Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje

A. J. Natkevičius, praleidęs su JAV marinais pusmetį Viduržemio jūroje, grįžo atgal į JAV-bes. Prieš grįždamas iš Viduržemio jūros su ekskursija aplankė Paryžių.

Lietuvos partizanų kovų dainos, išleistos Lietuvos Nepriklausomybės Fondo, jau gautos iš rišyklos. Clevelande jas galima gauti pas Vytautą Stuogį — 1198 East 84th Street, tel. SW 5-4676; Marijų Blyną — 6823 Bayliss Avė, tel. 361-8165; Vladą Ramanauską — 18310 Marcella Road, tel. IV 1-6700 ir Dirvoje.

Po II-jo pasaulinio karo Chicagoje gyvenantieji lietuviai karo veteranai suorganizavo Amerikos Leg¡jono postą, kurį pavadino veiklaus Chicagos lietuvio, žuvusio karo metu, veterano Don Varno vardu. Į šį postą daugumoje įstojo II-jo pasaulinio karo veteranai, nors jame matėsi vienas, kitas I-jo karo dalyvis.

Vykstant Korėjos karui, Amerikos kariuomenėje taip pat tarnavo nemaža lietuvių, kurie atlikę savo tarnybą įsijungė į šio posto narių eiles. Jų tarpe buvo nemaža veteranų iš naujųjų tarpo. Vienu metu naujųjų ateivių veteranų skaičius viršijo 50. Tačiau, laikui bėgant, jie po truputį nubyrėjo, nors dar ir dabar čia jų yra gana gausus būrys.

Dabartiniu metu postui vadovauja II pasaulinio karo veteranas Jack Jotis - Juozaitis. Įdomu, kad jis yra buvęs ir pačiu pirmuoju posto vadu — komandieriumi.

Bronius Stankaitis, atlikęs 4 metų karo tarnybą, grįžo ir vėl pradėjo dirbti Pfizerio laboratorijose, May-wood, N. J. Prieš pradėdamas karo prievolę, jis studijavo Farleigh Dickinson universitete biologiją.

Stasys Dutkus, New Jersey valstybės policijos tarnautojas, baigė N. Jersey valstybės policijos akademiją. Jis su tėvais gyvena Maywood, N. J.

Algirdas Kapočius, Lietuvių Enciklopedijos leidėjo Juozo Kapočiaus sūnus, pažymėtinai gerai baigė aviacijos mokyklą lakūnu karininku. Kovo 31 d., ta proga, tėvų surengtose vaišėse, dalyvavo gražus būrelis vyresniųjų ir jaunimo. Po poros savaičių karininkas A. Kapočius išvažiuoja į New Jersey atlikti karo tarnybos ir kartu studijuoti.

K. Gaidžiūnas, clevelandietis, atlieka karinę tarnybą specialistų dalinyje. Du mėnesiu jis praleis mokykloje Texas valstybėje.

J AV L B Informacijos komisijos posėdy, dalyvaujant centro valdybosnariams ir eilei svečių, pranešimus padarė CV pirm. J. Jasaitis bendrais reikalais, švietimo reikalais — J. Ig-natonis ir knygos “Palik ašaras Maskvoj” fondo komisijos pirm. L. Prapuolenis. Komisijos pirm. J. Vaičiūnas nepamiršo ir “Kario” apie kurį informuoti pakvietė Balį Brazdžionį. “Karys” spaudos komisijos yra gerai vertinamas.

Tom Balis, 22 metų, tarnaująs antrus metus JAV kariuomenėje, žaisdamas “volley ball” susilaužė koją. Dabar jis turės išlaikyti ją gipse bent septynetą savaičių.

Paminklas kovotojams už Lietuvos laisvę yra sumanytas statyti New Yorke, ties lietuvių bažnyčia. Tuo reikalu įvyko susirinkimas, kuriame plačiai aptartas paminklo statymo klausimas. Paminklo statymą remia Amerikos Lietuvių Bendruomenės New Yorko skyrius.