NAUJOS KNYGOS

MUMS BRANGŪS ATSIMINIMAI

Štai jau suėjo 35 metai nuo to laiko, kai po Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimo prasidėjo to mūsų tautai istorinio akto įprasminimas, paremtas savanorių laisvės kovomis. Jei anuomet nebūtų atsiradę pasiryžėlių aukoti savo gyvybes už tautos laisvę, tai ir nepriklausomos Lietuvos nebūtų atstatyta, nes iš visų pusių tykojo klastingi priešai, stengdamiesi užgniaužti jaunos valstybės besireiškiantį gyvastingumą. Kiek gausu būta priešų, kokias pastangas bei pasišventimą turėjo parodyti Lietuvos laisvės gynėjai, vaizdžiai aprašo pulk. J. Petruitis savo atsiminimuose, kurių I-jį tomą pavadinimu LAISVĘ GINANT neseniai išleido “Vaga”. Kadangi J. Petruitis tose laisvės kovose asmeniškai dalyvavo ir daugeliui reikšmingų bei lemiančių žygių kaip karininkas vadovavo, tad ir tie aprašytieji atsiminimai yra tokie ryškūs, tikri ir skaitytoją patraukianti, šios knygos įvade dr. L. Bistras apie J. Petruičio atsiminimus iš kovų su bolševikais ir bermontininkais taip pasisako:

“Atsiminimai itin brangūs; juos rašo ne iš kalbų apie aprašomus įvykius girdėjęs žmogus, bet pats visų čia aprašomųjų kovų dalyvis... Pats visą laiką dalyvavęs pirmose kovotojų eilėse, jis turėjo progos be jokių tarpininkų matyti, kaip mūsų jaunoji kariuomenė buvo formuojama, pats kūrybiškai tame darbe dalyvauti, matyti jaunosios kariuomenės pirmuosius žygius, jos pasisekimus ir nepasisekimus. Dėl to šitos aplinkybės įgalina atsiminimų autorių, atpasakojant išgyventuosius įvykius, juos pavaizduoti bemaž su fotografišku tikslumu”.

J. Petruičio atsiminimai skaitytoją taip pavergia, jog jis mielai juos pakartotinai skaito. Tų atsiminimų VAGOS išleistąją II-ją laidą pravartu kiekvienam įsigyti. Štai ta knyga:

Pulk. J. Petruitis, LAISVĘ GINANT, Mūsų žygiai. Atsiminimai iš kovų su bolševikais ir bermontininkais. Antra laida. Išleido leidykla “Vaga” Jungtinėse Amerikos Valstybėse 1952 m. Viršelis dail. P. Osmolskio. 200 psl., kaina 2 dol. Įsigyti galima rašant šiuo adresu: VAGA, 210 Humboldt St., Brooklyn 6, N. Y.

Daugelis tų, kurie jau šią knygą įsigijo, leidyklos klausia, kada išeis J. Petruičio atsiminimų II tomas apie kovas su lenkais. Leidykla VAGA mus informuoja, kad II-sis tomas yra jau spaudoje. Savaime aišku, jog I-jo tomo skubesnis realizavimas pagreitins ir II-jo tomo pasirodymą knygų rinkoje.

Pulk. J. Petruitis, KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ. PLB Vokietijos Krašto Valdybos Knygų Leidyklos leidinys Nr. 4. Išleista 1952 metais. Tiražas 1500 egz. Kaina 1 dol. 80 ct.

Štai ir vėl J. Petruičio, Lietuvos laisvės kovų atsiminimų autoriaus, kita knyga. Tai jo, Červenės žiauriųjų įvykių dalyvio, asmeniški pergyvenimai bolševikinėse replėse. Šią knygą galima įsigyti, rašant KARIO adresu.

KELETAS KARINĖS REIKŠMĖS KNYGŲ, IŠLEISTŲ 1952 METU BĖGYJE

Borderlands of Western Civizalion. Autorius Oscar Halecki. 530 psl. Išleido The Ronald Press, New York. Vidurio Europos rytinės dalies istorija. Kaina $6.00.

Heroic Finland. Autorius David Hinshaw. 306 psl. G. P. Putnam’s Sons, New York, leidinys. Kaina $4.50.

Soviet Opposition to Stalin. Autorius George Fisched. Buvusio karo studija. Gen. Vlasovo sukilimas. 230 psl. Išleido Harvard University, Cambridge, Mass. Kaina $4.

Korean Tales. Autorius Lieut. Col. Melvin B. Voorhees, U. S. A, 209 psl. Išleido Simon & Schuster, New York. Kaina $3.00.

Fleet Admiral King. Autorius Ernest J. King ir Walter Muir Whitehill. Iliustruota Karo laivyno istorija. 674 psl. Išleido W. Norton & Co. Kaina $6.75.

The New Breed. Autorius Andrew Geer, J. A. V. marinų Korėjoje iliustruota istorija. 395 psl. Išleido Harper & Bros., New York. Kaina $3.50.

Recalled to Service. Gen. Maxim Weiwand memuarai. Iš prancūzų kalbos išvertė E. W. Dickes: Iliustruota. 454 psl. Išleido Doubleday & Co. New York. Kaina $6.75.

The Course of Empire. Autorius Bernard DeVoto. žemėlapiai — Erwin Raisz. 647 psl. Jungtinių Valstybių istorija. Išleido Houghton Mifflin Company, Boston. Kaina $6.00.

The Ukrainian Revolution. Autorius John S. Reshetar Jr. 363 psl. Išleido Princeton University Press, Princeton. Kaina $5.00.

Glory Road. Autorius Bruce Catton. Istorija apie Civilinį karą. Po-tomaco armija nuo Fredricksburgo iki Gettysburgo. Išleido Doubleday. Kaina $4.50.

Sword and Swastika. Autorius Telford Taylor. Generolai ir naciai Trečiajame Reiche. Iliustruota. 431 psl. Išleido Simon & Schuster, New York. Kaina $5.00.

The Forgotten Republics. Autorius Clarence A. Manning. Estija, Latvija ir Lietuva, jų praeitis ir ateitis. Išleido Philosophical Library, New York. 264 psl. Kaina $2.75.

Panzer Leader. Autorius Heinz Guderian. Vokiečių tankų vado mūšiai ir politika. Išleido Dutton. Kaina $7.50.

Homage to Catalonia. Autorius George Orwell. Dalyvis aprašo Ispanijos civilinį karą. Išleido Har-court, Brace. Kaina $2.50.

Three Battles, Arnaville, Altuzzo and Schmidt. Autorius Charles B. MacDonald ir Sidney T. Matthews. J. A. Valstybių kariuomenė Antrajame pasauliniame kare, Italijos kampanijos fazės. Išleido Office of the Chief of Military History, Washington. 443 psl. Kaina $4.00.

Guys on Ice.Autorius Lyman R. Ellsworth. Aliaskos rinktinės veiksmai. Išleido David McKay Company, New York. 277 psl. Kaina $3.00.

William Conant Church and the Army and Navy Journal. Autorius Donald N. Bigelow. Karinio leidinio ir jo įsteigėjo istorija. Išleido Columbia University Press, New York. 266 psl. kaina $$3.75.

Parinko Z. Raulinaitis

VISŲ DĖMESIUI

Kultūros žurnalas “Aidai” energingai kovoja su dvasiniu apsnūdimu, nutautėjimu ir komunistiška ideologija, todėl labai tinka kariams.

Niekuomet nevėlu užsisakyti AIDUS 1953 metams.

Prenumeratos kaina:

Amerikoje 5 dol. Užsieniuose — 6 dol., Kanadoje — 5.40 dol.

Adresas: 680 Bushwick Avenue, Brooklyn 21, N. Y.