MŪSŲ ŽODIS BENDRAISIAIS RŪPESČIAIS

1.    Vakarams darant Sovietų Sąjungai vienašališkas nuolaidas, susidaro grėsmės galimybė Baltijos tautų laisvės ir valstybinės nepriklausomybės siekimams. Studijų savaitės dalyviai skatina visus domėtis detantės politikos raida, tęsti pradėtų akciją, kad prie Europos saugumo konferencijos priimtų deklaracijų valstybių sienų klausimais būtų pridėtas pareiškimas, kad sienų nepažeidžiamumas neliečia okupuotų Baltijos valstybių aneksijos.

2.    Studijų savaitės dalyviai džiaugiasi ir didžiuojasi visais tais Lietuvių Fronto bičiuliais, kurie, atlikdami savo visuomeninius uždavinius, aktyviai ir pozityviai reiškiasi Lietuvių Bendruomenės, Vliko, Lietuvių Fondo, Amerikos Lietuvių Tarybos, Balfo ir kitų bendrinių mūsų institucijų darbuose ir reiškia jiems nuoširdžią padėką.

3.    Mūsų išeivijos organizuoto veikimo sėkmė remiasi ypač tautiniu solidarumu ir teisine sąmone. Tautinis solidarumas ugdo tarpusavio pagarbą, pakantų ir vieningą bendradarbiavimų, o teisinė sąmonė įgalina mūsų organizuotos bendruomenės susiklausymą ir demokratinį tvarkymąsi. Todėl studijų savaitės dalyviai, didžiai susirūpinę pradedančiu reikštis kai kurių asmenų neatsakingu savivaliavimu, skatinant ir net globojant tautiniam solidarumui ir teisinei sąmonei žalingas “reorganizacines” apraiškas, jas apgailestaudami, kviečia išeivijos lietuvius principingai, tvirtai ir vieningai nuo tokių apraiškų atsiriboti ir su jomis kovoti. Mūsų bendruomenės skaldymas ir demoralizavimas atitinka okupanto tikslus, todėl, dangstomas tariamu arba egocentriniu patriotizmu, darosi juoba žalingas.

4.    Studijų savaitės dalyviai visus kviečia santykių su okupuotos Lietuvos lietuviais klausimu vieningai laikytis mūsų veiksnių 1974 spalio 7-8 White Plains, N.Y., konferencijos sutartinai priimtų gairių.

5.    Studijų savaitės dalyviai, atsižvelgdami į ribotų mūsų jėgų ir išteklių tikslingo panaudojimo reikalą ir siekdami efektyvios bendrosios veiklos, prašyte prašo visas Lietuvos vadavimo darbų dirbančias mūsų institucijasVilkų, Pasaulio Liet. Bendruomenę bei kraštų bendruomenes, Lietuvos Laisvės Komitetą, Amerikos Lietuvių Tarybų ir kt.siekti vienos bendros viršūnės sudarymo laisvinimo darbui planuoti, derinti ir sutartinai vykdyti, steigiant bendrų informacijos centrų ir bendrą visuomeninį fondą.

6.    Studijų savaitės dalyviai, didžiai vertindami lietuvių jaunimo lietuvybės puoselėjimo pastangas trečiojo pasaulio lietuvių jaunimo kongreso rengimu, kviečia moraliai ir materialiai remti Pasaulio Lietuvių Bendruomenės vykdomų kongreso lėšų rinkimo vajų.

JAV ir Kanados LFB studijų savaitės dalyviai