Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

—    Visvaldas J. Belskus šiuo metu yra Pietų Vietname. Jis tėvams rašo, kad dabar ten yra labai pavojinga. Bolševikiniai partizanai nesiskaito net su sanitarais, kurie gelbsti mūšio laukuose sužeistuosius. 11 medikų žuvo vienoje vietoje, begelbstint du sužeistuosius. Vietname labai šilta, siekia iki 115 laipsnių.

—    Jonas Milašis, Liet. kariuomenės pulkininkas, atsiskyrė su šiuo pasauliu Los Angeles mieste, sulaukęs 73 metų.

—    Steve Dambrauskas, kuris dabar tarnauja JAV marinuose, buvo atvykęs į Čikagą pas savo tėvelius jų 25 metų vedybinio sukakčio atžymėti.

—    Mjr. Jonas Černius šiemet švenčia savo 70 metų gyvenimo sukaktį.

—    Dr. Jonas Kalpokas mirė po skaudžios nelaimės auto katastrofoje. Jis nuo 1954 iki 1955 m. buvo Korėjos karo frontuose, pasižymėjo drąsa, žmoniškumu ir sąžiningu pareigų atlikimu. Jis daugiausia dirbo Kankakee, Bethesda ligoninėse, Ill.

—    Vincas Kaulinis, kilęs iš Philadelphijos, parašė laišką iš Pietų Vietnamo Meno Ansambliui. Jis rašo, kad yra žiauru komunistų sukeltame kare ten kovoti. Meno Ansamblis užpirko šv. Mišias už jo sėkmingą kovą, kad jis vėl linksmas ir sveikas grįžtų į namus.

Dr. Juozas Manelis išlaikė egzaminus chirurgo laipsniui. Jis vadovauja Illinois Army National Guard 108 med. bataliono daliniui. Paskutiniu metu buvo pakeltas į majoro laipsnį.

—    Pvt. Wayne Zunas, kilęs iš Evanston, Ill., pabaigė aviacijos kursus su augščiausiu atžymėjimu “Honor Graduate”, Rucke, Ala.

—    Lietuvis policininkas Antanas Lukys buvo rastas užmuštas Spring-field Township, N. J. Žudiką tuoj suėmė, žuvęs buvo 30 metų amžiaus.

Don Varno Postas Čikagoje atžymėjo savo 20 metų gyvavimo sukaktį. Jo vadas dabar yra Adamas Anderson, vicep. — Pocius.

—    Karo kapelionas mjr. Vincentas Meškėnas, kurį laiką dirbęs pastoracinį darbą pietryčių Azijoj, buvo perkeltas į Beale aviacijos bazę, Kalifornijoj.

—    Aviacijos lakūnas Silvestras Žurinskas, staigios ligos pakirstas, atsiskyrė su šiuo pasauliu, tesulaukęs 43 metų amžiaus. Paliko žmona su 8 vaikais, tėvai, broliai ir seserys, kurie visi gyvena Danbury, Conn.

—    Rimantas Dumbrys baigė NO CS karininkų mokyklą, Newport, R. I. ir tapo jūrų karininkas. Jo du broliai Gediminas ir Robertas taip pat tarnauja JAV kariuomenėje.

—    L. Cpl. Antanas Gadvilas dabar kovojantis Pietų Vietname, nuoširdžiai dėkoja Čikagoje laikraščio S. Herald leidėjui Vandrak už pakietėlius. Jis jais dalinasi su savo draugais, kurie niekad nieko nėra gavę ir džiaugiasi, kad yra Amerikoje žmonių, kurie tikrai supranta karo pavojų ir kovotojams padeda.

—    Kanadoj gyvenantys carinės armijos kariai, nuo eilinio iki karininko, gali gauti pensijas. Tuo reikalu galima kreiptis į Mr. Oskars Perro, 1995 Bloor St., W. Toronto 9, Ont. Tel. 5-5555

—    8581 LS lietuvių kuopos vyrai kasmet talkininkauja Vasario 16 gimnazijai. sutvarko jos parką, už tai PLB pirm. Valiūnas jiems dėkoja.

   Ričardas Kisielius, kilęs iš Cicero, Ill., metus išbuvęs P. Vietname marinų dalinyje, atvyko poilsiui į namus. Liepos mėn. išvyko baigti tarnybą į šiaurinę Caroliną, Amerikoje. Jis yra savanoris, pasirašęs sutartį 4 metams.

—    JAV Armijos kpt. A. Tallat-Kelpša, Clevelande, šv. Jurgio bažnyčioje, susituokė su V. Kasparavičiūte.

—    Jūrų Itn. Antanas Vadopalas, kilęs iš Čikagos, jau metai plaukioja karo naikintoju ties P. Vietnamo krantais. Prieš 6 mėn. jis buvo pakeltas į leitenantus ir gavo medalį už atitarnautą laiką Vietname ant didžiausio karo laivo.    ■>

—    Bruce Neberiezas, kurio tėveliai gyvena Čikagoje, tarnauja J. A. V. aviacijoje Nebraskoje, kur užbaigė pirmą elektronikos kursą.

—    Kpt. Aleksiūnas, kuris dalyvavo Jaunimo kongrese Čikagoje. Korėjos karo veteranas Aloyzas Benesevičius, parašiutininkas Korėjos kare R. Mišauskas ir kiti diskutavo lietuvių karių svarbą ateityje. Buvo keltas reikalas suorganizuoti lietuvių dalinius JAV kariuomenėje. Kitų tautų tokie daliniai jau suorganizuoti. Visi prašė visuomenės, kad lietuviai kariai JAV būtų labiau išryškinti Amerikos visuomenei, kaip kovojantys prieš komunizmą.

—V. J. Sabaliauskis, kuris tarnauja jau 26 metus JAV kariuomenėje, buvo sunkiai sužeistas P. Vietname; smarkiai apdegęs tuo metu, kai jo dalinys buvo apsuptas priešo ir patys kariai prašėsi, kad jų pozicijas sava aviacija bombarduotų. Jie išsigelbėjo iš pražūties, nors ir nukentėję. Sabaliauskis buvo apdovanotas kariniais medaliais.

—    Argentinoje buvo paminėta gen. T. Daukanto 5 metų mirties sukaktis. Aušros Vartų bažnyčioje buvo atlaikytos šv. Mišios.

—    Inž. Vytenis Miškinis išbuvęs 2 metus JAV armijoje, Austrijoje, parvykęs į namus nesustojo siekęs mokslo ir šiais metais gavo inžinieriaus bakalauro laipsnį Schenectedy, N. Y.

 

Omahos lietuviai J. A. V. kariai

Iš k.: Parašiutininkas, inž. Itn. Romas Čejauskas, grįžęs iš Vokietijos, išvyko į Vietnamą; Karo laivyno j. Itn. (en-sign) Vytautas Kazlauskas, tarnauja vairuojamų raketų kreiseryje TOPEKA antruoju radaro-sonaro karininku; Karo aviacijos ats. j. Itn. Ringaudas Povilaitis, pereina į aktyviąją tarnybą ir išvyksta į lakūnų mokyklą.

 

Kpt. Kazimieras Globis jau 10 metų kaip tarnauja JAV oro laivyne, kaip slaugas. Dabar jis randasi P. Vietname, skraido įvairiais lėktuvais, teikia pirmąją pagalbą sužeistiesiems. Kpt. Globio šeima iš 6 narių gyvena Fairfield, Calif.

— Vyr. Itn. Andrius Endrijonas,

čikagietis, kuris nuo pereitų metų tarnauja P. Vietname, dirba štabe ir rugsėjo mėnesį, jei viskas laimingai baigsis, grįš į Ameriką.

—    Visvaldas Balkus yra P. Vietname, kur dalyvavo daugelyje mūšių. Būtų gerai, kad jis parašytų į ‘Karį”, nes visiems labai įdomu žinoti, ką lietuviai ten patiria.

—    Vytautas Mockus iš Čikagos išvyko į JAV aviacijos baze Lakelande, Texas. Po apmokymo jis persikels į karininkų kandidatų mokyklą.

—    Jonas Jaloveckas, karo invalidas, tragiškai mirė savo bute Cicero mieste. Berūkydamas cigaretę užsnūdo ir užduso nuo dūmų.

—    Matas Banionis, Lietuvos kariuomenės sav.-kūrėjas, paliko šį pasaulį birželio 27 d. Čikagoje. Buvo sulaukęs 73 m. amžiaus.