Margieji laiškeliai kariui

Mielas KARY,

Siunčiu Tau 5 dol., iš kurių 4 dol. už 1953 metų prenumeratą, o 1 dol. teikis priimti kaipo paramą Tau.

Lankyk mane ir toliau, laukiu kas menesį su nekantrumu.

Apgailestauju, kad į Tavo paskelbtą prenumeratos vajų negalėjau laiku atsiliepti, nes 8 ir 9 nr. nr., kur tas skelbimas tilpo, gavau tik prieš kelias dienas.

Su geriausiais linkėjimais,

Tavo F. E. Rotcas

Australija, 1953. II. 11.

*   *   *

Mielas KARY,

Vasario 16-sios proga siunčiu Tau širdingiausius linkėjimus ir prašau lankyti mane per šiuos metus.

Siunčiu 4 dol. prenumeratai ir 6 dol. paramos.

Su pagarba

Vl. Jakimavičius

Brockton, Mass., 1953. II. 15.

*   *   *

RĖMĖJAS IŠ DETROITO

Detroite esančios NERINGOS vedėjas V. Pauža, persiųsdamas KARIUI priklausančius pinigus, atsiuntė ir prenumeratoriaus V. Končiūno 6 dolerių auką KARIUI. Tarp kitko V. Pauža pastebi, kad V. Končiūnas esąs didelis patriotas ir savo aukomis palaiko lietuvišką spaudą. Kaip matome, V. Končiūnas įeina į stambesniųjų KARIO rėmėjų eiles. KARYS jam dėkingas.

*   *   *

Gerb. Kary!

Siunčiu Tau 5 dol. už 1953 metų prenumeratą. Kas perdaug, tebūnie Tavo stiprėjimui.

Rapolas Būda

Baltimore, 1953. II. 2.

*   *   *

Gerb. Redaktoriau, ų

Siunčiu Tamstai 5 dol.: 4 dol. už 1953 m. KARIO prenumeratą, o 1 dol. fondui, kad KARYS nežūtų, kol lietuvis karys taps laimėtoju. Juk lietuvis karys tik nugalėjęs priešą grįžta į namus!

Be to, siunčiu dar vieno gero lietuvio prenumeratą ir prašau jam siųsti KARĮ ištisus 1953 metus ...

Su pagarba

KARIO skaitytojas V. Ščiuka

New Britain Conn.

1952. XII. 24.

*   *   *

KARIO Administracijai.

Siunčiu 10 dol. mielam KARIUI, kad jis lankytų mane ir kitus, toliau gyvenančius. Prašau pradėti siųsti KARĮ šiais adresais:

1.    Vladas Rudaitis, Australija ...

2.    Bronius Račkaitis, (14a) Ludwigsburg, Aldinger Strasse, Staatel Wohn. 3/12, Germany.

3.    Prašau siuntinėti KARĮ savo nuožiūra kariui invalidui, gyvenančiam Vokietijoje ar kitur, kuris negali pats atsilyginti. Trūkstamą sumą atsiųsiu kitą kartą.

Su pagarba

Jūsų K. Račkaitis

Rochester, N. Y., 1953. I. 22.

Red. pastaba. Jūsų žadėtais atsiųsti papildomai 6 dol. bus apmokėta Jūsų 1953 m. II p. pren. ir 1952 metų prenumerata kario St. Radavičiaus, gyveannčio Vokietijoje, kurio laiškas tilpo praeitame numeryje.

*   *   *

Mielas KARY!

Siunčiu 5 dol. šių metų prenumeratai. Ačiū už MEDINĮ ARKLĮ. Tai buvo maloni staigmena.

Linkiu viso geriausio. Laikykis ir tobulėk!

Vladas Žibas

Paterson, N. J., 1953. I. 39.

*   *   *

Atjausdamas    Tavo, brangusis

KARY, sunkias gyvenimo valandas, siunčiu 2 dol. auką, nors tai nedidelė, bet vis šiek tiek. Linkiu KARIUI gyvuoti ilgus ilgus metus ir mus gimtuoju žodžiu gaivinti tremties kelyje, artinti prie sugrįžimo į mylimą Lietuvą.

Su pagarba

Psk. J. Reinartas

Chicago. 1953. II. 1.

*   *   *

Siunčiu pinigus 1953 metų KARIO prenumeratai. Nors aš esu tik antroj klasėj High School, bet noriai skaitau Jūsų leidžiamą laikraštį ir jis man labai patinka. Taip pat dėkoju už knygą MEDINIS ARKLYS, kurią gavau.

A.Strimaitis

Chicago, 1953. I. 24.

*   *   *

GIRTINAS PAVYZDYS

Jau antri metai J. Stašaitis iš Brockton, Mass, užsako KARĮ esančiam vienoje Prancūzijos sanatorijoje ligoniui Antanui Juškai, kurio dabartiins adresas yra: Sanatorium l’Altenberg du Schlucht (Haut-Rhin), FRANCE. Tai tikrai girtinas pavyzdys. J. Stašaitis, informuodamas mus apie ligonio naują adresą, mums praneša, kad 1952 m. KARYS adresatą pasiekė tvarkingai..

KARYS DĖKINGAS

Redakciniam štabui džiugu konstatuoti, kad KARIO rėmėjų eilės vis gausėja. Beveik kiekvienas, atnaujindamas savo prenumeratą, prideda dolerį kaip auką, o kai kurie paskiria ir didesnę sumą. Skaitytojų dosnumas mus drąsina, todėl, kaip matote, ir žurnalo apimtis šiais metais padidėjo. Tikėkime, jog visi surėmę pečius pajėgsime maždaug tokį pat puslapių skaičių išlaikyti per visus šiuos metus. Tik mūsų nuoširdžiausias prašymas — visi įsijungkime į paskelbtąjį KARIO prenumeratos vajų, kad pasisektų bent kiek padidinti jo tiražą. Beje, vajus tomis pat sąlygomis dar kartą pratęsiamas iki š. m. balandžio 30 d., kad ir tolimesnėse vietose gyveną skaitytojai suspėtų į jį įsijungti.

Dabar prieiname prie KARIO rėmėjų, kurie savo didesnėmis ar mažesnėmis aukomis sudarys fondą, o iš jo bus galima apmokėti prenumeratas visų tų skaitytojų, kurie su išsiilgimu laukia kiekvieno KARIO numerio, bet patys už jį atsiteisti nepajėgia. KARYS yra dėkingas visiems, kurie savo parama ar tiesiogiai užprenumeruodami savo pažįstamiems ligoniams suteikia jam galimybės pasiekti vis daugiau savo tautiečių. Šiais metais ligi šiol į minetą fondą atsiuntė savo auką sekantieji skaitytojai:

P. Budvidis iš Kanados ................$6.00

VI. Jakimavičius iš Brockton,Mass  6.00

V. Končiūnas iš Detroito ............ 6.00

V. K. iš New Yorko .................... 5.00

K. Alminas iš Lincoln, Nebr..... 2.00

Vl.    Martišauskas iš Venezuelos 2.00 

J. Rasymas iš Urbana, Illinois 2.00

J. Reinartas iš Čikagos ............ 2.00

V. Valiūnas iš Čikagos ............. 2.00

Andr. Bliudžius iš Detroito ..... 1.00

S. Barvydas iš Detroito ........... 1.00

S. Baltrimas iš Čikagos ............ 1.00

K.  Barzdukas iš Kearny, N. J. 1.00

Rap. Dūda iš Baltimores ............ 1.00

P. Druseikis iš Rochesterio ........ 1.00

J.  Eigelis iš Čikagos .................... 1.00

J. Endziulis iš Čikagos ................ 1.00

A. Gatautis iš Kanados ................ 1.00

V. J. Graužinis iš Brooklyno .... 1.00

A. Giedrys iš Brooklyno ............ 1.00

Ig. R. Kasperas iš New Yorko .... 1.00

V. Lankauskas iš Čikagos............ 1.00

L. Lendraitis iš Bostono ............ 1.00

Pr. Marcinkėnas iš Detroito ........ 1.00

J. Mikuckis iš Baltimores ............ 1.00

J. Pikšilingis iš Kanados ............ 1.00

F. E. Rotcas iš Australijos ........ 1.00

A. Sinkevičius iš Melrose Park,Ill1.00

C. Šadeika iš Detroito ................ 1.00

V. Ščiuka iš New Britain, Conn. 1.00

J. Šipelis iš Kanados .................... 1.00

M. Šumskiene iš Great Neck .... 1.00

V. Valteris iš Waterbury, Conn. 1.00 

St. Vazgelevičius iš Detroito .... 1.00 

St. Zagžeckas iš Washington, Pa. 1.00

Vl. Žibas iš Paterson, N. J..... 1.00

K. Žilėnas iš Racine, Wis......... 1.00

V. Žukas iš Brooklyno ................ 1.00

Jei ir sekančiuose numeriuose galėsime skelbti panašią aukotojų eilę, KARYS žygiuos tvirtai, nesuklupdamas. Asmeniškai 1 dol. nėra didelis pinigas, bet kai po dolerį sudeda šimtai jaučiama žymi parama. Tad visiems aukojusiems ir būsimiems aukotojams yra nuoširdžiai dėkingas

KARYS,

680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

KARIO platintojas ir atstovas Chi-cagoje yra

Balys Brazdžionis,

2421 W. 45th St.,

Chicago 32, Ill.

Mielus čikagiečius prašome žurnalo reikalais kreiptis į jį.