Spalio 23 d. žuvę partizanai

Lokio rinktinės partizanai.
Pirmoje eilėje (sėdi) iš kairės: Alfredas Garnelis-Čigonas ir Vytautas Dručkus-Šernas.
Antroje eilėje iš kairės: Lokio rinktinės vadas Balys Vaičėnas-Liubartas, Edvardas Garnelis-Šarkis, Vladas Krasauskas-Kukutis.
(A. Dručkaus asmeninė kolekcija)

Garnelis Edvardas-Šarkis gimė 1923 m. Rokiškio apskrities Aleksandrėlės valsčiaus Jovydžių kaime. Vytauto apygardos Lokio rinktinės partizanas. Žuvo 1949 m. spalio 23 d. 

http://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Aleškevičius Antanas - Ateitis gimė Kirsnos k. Rudaminos vlsč. 1917 - 1946 10 23. Žuvo Rolių k. Būrio vadas.

http://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Stasys Jogėla, Anykščių vls., Repšėnų k., Butageidžio b. Ž.1949 10 23.

http://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Zigmas MASEVIČIUS. g. 1924 m. Šovenių k., Kavarsko vls., tėvai turėjo 1 ha žemės. Pabėgo iš Raudonosios armijos. 1945 m. spalio 23 d. besislapstantį Snieškų sodyboje nušovė NKVD kareiviai. Palaikai buvo užkasti prie namų, po keleto metų slapta palaidoti Kavarsko kapinėse.

http://partizanai.org/failai/pdf/Stase-KISELIENE-KAIP-NEPAMRSTI.pdf

Saveikis Jonas, Kosto, g. 1922m. Gerdašių kaime. Žuvęs 1945 10 23.

http://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Lazauskas Albinas - Šalmas iš Cykakalnio k. Marijampolės vlsč. 1924 - 1947 10 24.

http://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm