XV-TOSIOS LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖS EUROPOJE ŽODIS TĖVYNEI

Susirinkę į XV-tąją lietuviškųjų studijų savaitę 1968 m. rugpjūčio 4-11 dienomis Vasario 16 gimnazijoj, Vokietijoj, lietuviai iš Anglijos, Australijos, Belgijos, Italijos, Jungtinių Amerikos Valstybių, Kanados, Prancūzijos, Švedijos, Šveicarijos bei Federalinės Vokietijos, minėdami 50 metų sukaktį nuo nepriklausomos demokratinės Lietuvos valstybės atstatymo ir baigdami savo darbus, nuoširdžiai sveikina visus brolius ir seseris lietuvius pavergtoje tėvynėje.

Šiais sukaktuviniais metais svarstydami Lietuvos ir lietuvių tautos gyvenimą įvairiais atžvilgiais, priėjome prie džiugios išvados, kad žiauri sovietinė vergija nepajėgė palaužti lietuvių tautos tėvynėje, kaip dvasiniai vargai nepajėgė susilpninti lietuvių išeivijos ryžto padėti Lietuvai atgauti laisvę ir nepriklausomybę.

Mes, studijų savaitės dalyviai, ypač džiaugiamės, kad lietuvių jaunimas pavergtoje Lietuvoje myli savo tėvynę, gausiai veržiasi į specialiuosius ir aukštuosius mokslus, stengdamiesi padaryti Lietuvą vienu iš šviesiausių ir kultūringiausių kraštų. Mes džiaugiamės, kad Lietuva yra pasiekusi žymių laimėjimų moksle bei technikoje, padidindama savo mokyklų skaičių, įsteigdama įvairių mokslinių institutų bei pereidama iš žemės ūkio į sudėtingą technikinės pramonės visuomenę.

Mes žinome ir kitiems sakome, kad Lietuvos pažangos laimėjimai yra pasiekti pačių lietuvių sunkiu darbu, nepaisant pragyvenimo nepriteklių bei visų darbininkų išnaudojimo, kuriuos primetė Lietuvai pavergėja Sovietų Sąjunga su savo valstybiniu kapitalizmu ir biurokratiniu centralizmu. Be šių sunkių ir klastingų svetimųjų pančių laisva Lietuva būtų pasiekusi dar didesnių bei gražesnių vaisių, ypač dvasinės kultūros srityse, nes dvasinė nelaisvė ir ūkinis išnaudojimas yra kultūrinės pažangos priešai.

Todėl mes, lietuviškųjų studijų savaitės dalyviai, drąsiai tariame, kad Sovietų Sąjunga, viena paskutiniųjų reakcingųjų imperijų nūdieniniame pasauly, turės sugriūti, kaip jau yra sugriuvusios visos kitos kolonijinės imperijos. Lietuva tikrai atgaus laisvę ir nepriklausomybę, kad, lygiateisė su visomis tautomis, savarankiškai nuspręstų savo bendradarbiavimą su jomis, ypač su Vakarų Europa, su kuria Lietuvą riša šimtametės tradicijos.

Broliai ir seserys, likite tvirti tikėjimu šviesia Lietuvos ateitimi ir krikščioniškojo humanizmo atgimimu!

STUDIJŲ SAVAITĖS DALYVIAI