LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS 25 T. 1999 m. - Turinys, metrika

     T U R I N Y S

Dokumentai, faktai, komentarai
Bendrasis pasipriešinimas: paskutiniais okupaciniais metais
    Patarimai, kaip laikytis tardymo metu    5
    Mindaugas Luobikis. Partizanų statutai
    Lietuvos laisvės kovotojų Tauro apygardos Vidaus tarnybos statutas  21

Atsiminimai, liudijimai, svarstymai
Pietų Lietuva
    Edvardas Guoga-Glaudys. Išėjo broliai tėvynės ginti    46
    Bonifacas Ulevičius. Kapitono Jurgio Valčio laisvės kovotojai Šakių aps. 94
    Leonas Pališkis. Pašventę jaunystę už laimę Tautos    127
Rytų Lietuva
    Juozas Puslys. Dievo ir tėvynės meilės vedami 170
Vakarų Lietuva
    Janina Vytautė Januškienė. Nulaužti ąžuolai...    192
1941 m. sukilimas

    Antanas Baužys. Plungės gimnazistai laisvės kovoje  202
    Alfredas Jonušas. 1941 m. birželio 25 d. mūšis prie Biržulio ežero    215

Antinacinė reziztencija
    Antanas Dundzila. Jaunime Budėk!    220

Biografijos
    Jonas Venckevičius. Stipresni už mirtį    228

Kalėjimai, lageriai
    Petras Girdzijauskas. Prisiminimai iš Mordlago    233

Asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės    242

PDF:   fotografinė kopija: 

ISSN 1392-0421

Kaunas, 1999

UDK 947.45/084/ La-148

LAISVĖSKOVŲ  ARCHYVAS

ISTORIJOS ŽURNALAS     25

Leidybinė komisija

Balys Gajauskas,
Povilas Jakučionis,
Andrius Dručkus 
Antanas Lukša (pirmininkas) 
Leidinį konsultuoja rezistencinių kovų dalyviai


Redaktorius

Kęstutis Kasparas

Redakcija

Modesta Baublytė,
Vilija Jakučiūnaitė, 
Audronė Kaminskienė, 
Bonifacas Ulevičius, 
Vitalija Vitkutė

 

IŠLEISTAS RĖMĖJŲ LĖŠOMIS

Dėkojame už paramą

Kultūros ministerijai

Australijos krašto lietuvių bendruomenei

Australijos lietuviams


Viršelyje:Tauro apygardos mokomosios kuopos lektoriai: Jonas Kuras-Jaunutis, Žalgirio rinktinės štabo viršininkas Pranas Runas-Daugirdas, Apygardos adjutantas Juozas Jasaitis-Naktis, Vytauto rinktinės rikiuotės sk.viršininkas Jurgis Vasiliauskas-Skydas. Nuotraukos iš Tremties ir Rezistencijos muziejaus fotonuotraukų fondo.

Laisvės kovų archyvas. Istorijos žurnalas, tomas 25. □ © Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 1999. □ SL 176. □ Leidėjas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, Laisvės ai. 39, 3000 Kaunas, tel. 223508. □ Redakcija, Vytauto pr. 46, 3000 Kaunas, tel. 22 75 26. □ Spaudė: SPAB "Aušra", Vytauto pr. 23,3000 Kaunas. □ Užsakymo Nr. 914—□ Tiražas 2000 egz. 8 sp. 1.

SANTRUMPOS

a.    -    amžius

apyl.    -    apylinkė

aps.    -    apskritis

B.    -    byla

Bb    -    Baudžiamos bylos

BDPS    -    Bendrasis Demokratinis Pasipriešinimo Sąjūdis

d.    -    diena

dr.    -    daktaras

egz.    -    egzempliorius

eil.    -    eilutė

F.    -    fondas

g.    -    gimęs, gimimo

gen.    -    generolas

gen.štabas- generalinis štabas

GULAG - Gosudarstvennoje upravlenije lagerej - Centrinė SSSR lagerių valdyba, visas kalinimo vietų tinklas

j.    -    jaunesnysis

JAV    -    Jungtinės Amerikos Valstijos

K.    -    Kaunas

k.    -    kaimas

KGB    -    Komitet Gusudarstvenoj Bezopasnosti - Valstybės saugumo komitetas

kpt.    -    kapitonas

L    -    lapas

LYA    -    Lietuvos ypatingasis archyvas

LKA    -    Laisvės kovų archyvas

LLA    -    Lietuvos Laisvės Armija

LSSR    -    Lietuvos sovietų socialistinėrespublika

ltn.    -    leitenantas

m.    -    metai

mėn.    -    mėnuo

MGB    -    Ministerstvo GosudarstvenojBezopasnosti - Valstybės saugumo ministerija

mjr.    -    majoras

mstl.    -    miestelis

MVD    -    Ministerstvo Vnutrenich Del- Vidaus reikalų ministerija

NKGB    -    Narodnij Komisariat Gosudarstvenoj Bezopasnosti -Valstybės saugumo liaudies komisariatas

NKVD - Narodnij Komisariat Vnutrenich Del - Vidaus reikalų liaudies komisariatas 

Nr.    -    numeris

P., psl.    -    puslapis

p.    -    ponas, ponia

plk.    -    pulkininkas

psk.    -    puskarininkis

r.    -    rajonas

red.    -    redakcija

rn.    -    rinktinė

skyr.    -    skyrius

sl.    -    slapyvardis

SMERŠ - karinė kontržvalgyba

sr.    -    sritis

SSRS - Sovietų socialistinių respublikų sąjunga

Š.    -    šaltinis

Šv.,šv.    -    šventas, šventasis

T, t.    -    tomas

V.    -    Vilnius

val.    -    valanda

VD    -    Vytauto Didžiojo

VDU    -    Vytauto Didžiojo universitetas

VLIK - Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas

vls.    -    valsčius

v.ltn. - vyresnysis leitenantas

vnk.    -    vienkiemis

vršl.    -    viršila