JAV-BIŲ KONGRESO PASTANGOS PERREFORMUOTI AMERIKOS BALSĄ

SVETIMŲJŲ IR PAVERGTŲJŲ INFORMAVIMAS

•    Amerikos Balso reformos reikalu įneštas įstatymo projektas —

•    “LITUANUS” tebešlubuoja — • JAV LB Centro valdybos planai

Svetimųjų informavimas Lietuvos bylos reikalu buvo ir tebėra vis dar blogoje padėtyje. VLIK-as šiek tiek juda, bet ALT-ba nė piršto nepajudina šiame taip svarbiame darbe. JAV-bių LB Centro valdyba, kiek teko patirti, turi konkrečių planų ir tie planai būsią netrukus pradėti realizuoti.

Pavergtieji lietuviai laukia (ir būtinai reikalingi!) tinkamos, geros, tikslios ir pilnos informacijos apie visas laisvųjų lietuvių pastangas kovoje dėl Lietuvos laisvės. Ta spraga šiek tiek užkišama VLIK-o išlaikomomis (ar remiamomis) radijo programomis iš Vakarų Europos, kurios skiriamos pavergtajam kraštui. Čia galėtų daug talkinti Amerikos Balsas (Voice of America — lietuvių skyrius). Toli gražu taip nėra. Paskutiniu metu yra pastangų JAV-bių Kongrese tą reikalą pakreipti tinkamesne linkme.

Pastangos perreformuoti Amerikos Balsą

Amerikos Balso lietuvių skyrius (ir kiti skyriai) perduoda į pavergtąjį kraštą tik "nekaltas” žinutes. Kietesni pasisakymai prieš pavergėją, kas juos bepareikštų, Amerikos Balso cenzorių yra išbraukomi. Amerikos Balso lietuvių skyrius nutylėjo apie garsiosios rezoliucijos (H. Con. Res. 416) Lietuvos laisvinimo reikalu pravedimą JAV-bių Kongrese. Nutylimi ir griežtesni senatorių ar kongresmanų viena ar kita proga padaromi pareiškimai Lietuvos bylos reikalu.

Kongresmanas Edward J. Der-winski (R. - III.) labai radikaliai ir aštriai kelia Amerikos Balso reformos klausimą. Tuo reikalu jis įnešė įstatymo projektą (H. R. 12314). Prie šio įstatymo projekto prisijungė (pasirašė) ir šie kongresmanai: E. Ross Adair (Ind.), E. Y. Berry (S. Dak.), John Buchanan (Ala.), Paul Findley (UI.), James G. Fulton (Penn.), F. Bradford Morse (Mass.), Robert Taft, Jr. (Ohio) ir Vernon W. Thomson (Wis.). Minėto įstatymo projekto įnešimo proga kongresmanas E. J. Derwinski padarė pareiškimą (1969.VI.23) spaudai. čia duodame keletą ištraukų iš to pareiškimo:

“ .. .The USIA (Jungtinių Valstybių Informacijos Agentūra, jos žinyboj yra ir Amerikos Balsas. Rd.) and especially its Voice of America section needs substantial revamping, policy reorientation and personnel adjustment...” (Kongres-manas E. J. Derwinski apibudino USIA kaip “ ‘propagandaless’ establishment”.). "...A review of material used in broadcasts, publications, news bulletins, etc., demonstrates an obvious lack of awareness of psychological warfare, and when contrasted to determined Soviet propaganda activities, we find the USIA clearly deficient in this field...” ”... American prestige abroad had reached its lowest ebb according to a panel of experts testifying before Congressional committee. Therefore, we must recognize that propaganda is a necessary weapon in world affairs ...” “ ... In the struggle between Communism and the Free World, the weapons are not only military but also ideological, psychological, political, diplomatic, and economic . ..” Baigdamas savo pareiškimą kongresmanas E. J. Derwinski pažymėjo, kad “the Reds also use subversion, intimidation, assassination and mass murder.”

Minėtas įstatymo projektas yra perduotas Atstovų Rūmų užsienio reikalų komisijai (Committee on Foreign Affairs). Kongresmanas E. J. Derwinski ir kiti kongresmanai, pasirašę tą įstatymo projektą (H. R. 12314), yra minėtos komisijos nariai. Geros valios lietuviai turėtų būti kongresmanui E. J. Derwinski ne tik dėkingi, bet jį ir padrąsinti šiame užsimojime. (Jo adresas: The Honorable Edward J. Derwinski, House Office Building, Washington, D. C. 20515. Red.).

“Lituanus” tebešlubuoja

Paskutinis “Lituanus” numeris (Winter — 1968), neseniai pasiekęs prenumeratorius, suredaguotas dar senųjų redaktorių. Prieš kiek laiko buvo paskelbta, kad “Lituanus” žurnalo redaktoriais esą pakviesti dr. Antanas Klimas ir dr. Kęstutis Skrupskelis. Reikia manyti, kad naujieji redaktoriai, perėmę darbą iš senųjų, įstatys žurnalą į tinkamas vėžes. (“Drauge” jau buvo paskelbta, kad netrukus išeisiąs dr. A. Klimo suredaguotas “Lituanus” žurnalo numeris. Red.).

Neseniai išėjęs “Lituanus” numeris (Winter — 1968) nei aktualus, nei įdomus, nei mėginąs garsinti gyvybinius lietuvių ar Lietuvos bylos reikalus kitataučių tarpe. Praeičiai atiduotina duoklė, bet ji perdaug neakcentuotina. Didesnė numerio dalis (50 pusi. iš 96 pusl.) skiriama gana žilai praeičiai — Lietuvos ir Lenkijos mokyklų sistemai (1773-1794). J. A. Račkausko straipsnis (THE FIRST NATIONAL SYSTEM OF EDUCATION IN EUROPE — The Commission for National Education of the Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania, 1773 -1794) kruopščiai ir dokumentuotai paruoštas, bet neaktualus. Antras straipsnis (užimąs 18 žurnalo pusi.) — latvio G. J. King, čia liečiami pavergtos Latvijos reikalai (straipsnio tema — MANAGEMENT OF THE ECONOMY AND POLITICAL POWER: The Latvian Case). Senieji redaktoriai turi visad “pagarbinti” komunistinės Lietuvos rašytojus ar poetus. Be to neapsieinama ir šiame numeryje. Čia duodamas Kazio Sajos tragikomedijos "Maniakas” (The Maniac) vertimas (užimąs 21 žurnalo pusi.). Recenzuojama A. E. Senn’o knyga — The Great Powers, Lithuania, and the Vilna question: 1920 - 1928. Tai ir — viskas!

Patriotinio nusiteikimo lietuviams tokio turinio “Lituanus” žurnalo rėmimas (finansavimas) yra tikra prabanga. Gi prabangai mes tikrai neturime perdaug finansinių išteklių.

Lietuvių Bendruomenės planai

ALT-bai ir VLIK-ui beveik nejudant svetimųjų informavimo darbe, iniciatyvos imasi JAV-bių LB Centro valdyba. Jau suformuota speciali informacijos komisija. Kiek teko patirti, ši komisija, susidedanti iš pajėgių tos srities darbininkų, stengsis kiek galima mažiau garsintis savųjų tarpe, o skirs visą laiką kietam ir intensyviam darbui — svetimųjų informavimui lietuvių ir Lietuvos bylos klausimais.

Norint atsiekti šioje srityje ap-čiuopiamesnių rezultatų, reikia milžiniškų finansinių išteklių. Jų JAV-bių LB Centro valdyba neturi. Bus stengiamasi labai ribotais finansiniais ištekliais padaryti šioje srityje gerą pradžią. Reikia manyti, kad patriotinė lietuvių visuomenė, matydama darbo ir pastangų rezultatus, ateis su dosnia parama visam šiam žygiui.

S. R. Kutra