ATAKOJE

Juozas Mikuckis

Įsakymas keli tik žodžiai:
Lig paskutinio ginti gimtą sodžių!

Griaudimas uraganiškas tęsias ...
Nerimstam žemėj įsikasę. —
Mes matom Nemuną banguojant,
Kur rauda motina brangioji,
Kur vysta rūtos paliai taką ...
Ir... keliamės atakon!

Iš kur esi čion atsitrankęs?
Mes giname savus iš seno
Laukus, nes juos pureno 
Vien mūs, tik mūsų rankos.
Kam milijonais tu keliesi
Prieš mažą panemunės kraštą? 
Tau svetimi čia kryžiai pakelėse 
Ir neišskaitomi audimo raštai. 
Mes mylim samanotą grįčią,
Čia gimėm, čia mes augom
Ir šeimininkai mes tikri čia!
Ne skaičiuj mūs jėga, ne daugy!

Šauliai iššoko žvalūs,
Kryžiuojasi prožektorių liežuviai,
Raketų, tartum, karnavalas ... 
Pirmyn, kas dar nežuvęs!

Įsakymas keli tik žodžiai:
Lig paskutinio ginti gimtą sodžių!

A. A.

Plk. Vladui Rėklaičiui

Chicagoje staiga mirus, jo brolius ir gimines nuoširdžiai užjaučiame.

KARIO Redakcija