KRIKŠČIONIS ŽMOGUS KOMUNIZMO AKIVAIZDOJE

ŠEŠTOJI ELFB STUDIJŲ SAVAITĖ

Šeštoji Europos Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitė įvyko rugpjūčio 24 - 30 dienomis Koenigsteine, Vakarų Vokietijoj, Frankfurto apylinkėse. Ji rengta kartu su ateitininkais sendraugiais. Pradėta kun. A. Bernatonio malda Susitikimo Namuose. Atidarymo žodį tarė kun. D. Kenstavičius, iškeldamas studijų savaitės reikšmę ir jos rengėjams bei planuotojams didelę atsakomybę. Šios savaitės bendra tema „Krikščionis žmogus komunizmo akivaizdoje”. Studijų savaitė pradėta kun. dr. P. Brazio, M.I.C. paskaita „Bažnyčia ir kultūra”. Prelegentas apibūdino krikščionybei daromus priekaištus ir iškėlė Bažnyčią kaip kultūros skatintoją ir atbaigėją. Bažnyčia saugo kultūrą nuo kraštutinumų ir gerbia joje tautinę individualybę. Rugpjūčio 25 d. dr. S. Bačkis skaitė paskaitą „Socialinis krikščionybės pajėgumas.” Kalbėtojas išryškino pagrindinius Katalikų Bažnyčios socialinės doktrinos principus. Rugpiūčio 26 d. kun. dr. J. Vaišnora, M.I.C., skaitė paskaitą „Krikščionybės likimas komunizmo rėžime”. Paskaitininkas atskleidė komunizmo sąlytį su religija. Religijos persekiojimas yra pagrindinis ir nuolatinis komunizmo siekimas. Komunizmas, kovodamas su religija, atsižvelgia į aplinkybes, vietą ir laiką, atskirų religijų pajėgumą, savo paties pajėgumą ir t. t. Vienaip vedama kova prieš religiją Sovietų Sąjungoj, kitaip satelitiniuose kraštuose, dar kitaip laisvajame pasaulyje. 

Rugpiūčio 27 d. prof. dr. A. Maceinos paskaita „Laisvė komunizme ir krikščionybėje”. Prof. A. Maceina prieš pat studijų savaitę susirgo ir negalėjo dalyvauti, todėl savo paskaitą atsiuntė tezių formoje. Ją referavo dr. J. Grinius, o interpretavo dr. J. Čeginskas ir kun. dr. P. Brazys. Rugpiūčio 28 d. dr. K. J. Čeginsko paskaita „Kiek tremtiniai atliko savo paskirtį per 15 metų?”. Prelegentas ryškino, jog pirmasis tremties laikotarpis praleistas našiai: suklestėjo spauda, išsivystė švietimo tinklas, sukurta visus apjungianti Lietuvių Bendruomenė. Toliau iškilo nauja problema — apsispręsti: likti tremtiniu — Lietuvos piliečiu, ar likti užsienio lietuvių ir sukurti naują lietuvio tipą: tapti kitos valstybės piliečiu, tačiau drauge likti ir nuoširdžiu PLB nariu. Abu tipai yra geri. Toliau prelegentas nurodė, jog iškilo balsas prieš kultūrininkų išnaudojimą, bet tremties uždaviniai buvo, yra ir bus didesni už mūsų išteklius. Iškilo kartų santykiavimo problema ir pastangos įtraukti jaunimą į lietuvybės veiklą. Iškilo rezistencinės dvasios ir veiklos reikšmė, bet pasigesta lietuviškųjų veiksnių pastangų rezistencijos dvasiai puoselėti. Apleisti svarbūs tremties uždaviniai. Pasireiškė didelių veikėjų diskriminacija svetimųjų tarpe. Sunyko buvęs vyriausias politinis organas. Šiuo laiku jis nėra visų lietuvių politinės valios išraiška. Už tai ne veltui rezistencija krašte mums daro priekaištų. Rugpiūčio 29 d. prof. dr. Z. Ivinskio paskaita „Lietuvos vaidmuo Bažnyčių susivienijimo istorijoj”. Savo paskaitoje dr. Z. Ivinskis pažvelgė į Katalikų Bažnyčios pastangas susivienyti su Ortodoksų Bažnyčia. Dar iki šiol viešumai nežinomais faktais iškėlė ano meto Lietuvos, jos valdovų, dvasiškių ir kitų asmenybių nepaprastos reikšmės ir sėkmingas pastangas Bažnyčioms suvienyti. Tų pastangų vaisiai buvo išlikę liki paskutiniųjų laikų, tik komunistinis rėžimas drastiškiausiomis priemonėmis visa tai vėl baigia nuslopinti. Visos paskaitos sukėlė gyvas diskusijas.

Studijų savaitės metu išklausyta visa eilė pranešimų, kuriuos padarė M. Musteikis, dr. P. Karvelis, dr. J. Grinius, kun. K. Senkus, inž. Pr. Zunde ir kiti. Rugpiūčio 28 rytą atlaikytos pamaldos už žuvusius dėl Lietuvos laisvės, o vakarė surengta A. Grinienės paruošta religinės poezijos valandėlė. Programą išpildė studentai V. Bartusevičius, R. Kunfertaitė, A. Lingė, A. Rugieniutė, K. Žemaitis ir K. Šikšniūtė.

Studijų savaitė baigta rugpiūčio 30 d. pamaldomis bažnyčioje ir baigiamuoju posėdžiu salėje. Kalbėjo stud. Kč Žemaitis, min. dr. S. Bačkis, dr. P Karvelis ir dr. K. J. Čeginskas. Studijų savaitėje dalyvavo per 80 dalyvių, atvykusių iš Švedijos, Olandijos, Belgijos, Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos ir JAV.