KAPSUKO PRISIPAŽINIMAI

 (ištrauka iŠ ats. mjr. P. Gudelio “BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS ATSIRADIMAS LIETUVOJE 1918 - 1919 METAIS JŲ PAČIŲ DOKUMENTŲ

ŠVIESOJE”)

Bet yra labai įdomių įrodymų, kad CK turėjo didelių sunkumų net sukombinuoti bent kiek patikimesnės išvaizdos “vyriausybę”.

Kapsukas (123 p.) taip aprašo vyriausybės sudarymo eigą:

Sudarant Laikinąją revoliucinę valdtią buvo vadovaujamasi tuom, kad būtų įvesti jon labiausia ištirti ir populiarūs masėse komunistai ir kuodaugiausia darbininkų. Bet kadangi Lietuvos ir Baltarusijos kompartija buvo labai jauna, tai labai maža iš ko buvo pasirinkti. Teko traukti į valdžią dargi visiškai nauji žmonės. Tokiu būdu išėjo taip, kad kaikurie revoliucinės Lietuvos valdžios nariai buvo nepakankamai susirišę su Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos darbininkų klesa ir mažai žinomi masėse; bolševikiškas gi daugelio stažas buvo labai mažas; darbininkai įėjo tiktai du. Kaslink tautinės sudėties, ji buvo patenkinama: 4 lietuviai, 2 lenkai ir 2 žydai. Baltarusių klausimas pas mus tada dar nebuvo iškilęs, pagaliau, Vilniuj nebuvo galima rast nei tinkamų baltarusių kandidatų.

Iš šio Kapsuko prisipažinimo galime padaryti dar porą kitų, dabartiniams Lietuvos valdovams nenaudingų išvadų. Pirmiausia, kad L ir BKP buvo gryniausia rusų kombinacija, kaip ir vėliau jos sudarytoji vyriausybė, ir nieko bendra su tikrove neturėjo. 

Pats Kapsukas pabrėžia, kad baltarusių klausimas visai nekilo, nes jiems partijoje atstovavo rusų patikėtiniai. O vis dėlto lietuviai bolševikai paklusniai vartojo rusų prikergtąjį baltarusių vardą.

Pagaliau visiems lietuviams pravartu žinoti dar vieną Kapsuko prisipažinimą (121 p.), kad “nepriklausomos socialistinės Lietuvos ir Baltarusijos sovietų respublikos paskelbimas tėra priimamas tik su tikslu, kad tokiu būdu išmušt ginklą iš rankų, kaip vidujinių, taip ir užsieninių sov. valdžios priešų, kurie tvirtino, kad Lietuvos sovietų valdžia esanti okupacinė valdžia, atneštoji raudonarmiečių durtuvų pagalba’’. Tai tvirčiausias, paties Kapsuko patvirtintas įrodymas, kad visas vaidinimas dėl vyriausybės sudarymo buvo vykdomas tik todėl, jog rusai galėtų paneigti jiems metamus kaltinimus dėl okupacijos. Be to aiškėja, kad rusai iš karto buvo sukombinavę ne tik L ir BKP-ją, bet ir Lietuvos ir Baltgudijos respubliką. Tik priversti skubiai žygiuoti paskui atsitraukiančius vokiečius ir okupuoti Lietuvą, jie nesuspėjo surasti baltgudžių marijonečių ir pirmiausia paskelbė tik Lietuvos vyriausybę. Tą komediją vaidindami, rusai vėliau sušaukė Minske tariamai baltgudžių suvažiavimą, sudarė baltgudžių respubliką ir sujungė ją su Lietuva (Brb. 92 ir 93 dok. ir 84 pastaba). O 6-je pastaboje rašoma, kad Kapsukas “1918-1919 metais buvo tarybinės Lietuvos vyriausybės galva, ir po sujungimo jos su Baltgudijos STR buvo L ir BSTR liaudies komisarų tarybos pirmininkas”.