metu Čikagoje.