DARBŠTIEJI KŪRYBOJE, VEIKLOJE IR GYVENIME

KUN. DR. V. RIMŠELIS, M.I.C.

•    Kun. dr. Viktoras Rimšelis, Chicago, Illinois (JAV), Lietuvių Marijonų Provincijolas, neseniai įvykusiame visos Marijonų vienuolijos visuotiniame suvažiavime Romoje, buvo išrinktas visos vienuolijos vicegenerolu. Marijonų vienuolijos generolu buvo išrinktas kun. J. Sielski (lenkas). Naujasis vicegenerolas kun. dr. V. Rimšelis, M.I.C., netrukus persikels gyventi į Romą, kur yra vienuolijos centrinės įstaigos. Jis (g. 1915.V.11 Murmų k.,

Švenčionių aps.) mokėsi Švenčionių gimnazijoje ir 1937 baigė Marijampolės gimnaziją. Filosofiją ir teologiją studijavo Kaune, Romoje ir Tuebingen’e. Kunigu įšventintas 1943. Teologijos daktaro laipsnį įgijo Romoje 1946. JAV-se buvo kunigų seminarijos profesorius ir rektorius, buvo “Draugo” dienraščio moderatorius, aktyviai reiškėsi lietuvių visuomeninėje veikloje, rėmė pozityviuosius lietuvių žygius ir darbus visa galima talka bei parama.

DR. ANTANAS MACEINA

•    Dr. Antanas Maceina, Muenster (Vakarų Vokietija), žymusis lietuvių filosofas ir Lietuvių Fronto ideologas, laimėjo Stasio Šalkauskio vardo 1969 metų kūrybos premiją (1.500 dol.). Anot jury komisijos (ją sudarė:    A. Skrupskelienė, D. Kučėnienè, dr. V. Skrupskelytė, Č. Grince-vičius ir dr. P. Kisielius), premijos laureatas dr. A. Maceina savo kūryba ir asmenybe stipriausiai iškyla kaip kūrėjas - mąstytojas ir poetas. Jury komisijos nuosprendį patvirtino Ateitininkų Federacijos vyriausioji valdyba. Dr. A. Maceina yra kiek sunegalavęs ir paskutiniu laiku paskaitų neskaito Muenster’io universitete. Dr. A. Maceina (g. 1908. 1.27 Bagrėnų k., Marijampolės aps.) studijavo Kaune (1928 - 1932) ir 1932 - 1935 Šveicarijos (Fribourg), Prancūzijos (Strassbourg) ir Belgijos (Louvain ir Bruxelles) universitetuose. Daktaro laipsnį įgijo VDU už dizertaciją “Tautinis auklėjimas”, rašytą pas prof. Stasį Šalkauskį. 1935 - 1944 (1940 - 1941 buvo pasitraukęs nuo bolševikų į Vokietiją.) VDU mokomojo personalo narys (1943 - 1944 filosofijos fakulteto dekanas). 1956    -    1959 profesoriavo Freiburg’o universitete (Vakarų Vokietijoje), nuo 1958 profesoriauja Muenster’io universitete.

POLITINIŲ STUDIJŲ SAVAITGALIS

•    Lietuvių Fronto Bičiulių Los Angeles sambūris vėl organizuoja politinių studijų savaitgalj, kuris įvyks 1970 metų sausio 31 ir vasario 1 dienomis puošniame Los Angeles Hilton viešbutyje.

•    Ar Jūsų sambūris turi panašių planų? Jei Jūsų sambūrio valdyba nesiima iniciatyvos, paspauskite ją ir priverskite pajudėti ta linkme!

•    Politinių studijų savaitgalio, kurį organizuoja LFB Los Angeles sambūris, programa bus ir aktuali ir įdomi. Paskaitose, simpoziumuose ir diskusijose bus nagrinėjami gyvybiniai lietuvių tautos ir Lietuvos laisvinimo klausimai.

•    LFB Los Angeles sambūris buvo suorganizavęs politinių studijų savaitgalį 1969 metų sausio 25 ir 26 dienomis. Plačiau apie tą įvykį žiūr. “į Laisvę” žurnalo 1969 metų birželio mėnesio numerį (nr. 45/82), 20-70 pusi.

•    Jei Los Angeles frontininkai gali tai padaryti, galite ir Jūs!

 

• Dr. Algirdas M. Budreckis, Richmond Hill, New York (JAV), rašo Lietuvos istoriją anglų kalba jaunimui ir angliškai kalbantiems — “A Short of Litruania”. Tai būsiąs gana stambokas veikalas (apie 1.000 pusi.), kurį baigsiąs parašyti dar 1969 metų pabaigoje. Tėvai Pranciškonai esą davę sutikimą šią knygą

išleisti. Dr. A. M. Budreckis gimė, augo ir mokslą baigė JAV-se. Prieš Antrąjį pasaulinį karą su tėvais buvo nuvykęs į Lietuvą, bet, komunistams užplūdus kraštą, grįžo į savo gimtąjį kraštą — JAV-bes. Daktaro laipsnį įgijo Rutgers universitete (Newark, N. J.)    1965. Dalyvauja

skautų, Lietuvos Vyčių ir tautininkų organizacijų veikloje. Yra VLIK-o narys (atstovauja vilniečiams), redaguoja ACEN News (Assembly of Captive European Nations News). Dr. A. M. Budreckis yra vienas iš pajėgiausių jaunosios kartos lietuvių darbuotojų laisvajame pasaulyje.

•    Algimantas Gečys, Philadelphia, Pennsylvania (JAV), vadovavo porą metų lietuvių (ir kartu kitų pabaltiečių) specialiam komitetui, kuris Philadelphia mieste ir apylinkėse sėkmingai kėlė ir gynė Pabaltijo kraštų bylą amerikiečių tarpe. Algimantas Gečys yra jaunosios kartos lietuvių darbuotojas, aktyviai dalyvaująs Lietuvių Bendruomenės veikloje.

•    Kęstutis K. Miklas, Plainview, New York (JAV), JAV-bių LB Tarybos narys, prieš kiek laiko įsijungė į BATUN-o (Baltic Appeal to the United Nations) veiklą ir buvo neseniai išrinktas to vieneto valdybos vykdomuoju pirmininku.

•    Dr. Vytautas Dambrava, Washington, C. D., dirbęs ilgą laiką JAV-bių informacijos žinyboje (United States Information Agency), neseniai buvo pakeltas į konsulo rangą ir paskirtas į Monterey miestą (Meksikoje) vadovauti amerikiečių informacijos tarnybai.

•    Teodoras Blinstrubas, Chicago, Illinois (JAV), buvo perrinktas (antrai kadencijai) vadovauti Amerikos Lietuvių Tautinei Sąjungai. Gaila, kad ALTS-ga nebeišvysto tokios plataus masto veiklos, kaip kad būdavo a. a. Antano Olio laikais. Visa tautininkų veikla, kaip ir daugelio kitų organizacijų, yra pasidariusi labai parapinė ir dipukiška.


PAVYZDINGAS KASININKAS

•    Lietuvių Fronto Bičiulių New Yorko-Brooklyno ir apylinkių sambūris turi tikrai puikų kasininką. Juo yra A. Pumputis.

•    “Į LAISVĘ” žurnalo administracija sulaukia iš A. Pumpučio daug talkos: jis išrenka žurnalo prenumeratos mokestį iš sambūrio narių, praneša sambūrio narių adresų pakeitimus ir kit.

•    “Į LAISVĘ” žurnalo administracija tikrai džiaugtųsi, jei ir kitų sambūrių kasininkai (ar sekretoriai) taip puikiai talkintų žurnalui.

•    Kitų sambūrių vadovybės pasekite New Yorko - Brooklyno ir apylinkių frontininkų pavyzdžiu.