Birželio 12 d. žuvę Partizanai: J.Bernatonis, S.Dailidėnas

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos partizanai. 

Centre – Albinas Milčiukas-Tigras (1922–1968). 

Iš kairės stovi: Aleksas Velanis-Tigras (1905–?), Jonas Kadžionis-Bėda (g. 1928 m.), Antanas Blauzdys-Konkurentas (1921–1950), Antanas Karvelis-Vachmistras (1922–1950), Jonas Darela-Dieduška, Liudvikas Bajoriūnas-Kilbukas (?–1949), Butageidžio kuopos vadas Antanas Jogėla-Ažuolas (1913–1948), Simonas Dailidėnas-Miesčionis (1917–1949), Petras Šakėnas-Šauksmas (?–1948), Jonas Butkus-Karklas (?–1949), Pranas Taujanskas-Pakalnis (?–1950), Anicetas Simanonis-Sigitas (1920–1913).

Šaltinis:https://www.limis.lt/en/eksponatai/perziura/-/exhibit/preview/155124132?s_id=U7FeSTwIV3mulEVz&s_ind=69795&valuable_type=EKSPONATAS

BERNATONIS Jonas, Petro-Melagis, gim. 1915 m. Šikšnalaukio k., Traupio vls. Vyčio apygardos Kuprio būrio vadas. Žuvo 1949 m. birželio 12 d. 

Vyčio apygardos Kuprio ir Šermukšnio būrių partizanai. Iš kairės: Simonas Dailidėnas-Miesčionis, Vitas Ivanauskas-Dobilas, Antanas Mickūnas-Liepa, Romualdas Mačiulis-Papūnė, Jonas Bernatonis-Melagis, Bronius Dailidėnas-Ramunė, Juozas Kirsnys-Raudonikis, Antanas Dailidėnas-Prancūzas, Antanas Blauzdys-Konkurentas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

DAILIDĖNAS Simonas, Jurgio-Miesčionis, Vėtyklė, Meška, gim. 1917 m. Girelės k., Traupio vls., ūkininkų šeimoje. Algimanto apygardos Butageidžio kuopos, vėliau Vyčio apygardos Kuprio būrio partizanas, Kosciuškos būrio vadas. Žuvo 1949 m. birželio 12d.

 

Algimanto apygardos Šarūno rinktinės partizanai apie 1947—1948 m.

I    eilėje iš kairės: Albinas Milčiukas-Tigras, Juozas Šilaika-Šviedrys, Liuda Kaminskaitė-Kuosa, Juozas Valonis-Merkys.

II    eilėje iš kairės: Jonas Darela-Dieduška, Jonas Butkus-Karklas, Antanas Karvelis-Vachmistras, Simonas Dailidėnas-Vėtyklė, Petras Šakėnas-Šauksmas.

III    eilėje iš kairės: Aleksas Velanis-Tigras, Jonas Dagelis-Gintaras, Antanas Jogėla-Ąžuolas, Vytautas Jonelis-Vilkas, Antanas Blauzdys-Konkurentas, Anicetas Simanonis-Sigitas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Vyčio apygardos Kuprio būrio partizanai ir ryšininkės Alukėnų miške. Iš kairės: Simonas Dailidėnas-Miesčionis, Bronė Dailidėnaitė, neatpažinta, Bronius Dailidėnas-Ramunė (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Šaltinis: https://www.partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Simonas DAILIDĖNAS 

Tėvas Jurgis Dailidėnas – ūkininkas. Broliai: Antanas Dailidėnas-Prancūzas (?˜–1948) – laisvės gynėjas, partizanas, 1948 m. liepos 11 d. žuvęs pokario kovose, Bronius Dailidėnas-Ramunė (1918–1947) – laisvės gynėjas, partizanas, 1947 m. spalio 30 d. žuvęs pokario kovose, ir Jurgis Dailidėnas (1929–1952) – laisvės gynėjas, partizanas, 1952 m. gegužės 23 d. žuvęs pokario kovose, sesuo Bronė Dailidėnaitė-Užkurėlienė – laisvės gynėja, partizanų ryšininkė.

Pokario metais S. Dailidėnas išėjo partizanauti, buvo Algimanto apygardos Butageidžio kuopos, vėliau – Algimanto apygardos Šarūno rinktinės 1-osios LLA Gražinos kuopos partizanas.

Nuo 1947 m. vasaros iki 1948 m. vasario, kol veikė šios kuopos Kosciuškos būrys, jis buvo šio būrio vadas. Kosciuškos būrio partizanai bazavosi ir veikė miškuose tarp Traupio ir Troškūnų, 1947 m. rugpjūtį jame kovojo 16 laisvės gynėjų. 1948 m. vasarį S. Dailidėno vadovaujamas Kosciuškos būrys buvo sujungtas su Antano Aliuko-Kuprio vadovaujamu Kuprio būriu, jis tapo šio būrio partizanu. 

Žuvo 1949 m. birželio 12 d. Šikšnalaukio kaime (Anykščių r.) karinės operacijos metu Petro Keraičio sodyboje kartu su partizanu Jonu Bernatoniu-Melagiu (1916–1949). Palaikai buvo išniekinti Raguvoje (Panevėžio r.) ir užkasti pelkėje, vėliau slapta perlaidoti.

Šaltinis: http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=615