ATSIŲSTA PAMINĖTI

Kazys Bradūnas, "SONATOS IR FUGOS”. (Susitikimai su Čiurlioniu). Eilėraščiai. Išleido Mykolas Morkūnas 1967 metais Čikagoje. Rinkinys suskirstytas į šiuos skyrius: Pirmasis pasimatymas, Saulės sonata, Pirmoji fuga, Pavasario sonata, Antroji fuga, Jūros sonata, Atsisveikinant. Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūrybinį dialogą su Čiurlioniu ir jo pasauliu, liesdamas esmines būties ir lietuviškosios dvasios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio formato leidinys, estetiškai įrištas į drobės viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplanku, pieštu dail. Vytauto O. Virkau, kuris Čiurlionio paveikslų detalėmis yra padaręs ir iliustracines puslapių kompozicijas. Dėl savo puošnaus išleidimo knyga yra puiki dovana įvairiomis progomis.

Leidinio tiražas 1000 egz. sukrautas “Drauge”. Knyga gaunama “Drauge” (4545 W. 63rd St., Chicago, 111. 60629) ir pas knygų platintojus. Kaina $5.00.

Stasė Šakytė, ALKANA ŽEMĖ. Eilėraščiai. Išleido Ateitis 1967. Spaudė Tėvų Pranciškonų spaustuvė, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221. Aplankas Pauliaus Jurkaus. 72 pusl. Kaina nepažymėta.


Ar Jūsų pažįstami ir draugai prenumeruoja “Į Laisvę” žurnalą? Jei ne, paragink juos šį žurnalą užsisakyti.

Surask bent vieną naują “Į Laisvę” prenumeratorių; arba — užsakyk “į Laisvę" žurnalą savo giminaičiui ar draugui.