Į Laisvę 1985 95(132)

     T U R I N Y S

Skaitytojų žodis .............................................. 2

Kazys Bradūnas: Išeivijos kultūrinio kelio vingiai ir pakelės . 4

Povilas Vaičekauskas: Kultūrinė rezistencija ................. 16

Juozas Kojelis: Dr. Vytautas A. Dambrava: “Esu partizanas, remiu

                kiekvieną bičiulį kovotoją” .................. 23

J. B.: Jubiliejinis ateitininkų kongresas .................... 45

V. Rociūnas: “Žvilgsnis į išeiviją” .......................... 47

Nauji leidiniai .............................................. 60

Aloyzui Baronui prisiminti ................................... 63

H. C. Kudreikis: Neramūs laikai Lietuvos kariuomenėje ........ 65

Mūsų horizontuose ............................................ 70

Dr. Kazys Ėringis: Politinės rezistencijos būtinybė išeivijoje 72

Redaktoriams pasikeičiant .................................... 79


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA

Dr. Vytautas Majauskas, Tarybos prezidiumo pirmininkas,
6    Sea Gull Terrace Ormond Beach, F L 32074

Vytas Petrulis,Tarybos prezidiumo sekretorius,
30115 Brookview Livonia, MI 48152, USA

Dr. Česlovas Kuras,Tarybos prezidiumo narys, Windsor, Ont. Canada

Jonas Urbonas,Tarybos prezidiumo narys, Clawson, MI.

Vincas Akelaitis,Cleveland, OH.

Juozas Ardys, Fairview, Pa.

Dr. Kęstutis Girnius,Muenchen, Vokietija Kęstutis, Ivinskis, Europos LFB pirm., Bonn, Vokietija

Bronius Nainys, JAV ir Kanados LFB centro valdybos pirmininkas,
7    Glenview Lane Lemont, IL 60439

Juozas Mikonis, Richmond Hts, OH.

Vacys Rociūnas,“Į Laisvę” redaktorius, Independence, OH.

Dr. Adolfas Šležas, Flossmoor, IL.

Rankraščiai, nuotraukos ir knygos siunčiamos redaktoriaus adresu: 7328 Midland Road, Independence, Ohio, 44131

Užsakymus ir prenumeratos mokestį siųsti administracijos adresu: Jonas Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305

Metinė prenumerata: Australijoje, Jungtinėse Valstybėse ir Kanadoje — $7.00, kitur — $5.00.

Straipsniai, autoriaus pasirašyti pavarde, slapyvardžiu ar inicialais, nebūtinai reiškia ir redakcijos nuomonę.

Spaudžia TĖVŲ PRANCIŠKONŲ spaustuvė, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

POLITIKOS ŽURNALAS

Nr. 95 (132) 1985 GRUODIS

“Į LAISVĘ” — lietuvių politikos žurnalas.

Leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai.

“Į LAISVĘ”(TOWARD FREEDOM): Lithuanian magazine of politics, published three times a year by the Friends of the Lithuanian Front

Vacys Rociūnas, Redaktorius/Editor 7328 Midland Rd. Independence, Ohio 44131

Jonas Prakapas,Administratorius/Circulation Manager 14 Thelma Drive Bakersfield, CA 93305, USA