NAUJI LEIDINIAI

Juozas Brazaitis. RAŠTAI. III tomas. Literatūros baruose. Knygų vertinimai. Tautosaka. 1982 m. Redakcinė komisija: Alina Skrupskelienė ir Česlovas Grincevičius. Aplankas ir viršelis Ados Sutkuvienės. 568 psl. kietais viršeliais “Į Laisvę Fondo lietuviškai kultūrai ugdyti” 13-sis leidinys. Kaina 15 dol. Gaunama pas leidėją: 5620 S. Claremont Avė., Chicago, ILL. 60636 ir pas platintojus.

Redaktorių pastabose apie tretįjį Juozo Brazaičio raštų tomą sakoma: “Pirmąją dalį sudaro studijiniai straipsniai, kuriuose įžvalgiai ir taikliai, su autoriui įprastu gilumu ir dėmesiu tiek kūriniui, tiek kūrėjui nagrinėjamas kuris nors mūsų literatūrinės kūrybos laikotarpis arba svarstoma estetinė, istorinė ar idėjinė jos problema, dėl vienos ar kitos priežasties pasidariusi itin aktuali ano meto skaitančiai lietuvių visuomenei.. .

Antrojoje tomo dalyje skaitytojas ras išeivijoje ir nepriklausomoje Lietuvoje išleistų veikalų vertinimus. Tai įvairios žurnaluose bei laikraščiuose paskelbtos recenzijos.

Trečioje daly sudėta tautosaka — Brazaičio ypač mėgstama ir atsidėjus tirta sritis. Tai tautosakos temomis parašyti straipsniai ar jai artimų sričių veikalų recenzijos”.

Dr. Jonas Grinius. GROŽIS IR MENAS. Estetikos pagrindai. Su 37 iliustracijomis. Antrasis papildytas leidimas, Roma, 1982, 400 psl. Didelio formato. Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos leidinys, Piazza della Pilotta 4, Roma, Italija.

Šio veikalo 327 puslapiai perspausdinti fotostatiniu būdu tokie, kokie jie buvo pirmoje knygoje, kurią išleido V. D. Universiteto Teologijos - Filosofijos Fakultetas Kaune 1938 metais. Likusis knygos tekstas yra visiškai naujas. Lietuvių Fondas prisidėjo prie knygos išleidimo.

L. K. M. Akademija išeivijoje yra išleidusi 46 kapitalinius veikalus, jų tarpe ir du šio autoriaus — “Veidai ir problemos lietuvių literatūroje”, I tomą — 1973 m. ir II — 1977 m. Romoje.

JAV LB TRYS DEŠIMTMEČIAI. Redagavo Balys Raugas. Viršelis Jono Stelmoko, 374 psl. Išleido JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdyba 1982 m.

Tai plačios apimties leidinys, nušviečiąs LB praeitį ir dabartį. Be JAV LB Krašto valdybos pirm. Vytauto Kutkaus įžanginio žodžio, be LB garbės pirm. prel. Jono Balkūno žodžio ir Algirdo Budreckio 30-čio apžvalgos, leidinys pateikia 10 apygardų ir jose veikiančiųjų apylinkių darbus kultūrinėje, švietimo, socialinėje ir visuomeninėje srityje.

Atskiruose straipsniuose apibūdinamos švietimo, Socialinių reikalų, Visuomeninių reikalų ir Kultūros tarybos darbai, Jaunimo sąjunga ir LB lėšos. Įspūdinga Lietuvių Fondo istorija.

Leidiny gausu nuotraukų ir statistinių duomenų.

Gaunama pas spaudos platintojus.

Spausdino Franciscan Press, 341 High-land Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

Česlovas Butkys, TEISĖJO ATSIMINIMAI. Aplankas ir viršelis Jonės Karūžaitės. 318 psl. 1982. Spaudė “Draugo” spaustuvė. Lietuviškos knygos klubo leidinys, 4545 W. 63rd St., Chicago, ILL. 60629. Kaina 10 dol.

Kauno miesto teisėjo, Kauno apygardos teisėjo, Žemės tvarkymo komisijos nario, Vyriausio tribunolo teisėjo, Dotnuvos, Vilniaus ir Pabaltijo universitetų profesoriaus, Braunschweigo lietuvių gimnazijos direktoriaus, spaudos bendradarbio, teisinių studijų, sceninių veikalų, komedijų, operečių libretų autorius šioje, atsiminimų knygoje vaizdžiai pasakoja savo gyvenimo istoriją. Č. Butkys, gimęs 1894 m. Rygoje, per savo atsiminimų puslapius nuveda skaitytoją trumpais epizodais į lietuvių išgyvenimus bolševikų revoliucijos pradžioje, į atsikūrusios Lietuvos teisinį ir kultūrinį gyvenimą ir emigraciją Vokietijoje. Knyga suskirstyta į keturias dalis: Vaikystė ir mokslo metai, Penkeri metai Pietų Rusijoje, Jis gyveno greta mūsų ir Gyvenimas Vokietijoje. Žody skaitytojams poetė Vladė Butkienė-Čekonytė pastebi: “Česlovo Butkio atsiminimai įdomūs ne tik teisininkams, bet ir kiekvienam lietuviškos knygos mėgėjui ir rėmėjui, neišskiriant nei jaunosios kartos, kuri domisi nuotykingu lietuvio gyvenimu”.

Aurelija Balašaitienė. SUSITIKIMAS PAMARY. Novelės. Viršelis Jūratės Balašaitytės-Salemo. Išleido Vilties leidykla, 6116 St. Clair Ave., Cleveland, Ohio 44103. Kietais viršeliais, 215 psl. Kaina 8 dol.

Mūsų periodikos uoli bendradarbė ir beletriste, dažnai pasisakanti mūsų lietuviškojo gyvenimo kasdienybės klausimais, jau ir anksčiau yra spausdinusi novelių, kelionių įspūdžių, sukūrusi “Vilniaus pilies legendos” libretą, kuriam muziką parašė komp. Aloyzas Jurgutis, dabar debiutuoja su pirmuoju novelių rinkiniu.

Rinkiny aštuonios novelės: Ponios Varputienės puslapis, Ir tokių reikia, Pėdos sniege, Laimė nelaimėje, Raudonas automobilis, Abejonių valanda, Kelionė į. niekur ir Susitikimas pamary.

Rašytojos sklandus ir gyvas pasakojimo stilius, intriga, įvairi, pradedant nepriklausomos Lietuvos ir baigiant dabarties metų gyvenimo, tematika, bei įdomūs personažai skaitytojui suteikia malonių skaitybos momentų.

A. P. Bagduons. GYVENIMAS NAJU-KAA. Žemaitiški apsakymaa. Viršelis dail. Petro Aleksos. 190 psl. Knygą išleido Kražiškių sambūris, 2440 West 69th St. Chicago, IL 60629. Kaina 6 dol.

Tai trečioji rašytojo knyga, parašyta žemaičių kalba. Anksčiau išleistos “Pruo gintarą lungą” (1978) ir “Medviegale pasaka” (1979). Turbūt Apolinaras Bagdonas yra vienintelis rašytojas savo apsakymams ir novelėms naudojąs žemaičių tarmę ir rašybą. Lietuvių kalba yra išleidęs “Sutemų ugnys” (1956). Jei skaitytojas gali “įkasti” žemaičių kalbą ir rašybą, tai ir naujojoje knygoje ras lengvo žanro ir giedrios nuotaikos pasiskaitymų.

DAINAVA — 25. Redaktorius Vacys Rociūnas. Išdėstymas Pauliaus Jurkaus. Viršelis dail. Nijolės Palubinskienės. Išleido Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Federacijos Jaunimo stovykla. Leidinio mecenatai — Leonas ir Danutė Petroniai. Detroit, Mich. Spaudė Pranciškonų spaustuvė, Brooklyn, N.Y. Leidinys gaunamas Dainavoje, 5100 Austin Rd., Manchester, Mich. 48158 ir pas platintojus.

Tai didelio formato (8” x 11”) leidinys, minint šios populiarios stovyklavietės sidabrinę sukaktį. Dviejų spalvų viršelis, 84 nuotraukos ir 80 psl. leidinys kalba apie žmones, nebijojusius darbo, aukos ir rizikos, apie stovyklos istoriją, ankstyvesnius leidinius, mecenatus, globos komitetus, Tarybos pirmininkų ir administratorių bei talkininkų rūpesčius. Aprašymai ir iliustracinė medžiaga pristato pagrindinius stovyklautojus. Dr. A. Damušio, faktino stovyklos įkūrėjo ir tarybos pirmininko (1957-72) ir stovyklos administratorės Jadvygos Damušienės (1972-1981) žodžiai įneša daug šviesos į stovyklos reikšmę mūsų išeivijos gyvenime.

Leidiny pateikiami aukotojų, rėmėjų sąrašai, apyskaitos ir t.t. “Dainava dainuoja ir gieda” skyriuje įdėta mūsų muzikų kūrybos, dedikuotos Dainavai.

DABARTINĖ LIETUVIŲ KALBOS RAŠYBA. Redagavo Juozas Vaišnys, S.J. Išleido JAV LB Kultūros taryba 1982 m. Mecenatas — Lietuvių Fondas. 56 psl. Kaina 3 dol.

Medžiagą apie rašybą ir skyrybą paruošė Juozas Vaišnys, S.J., apie svetimųjų tikrinių vardų rašymą — prof. dr. Antanas Klimas. Spaudė N. Pr. Šv. Marijos Seserų spaustuvė, Putnam, CT. Gaunama ir pas platintojus.

Redaktoriaus pratarmėje pabrėžiama, kad šis leidinys “visiškai nepretenduoja į išsamų rašybos vadovėlį. Pagrindinis jo tikslas — supažindinti mūsų visuomenę su kai kuriomis rašybos ir skyrybos reformomis, jau prieš keletą metų įvestomis Lietuvoje. Taip pat paminėjome ir paaiškinome vieną kitą rašybos bei skyrybos klausimą, nors ir ne naują, bet, kaip iš praktikos žinome, kai kuriems keliantį neaiškumų”.

Lietuviškai kalbantieji ir rašantieji tikrai turi būti dėkingi Kultūros tarybai už šį, nors ir mažos apimties, parankų leidinį.

Anatolijus Kairys. LOTOFAGŲ ŠALY. Eilėraščiai. 1982 m. Iliustravo Ada Sutkuvienė, išleido Lietuvių Literatūros Bičiuliai, P.O. Box 29060, Chicago, Ill. 60629. Kaina 8 dol. Eilėraščiai suskirstyti į keturias grupes: Baladės, Tėvas ir Motina, Dievui ir Tėvynei ir Strėlės į tamsą.

Tai ketvirtoji mūsų vieno produktyviausių kūrėjų išeivijoje poezijos knyga. Prieš tai yra išleista: “Blaškomi lapai”, “Auksinė sėja” ir “Laisvės sonata”. Be eilėraščių rinkinių Anatolijus Kairys yra sukūręs 10 dramų, iš kurių “Šviesa, kuri užsidarė” ir “Eldorado” — premijuotos”; 7 komedijos, iš kurių “Viščiukų ūkis” ir “Ku-ku” premijuotos; du premijuotus romanus: “Ištikimoji žolė” ir “Po Damoklo kardu” — I dalis (romanas pataisytas, papildytas ir išverstas į anglų kalbą); penkius libretus, kuriems muziką sukūrė komp. Br. Budriūnas, J. Gaidelis ir A. Jurgutis, ir du vaidinimus vaikams.

Autorius rankrašty turi paruošęs romaną “Pažadų dvarą” ir vaikams vaidinimą “Gintarinis telefonas”.

Autorius už savo novelę “Vaidilutė” laimėjo 1982 m. Dirvos novelės konkursą.

A. Kairys plačiai reiškiasi visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime.

Vincentas Liulevičius. IŠEIVIJOS VAIDMUO NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATKŪRIMO DARBE. 398 psl. veikalas, išleistas Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos u Lietuvių Fondo, mecenatų ir garbės prenumeratorių parama. Kaina $12.50. Knyga gaunama PLB būstinėje, 5620 S. Claremont Ave., Chicago, ILL. 60636 ir pas platintojus.

Istoriko V. Liulevičiaus veikalas skirtas paminėti penkiasdešimt metų nuo Draugijos Užsienio Lietuviams Remti įsteigimo. Jis suskirstytas į keturias dalis: Išeivija Lietuvos garsinimo darbe, Išeivijos politinė veikla Lietuvos labui, Išeivijos kultūrinė parama Lietuvai ir Išeivijos ekonominė parama Lietuvai.

Kruopščiai surinkta medžiaga su daugybe istorinių nuotraukų, dokumentų, memorandumų, atsišaukimų ir proklamacijų tekstais apžvelgia mūsų išeivijos darbus ir aukas atstatant Lietuvos nepriklausomybę.

Leidėjo žody sakoma: “Tikime, kad jaunoji karta išeivijoje šiame leidinyje giliau įžvelgs savo paskirtį lietuvių tautos kelyje”. Iš tikrųjų dabartiniai išeivijos darbuotojai veikale ras įkvėpimo, padrąsinimo ir paskatos būti anų darbų tęsėjais, kuriems rūpi ateities Lietuvos nepriklausomybė ir lietuvybės išlikimas išeivijoje.

Istorikas V. Liulevičius savo veikalu papildė negausią mūsų išeivijos istoriją. Ar naujoji, po Antrojo pasaulinio karo išeivijos istorijos puslapiuose bus tokių gražių darbų ir aukos pavyzdžių, kokių randame šio istoriko veikale?

Norintiems daugiau gilintis į to meto lietuvių istorijos istoriją, padės ir knygos plati, net 11 psl. bibliografija.

Vincentas Liulevičius išeivijoje parašė 10 knygų ar leidinių rankraščio teisėmis, yra suredagavęs 9 leidinius ir yra koautorius dviejų knygų.

Sofija Ambrazevičienė. LEMTIES SŪKURY. Autobiografinė apysaka. Aplankas ir viršelis — Petro Aleksos. Spausdino Draugo spaustuvė, 4545 W. 63 St. Chicago, IL. 60629. 132 psl. Kaina 4 dol. Autorė jau anksčiau yra išleidusi Tėvynės pakluonėse (1978) ir Gyvenimo nuotrupos (1980).