Liepos 17-18 d. žuvę partizanai

Šatrijos rinktinės partizanai.
Pagal KGB sužymėjimą pirmas - Zigmantas Vainoras, antras - Mykolas Kleiba-Dagys,
trečias - Juozas Vaičekauskas-Kovarnis, ketvirtas - Jonas Laucevičius-Girėnas,
penktas neatpažintas, šeštas - Jonas Griguola-Ąžuolas.
(Z. Paulauskaitės asmeninė kolekcija)

Griguola Jonas-Ąžuolas gimė Telšių apskrities Tverų valsčiaus Užpelių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1948 m. Žemaičių apygardos Šatrijos rinktinės partizanas. Nuo 1949 m. - būrio vadas. Žuvo 1950 m. liepos 18 d.

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

KYBARTAS Vytautas, Boleslovo - Budrys, g. 1922 Kaspariškės k., Liolių apyl. Žuvo 1956 07 17 netoli nuo Kelmės prie Gutmano sodybos. Apdovanotas Laisvės kovotojo kryžiumi.

KISNIERIUS Andrius - Sakalas, Rolando būrio partizanas. Veikė Tauragės apylinkėse. Žuvo 1949 07 17 Zaltriškiuose, Gaurės v. Kartu žuvo būrio vadas S. Stonys ir J. Liorančas. 

LIORANČAS Juozas, Jurgio - Aidas, g. 1927 Ridikiškėje, Tauragės v., ūkininkų šeimoje. Partizanas nuo 1947. Kovojo Rolando, Eimučio, Aluntos, Lelijos būriuose. Žuvo 1949 07 17 Zaltriškiuose, Gaurės v. Kartu žuvo būrio vadas S. Stonys ir A. Kisnierius. 

STONYS Stasys - Alunta, kilęs iš Burbiškiu Gaurės apyl., Tauragės r. Lelijos partizanu būrio vadas. Žuvo 1949 07 17 Zaltriškiuose, Gaurės apyl

PAULAUSKAS Juozas - Bėgūnas, g. Jonikuose, Švėkšnos v. Dariaus rajono Pušies rinktinės Rambyno būrio partizanas. Žuvo 1952 07 18 Kerynės miške. Kartu žuvo B. Venskus.

VENSKUS Bonaventūras, g. 1928. Žuvo 1952 07 18 Kerynės miške Kartu žuvo Juozas Paulauskas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Čibirka Albinas, iš Aukšt. Išdagų k. 1918 - 1945 07 17. Žuvo_ Kurynėje prie Novos upės

Oleka (Olekas) Juozas iš Girnupių k. Kazlų Rūdos vlsč. 1922 - 1945 07 17. Žuvo su 6 draugais Lūšnos k., prie Lekėčių.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Dapkevičius Romualdas iš Kauno, Šančių. 1922(1924)-1947.07.17. Tėvas vokietis, motina lietuvė. Slapstėsi Prienuose, partizanavo. Žuvo bunkeryje prie Ašmintos kartu su P. Šiugždiniu-Bitinu.

Grajauskas Kazys - Šermukšnis. G. 1925 m. Gervėnupio k. Aukštosios Panemunės vlsč. Kauno apskr. 1946 m. pavasarį stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo išduotas 1947.07.17 bunkeryje, Ašmintos k. Prienų vlsč. ir apskr. Kartu susisprogdino V. Juodis-Šarūnas, A. Juodis-Merkys, P. Šiugž-dinis-Bitinas, B. Simanavičius-Serbcntas, J. Batutis-Pavasaris ir V. Prajera-Meteoras.

Juodis Algirdas - Merkys, Vermachtas iš Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. 1924-1947.07.17. Buhalteris. Partizanuose nuo 1945 m. 1946 m. pavasarį paskirtas Mindaugo būrio vadu, vėliau - Geležinio Vilko rinktinės 5-osios kuopos (vėliau pavadintos „Žiedo kuopa") vadu. Vadovavo Margininkų kautynėms, buvo sužeistas. Dalyvavo Paverknių kautynėse užimant Pakuonį ir Vyčiaus kautynėse. Žuvo už Pakuonio, Ašmintos revuose, bunkeryje. Kartu žuvo jo brolis Vytautas.

Juodis Vytautas - Šarūnas. G. 1922 m. Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. 1945 m. pr. stojo į partizanus. 1946 m. rudenį paskirtas Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos vadu, vėliau grandiniu. Susisprogdino išduotas 1947.07.17 bunkeryje prie Ašmintos k. Prienų vlsč. Kartu žuvo jo brolis Algirdas ir dar keli kovotojai.

Juodsnukis Andrius - Spirgis. G. 1925 m. Leuškių k. Šilavoto vlsč. Padienis darbininkas. Išėjo į mišką 1945 m. Geležinio Vilko rinktinės partizanas, kovojęs Garliavos-Išlaužo apylinkėse. Žuvo 1945.07.17 Prienų raj. Palaidotas miške dar su 4 partizanais.

Jurevičius Bronius - Serbentas. G. 1921 m. Mauručių k. Veiverių vlsč. Marijampolės apskr. Baigęs dvi gimnazijos klases. 1939-1941 m. tarnavo artilerijos pulke, baigė mokomąją kuopą. Kovojo Rytų fronte. Buvo pakeltas į puskarininkius. Geležinio Vilko pulko partizanas nuo 1945 m. vasaros. Buvo paskirtas būrio vadu. Žuvo išduotas 1947.07.17 Bagrėnų k. Prienų vlsč.

Kavaliauskas Kazys - Vaidotas. G. 1908 m. Pakuonio vlsč. Kauno apskr. 1947 m. pavasarį stojo į Geležinio Vilko rinktinę. Žuvo 1948.07.17 Rūdupio k. Prienų vlsč.

Prejera Vincas - Beris, Meteoras, Miškas. G. 1923 m. Pavasakės k. Igliškėlių vlsč. 1945 m. pavasarį įstojo į Demikio-Eumo būrį. Buvo paskirtas Geležinio Vilko rinktinės 4-osios kuopos I būrio skyrininku, vėliau - būrininku. 1947 m. pr. jam suteiktas grandinio laipsnis. Žuvo išduotas 1947.07.17 bunkeryje Ašmintos k. Prienų vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Čepulionis Viktoras, sl. Arminas, Kiviris, g. 1929. A rinktinės Jurgino būrio partizanas. Žuvo 1949 07 17 Belecko sodyboje Gudeliškių k., Musninkų vlsč. 

Butkus Stasys, Domino, sl. Vaidila, V. Strazdo-Bebro dėdė, g. 1908 Butkiškių k., Žemaitkiemio vlsč. LK leitenantas. Lyduokių šaulių būrio vadas. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas, būrio vado pavaduotojas. Žuvo 1945 07 18, paimtas gyvas Butkiškių k. ir kankinant sukapotas kirviu. Palaidotas Nuotekų k. kapinėse kartu su J. Gulgiu. LKA27, LYA, KS,1.198-199 

Butkus Valerijonas (Valerijus), Antano, sl. Tigras, g. 1918 Butkiškių k., Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas. Žuvo 1945 07 18 Pimpių k. kartu su A. Salčiūnu. Užkastas Lyduokių mstl.

Gulgis (Gulgys) Julius, g. 1911 Vilniaus kr., gyv. Butkiškių k., Žemaitkiemio vlsč. Pasienio policininkas. Nuo 1944 - Plieno būrio partizanas. Žuvo 1945 07 18 Butkiškių k., palaidotas Nuotekų k. kapinėse viename kape su S. Butkumi-Vaidila.  

Liauš Hans, sl. Gansas, Hansas, vokietis. Leitenantas. Nuo 1944 - DKR partizanas, būrio vadas. Žuvo 1945 07 18 Genių k.,

Šalčiūnas Antanas, g. Žemaitkiemio vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Plieno būrio partizanas. Žuvo 1945 07 18 Pimpių k. kartu su V. Butkumi-Tigru. Užkastas Lyduokių mstl.

Vaičiūnas Kazys, sl. Karabinas. B rinktinės Vanago būrio partizanas. Žuvo 1945 07 22.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

LIUTKEVIČIUS JONAS - Svajūnas, g.1924 m. Klovinių k., Utenos vls. Partizanas. 1946 07 17 J.Liutkevičius ir Jonas Žilys enkavedistų buvo užklupti P.Ta-rulio negyvenamoj sodyboj Katlėrių k., ir abu nušauti.

LIUTKEVIČIUS JUOZAS, gimęs Utenoje. Partizanavo Utenos, Sudeikių apylinkėse. Žuvo 1946 07 17 tarp Pauolio ir Vaikutėnų k. (Žagarėj). Kartu nušautas B.Griškevičius. Palaidotas Garnelių k. kapinėse.

ŠILEIKIS ALBERTAS, gimęs Gutaučių k., Daugailių vls. Nuo kariuomenės slapstėsi apie namus. Žuvo užtiktas bunkeryje 1945 07 17. Palaidotas Gutaučių kapinaitėse.

ŠIREIKA POVILAS - Kariūnas, gimęs Politiškių k., Tauragnų vls. Partizanas. Slapstėsi Katlėrių apylinkėse. Žuvo 1946 07 17 Paliminėje. Palaidotas Katlėrių k. kapinėse.

TYLA BRONIUS - Kapitonas, g. 1907 m. Petrograde. Grįžęs į Lietuvą, gyveno Balteniškių k., Leliūnų vls., ūkininkavo, buvo seniūnu. Pokario metais rėmė partizanus. 1950 04 12 sodyboje buvo surastas bunkeris. Jame buvęs Šiaurės rytų srities visuomeninės dalies viršininkas ir „Laisvės šauklio” redaktorius B.Kazickas nusišovė. B.Tylos žmona ir dvi dukterys buvo suimtos, o jis pats išėjo į partizanus. Slapstėsi Baltenių miške su Broniumi Petroniu ir abu 1950 07 17 užtikti čekistų žuvo (susisprogdino). Palaidotas Leliūnų mstl. kapinėse.

ŽILYS JONAS - Putinas, gimęs Maleckažemio k., Tauragnų vls. Partizanas. Slapstėsi Katlėrių k. apylinkėse. Žuvo 1946 07 17 su Jonu Liutkevičiumi, užtikti negyvenamoje Tarulio troboje. Palaidoti Katlėrių k. kapinėse.

JUODKA JUOZAS - Tarzanas, zarasiškis, slapstėsi Minčios girioje su Jonu Sauliumi, Jonu ir Liudu Mačiuliais. Pasinaudojusi ag. Tominino pranešimu, 8 kareivių grupė, vadovaujama ltn. Ustinovo, užklupo partizanus 1947 07 18 prie Erkiasalės vnk. Visi keturi žuvo.

JUODKA ROMAS, Jono - Gintaras, Granitas, Svajūnas, g. 1930 m. Avižieniškio k., Tauragnų vls. Partizanas nuo 1949 m., priklausė Trimito būriui. 1950 07 18 Žebriškių k., prie Vaišnoro sodybos, susidūrė su sovietų aktyvu ir skrebais ir buvo Kosto Narkūno nušautas.

MAČIULIS JONAS - Tigras, g.1928 m. Lukošiūnų k., Tauragnų vis. Tėvą (Petrą) 1948 m. suėmė, mirė 1951 m. Dubravlage, motiną ištrėmė, o 2 sūnūs pabėgo ir išėjo partizanauti. Žuvo 1948 07 18 prie Erkiasalės kartu su Jonu Petrausku.

MAČIULIS LIUDAS, g.1928 m. Lukošiūnų k., Tauragnų vls. Tėvą 1948 m. suėmė, motiną ištrėmė, o sūnūs (Jonas ir Liudas) išėjo partizanaut. Agento Tuminino išduotus partizanus čekistai užklupo 1948 07 18 einančius į Erkiasalės kaimą, prie Paminčios. Žuvo Liudas ir Jonas Mačiuliai, Jonas Saulius ir Juozas Juotka. Mačiulių namuose per kratą rasta rašomoji mašinėlė ir herbiniai Tauragnų ir Utenos vykdomųjų komitetų antspaudai.

PETRAUSKAS JONAS - Kardas, g.1930 m. Vidžiūnų k., Tauragnų vls. Partizanas. Žuvo kartu su Jonu Mačiuliu Lukošiūnų k. 1948 07 18.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1945 m. liepos 17 d. pavakare Klebiškio miško palaukėje, vadinamojo Žiūriškių šiliuko pakraštyje supilti du smėlio kauburėliai. Amžinam poilsiui čia atgulė Jurgis Pauža, g.1916 m., ir Andrius Juodsnukis-Spirgis, g.1925 m. Juozo Šiugždinio-Katiušos palaikus artimieji palaidojo prie gimtinės, Pajiesyje.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-partizanai.htm

 

Foto: Partizanų rėmėja Elena Tylienė ir jos vyras partizanas Bronius Tyla - Kapitonas, žuvęs 1950-07-17.

https://partizanai.org/failai/html/dejavo-zeme.htm

Bitinas-Povilas Šiugždinis, g.l925m. Alksniakiemio km, Prienų valsč, Marijampolės apskr. Nuo 1945m. pradžios iki 1947m. vasaros vadovavo atskiram, savarankiškai veikiančiam partizanų būriui Prienų valsčiuje prie Nemuno. Perėjus į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopą, buvo paskirtas darbui į rinktinės štabą. Gerai kalbėjo vokiškai. Žuvo išduotas 1947 07 17 bunkeryje Ašmintos km., Prienų valsč ir apskr. 1950m. lapkričio mėn. buvo apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus Pasižymėjimo lapą

Merkys (buvęs Vermachtas)-Algirdas Juodis, g.l924m Kebliškio  km, Pakuonio valsč, Kauno apskr. 1945m. pradžioje stojo į partizanų gretas. 1946m. pavasarį buvo paskirtas Mindaugo būrio partizanų vadu, vėliau Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 5 kuopos (vėliau pavadintos "Žiedo kuopa") vadu.

Žuvo išduotas 1947 07 17 bunkeryje Ašmintos km., Prienų valsč. ir apskr.

Pavasaris-Juozas Batutis, g.l921m Pagaršvio km, Prienų valsč,   Marijampolės apskr. 1945m. pradžioje stojo į partizanų gretas ir buvo paskirtas į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopos I būrį, vėliau paskirtas šio būrio vada 1947m. pradžioje jam suteiktas grandinio laipsnis, paskirtas 4 kuopos kuopininku. Žuvo išduotas 1947 07 17 bunkeryje, Ašmintos km, Prienų valsč. ir apskr. 1950m rudenį apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus Pasižymėjimo lapu (po mirties). 'Pelių karalystė" - 4 kuopos 3 būrio bunkeris Liubavo valsčiuje.

Serbentas-Bronius Simonaitis, g.l921m. Mauručių km, Veiverių    valsč, Marijampolės apskr. 1945m. vasarą stojo į partizanų gretas, buvo paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopos I būrio vadu. 1946m. buvo pakeltas į viršilas ir apdovanotas juostelėmis už uolumą ir narsumą.

Žuvo išduotas 1947 07 17, bunkeryje Ašmintos km, Prienų valsč. ir apskr.

Šarūnas-Vytautas Juodis, g.l922m. Kebliškio km, Pakuonio valsč,   Kauno apskr. 1945m. pradžioje stojo į partizanų gretas. 1946m. rudenį buvo paskirtas Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopos vadu. Metų pabaigoje apdovanotas juostelėmis už uolumą ir narsumą, suteiktas grandinio laipsnis.

Žuvo išduotas 1947 07 17 bunkeryje, Ašmintos km, Prienų valsč. ir apskr.

Vaidotas-Kazys Kavaliauskas, g.l908m. Pakuonio valsč., Kauno   apskr. 1947m. pavasarį stojo į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopos I būrį.

Žuvo 1948 07 17 Rūdupio km., Prienų valsč. ir apskr. 1950m rudenį buvo apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus Pasižymėjimo lapu (po mirties).

https://partizanai.org/failai/html/kai-zuvom-del-tevynes.htm

1950m. pavasarį Aušros būrį sudarė 4 kovotojai. Liepos 17d, žuvo Bronius Tyla ir Bronius Petronius,

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-16-1996.pdf

Meteoras - Vincas Prajara, g.1923 m. Pavasakės k., Igliškėlių vls., Marijampolės aps. 1945 m. pavasarį įstojo į partizanų gretas, Eumo būrį. Buvo paskirtas į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 4 kuopos pirmą būrį skyrininku, o vėliau - būrininku. 1947 m. pradžioje jam buvo suteiktas grandinio laipsnis. Žuvo išduotas 1947 07 17 bunkeryje, Ašmintos k., Prienų vls. 1950 m. rudenį apdovanotas Laisvės Kovos Kryžiaus Pasižymėjimo lapu (po mirties).

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-21-1997.pdf

Liepos 18 d. Ariogalos rajone, Rugenių miške, žuvo Birutės tėvūnijos partizanai K. Karašauskas-Gražina, Stasys Kvedaras-Jaunutis. 

https://partizanai.org/failai/html/prisikelimo_apygardoje.htm

Benadas Mikulis. Jo brolis Kazys (g. 1923 m.), slp. Deržulis, žuvo Livintuose 1946 m. liepos 18 d. ir numestas Kaišiadoryse, turgaus aikštėje kartu su dar dviem žuvusiais partizanais.

https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Rutkauskas, Juozas Tūzas 1915 04 12 Lazdijų vis. Leipalingio mstl.1945 02 17 Eilinis 1948 07 18

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Antanas RUTKAUSKAS. G. 1923 m. Kavarsko vls. Čigono būrio partizanas. Žuvo 1945 m. liepos 18 d. Garbėnų miške. Palaidotas Dabužių k. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Viktoras Sabaliauskas, Gaigalių k. Ž.1945 07 18.

Juozas Sakalas, Jukliūnų k. Ž.1945 07 18.

Viktoras Sabaliauskas, Šimonių vls., Jukliūnų k., Montės b. Ž.1945 07 18.

Juozas Sakalas, Šimonių vls., Jukniūnų k., Montės b. Ž.1945 07 18.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Petras Gabužis, g.1924 m. Suosto k. Šeima išsikėlė gyventi į Latviją, o jis partizanavo Krivickų būryje. Žuvo 1945 m. liepos 18 d. Tylinavos mūšyje. Išduotas, sudegė stovėdamas sargyboje. Žmonės atradę palaidojo neveikiančiose Šilėnų kapinėse.

Juozas Krivickas, g.1921 m. Žuvo 1945 m. liepos 18 d. Tylinavos k. Užkastas Biržų žvyrduobėse

Alfredas Naudžiūnas, g.1925 m. Spingučių k. Būdamas penkerių metų neteko tėvo. 1944 m. šauktas į sovietų armiją nėjo, įsijungė į Variakojo būrelį. Žuvo 1945 m. liepos 18 d. Tylinavos mūšyje. Užkastas Biržų žvyrduobėse.

Pranas Variakojis, g.1917 m. Zizonių k. Gyveno ir dirbo Velikionių dvare

pas Malinauskienę. 1944 m. išėjo į Krivickų būrį. Partizanams susiskirsčius į mažesnius būrius, vienam jų vadovavo. Padvariečiuose buvo išduoti, bet jam su dviem draugais pasisekė pabėgti. Žuvo 1945 m. liepos 18 d. Tylinavos mūšyje. Užkastas Biržų žvyrduobėse.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-32-2002.pdf

Kalavijas-Kostas Bujanauskas, g.1927 m. A.Balbieriškio k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. Vaidoto grupės partizanas. Žuvo 1946 m. iš liepos 18 į 19 d. Mardosų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. Kitur rašoma, kad žuvo 20 d.

Katinukas, Katinas-Pranas Petraška, g.1927 m. Mardosų k., Balbieriškio vls., Marijampolės aps. Baigė Alytaus amatų mokyklą. Partizanas nuo 1945 m. Žuvo 1946 m. iš liepos 18 į 19 d. Mardosų kaime pas Joną Matulionį. Kitur rašoma, kad žuvo 20 d

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-33-2003.pdf