ATSIŲSTA PAMINĖTI

Anatolijus Kairys, SIDABRINĖ DIENNA, trijų veiksmų operetė. Išleido Lietuvių Meno Ansamblis “Dainava”, viršelį piešė dail. Jurgis Daugvila, spausdino Mykolo Morkūno spaustuvė Čikagoje 1972; 155 p., kaina — 4.50 dol.

Antanas Musteikis, KIAUROS RIEŠKUČIOS, romanas. Išleido Lietuviškos Knygos Klubas. Viršelis Ados Korsakaitės - Sutkuvienės. Spausdino “Draugo” spaustuvė Čikagoje 1972; 259 p., kaina — 4.50 dol.

LIETUVIŲ MOKSLO AKADEMIJOS SUVAŽIAVIMO DARBAI VII tomas. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys. Šis tomas skiriamas LKM Akademijos 50 metų sukakčiai atžymėti. Spausdino “Pliniana” spaustuvė Italijoje; 427 pusl.

Ats. mjr. P. Gudelis, BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS ATSIRADIMAS LIETUVOJE 1918 - 1919 metais jų pačių dokumentų šviesoje. Išleista Lietuvių Veteranų Sąjungos “Ramovė” ir autoriaus lėšomis. 1972. Spausdino “Nida Press” Londone. Įvadą parašė prof. dr. Z. Ivinskis. Įvadas ir knygos santrauka anglų ir vokiečių kalbose; 160 psl., kaina: kietais viršeliais 3.00 dol., minkštais — 2.50 dol.

THE VIOLATIONS OF HUMAN RIGHTS IN SOVIET OCCUPIED LITHUANIA, a Raport for 1972; paruošė ir išleido JAV Lietuvių Bendruomenė 1973; gaunama šiuo adresu: Lithuanian American Community, Inc., 405 Leon Avenue, Delran, New Jersey 08075, USA, 88 pusi.

Ada Karvelytė, NE TIE VARPAI, lyrika. Viršelis P. Jurkaus, išleido “Darbininkas”, spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė Brooklyne; 64p.,kaina 2 dol.

Juozas Eretas, DVI GENERACIJOS MŪSŲ KRIKŠČIONIŠKOSIOS KULTŪROS TARNYBOJE. Atspaudas iš L. K. M. Akademijos Suvažiavimo Darbų VII t. 3 - 54 pusi., Roma 1972.

Giedra Gudauskienė, NORĖČIAU SKRISTI . . naujos dainos mažiems ir jauniems. Išleido JAV LB Santa Moni-cos — W. Los Angeles apylinkė. Viršelis ir titulinis piešinys Rasos Arbaitės. Spaudė saleziečių spaustuvė Romoje 1972; kaina 2 dol.

Nijolė Jankutė, ŠAMO EŽERO SEKLIAI, apysaka jaunimui. Lietuviškos Knygos Klubo leidinys. Iliustracijos ir viršelis Nijolės Palubinskienės. Spaudė “Draugo” spaustuvė Čikagoje 1972; 137 pusi., kaina — 4 dol.

JURGIS KRASNICKAS, 50 m. mirties sukakčiai atminti. Redagavo Vincentas Liulevičius, išleido Studentų Ateitininkų Sąjunga, spaudė M. Morkūno spaustuvė Čikagoje 1972; 192 p., kaina 4 dol.