Karys 1971m. 3-4 Turinys, metrika

 

PASAULIO LIETUVIŲ KARIŲ-VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

Įsteigtas Lietuvoje 1919Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1950 metais

Nr. 3 (1470)    KOVAS - MARCH    1971

J.  Jurgis— Tėvynės meilė nemari (aliejus) ... (viršelis) 

Nr. 4 (1471)    BALANDIS - APRIL    1971

Žuvusiems dėl Lietuvos Laisvės paminklinė lenta, Melbourne, Australijoje ... (viršelis) 

   TURINYS

R. Medelis — Lietuvos kario mitas

A. Norimas — Krito šakelės

K. U. — Nuotaikos Lietuvoje

B. B. — Civilizacija ir karo eiga

K. Škirpa — 5 p. DLK Kęstučio pulko kovos

Z. Raulinaitis — Karinė veikla Pabaltijy

V. Lagenpušas — Karinio topografo nuotykiai

A. Budreckis — Lietuvos Didieji Etmonai

B. B. — Rusų ginkluota persvara

Tremties Trimitas

Šaulė Tremtyje

Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

Kronika

 

Redaktorius ZIGMAS RAULINAITIS
Administratorius LEONAS BILERIS
Redaktoriaus pavaduotojas JONAS RŪTENIS

Atskirus skyrius redaguoja:

P. PETRUŠAITIS“Tremties Trimitas”
S. KAUNELIENĖ “Šaulė Tremtyje”
BALYS BRAZDŽIONIS “Lietuviai Kariai Laisvajam Pasaulyje”
BRONIUS BALČIŪNAS “Karinės žinios" 

Leidžia: L. V. S. RAMOVĖ N.Y. SKYRIUS

ATSTOVAI:

Baltimore _ M. ŠIMKUS,
Chicago — J. STANKŪNAS,
Cleveland — F. EIDIMTAS,
Los Angeles — O. ŽADVYDAS,

Australia— V. ŠALKŪNAS

- PLATINTOJAI -

JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

BOSTON, MASS. — S. J. Minkus
CHICAGO, ILL. — M. Ambraziejus, “Gifts International”, “Parama”
DETROIT, MICH. — V. Perminas
GRANO RAPIDS, MICH.— J. Belinis
LOS ANGELES, CALIF. — V. Prižgintas
WOODHAVEN, N.Y. — “Romuva”
WATERBURY, CONN. — “Spauda”

KANADOJE

HAMILTON, ONT. — J. Orvidas
TORONTO, ONT — Augustinas Kuolas, P. Misevičius
MONTREAL, QUE. — “Parish Library”

ANGLIJOJE

“DAINORA” — 14 Priory Road, Kew Surry

AUSTRALIJOJE

S. Slavickas — 44 Slevin St., Geelong North, 3215, Vic. Australia
L. Vasiliūnas — 3 Wall Street, Norwood 5067

Prenumerata JAV-bėse ir užsienyje: metams — $8.00, pusmečiui — $4.00, atskiro nr. kaina — 80c.

Pinigus slysti šiuo adresu: KARYS, 916 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. I 1221, U.S.A.

THE WARRIOR, magazine for the veterans, of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly except July and August by “KARYS” — 916 Willoughby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221, U.S.A. Subscription $8.00 per year. Single copy 80 cents • SECOND CLASS POSTAGE PAID AT BROOKLYN, N.Y.