Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje

Algis Trinkūnas,
aktyvus “Dainavos” ansamblio akordionistas ir dainininkas, šiomis dienomis grįžo iš kariuomenės, atitarnavęs dvejus metus parašiutininkų daliny. Aštuoniolika kartų yra šokęs su parašiutu iš lėktuvo dienos ir nakties metu, vykdydamas skirtus uždavinius. A. Trinkūnas vėl įsijungė į ansamblio darbą.

Bernardas Brazaitis
iš Detroito, atlikęs karinę prievolę JAV armijoje Fort Lewis kariuomenės stovykloje, turėjo mėnesį atostogų, kurias praleido pas savo namiškius Detroite.

Jis jau pusantrų metų tarnauja artilerijoj.

Lietuviai kareiviai,
atvykstantieji Fort Lewis ilgiau apsigyventi ar tik pravažiuojantieji — yra prašomi susisiekti su Edvardu Šulaičiu, Co. E. 9 Regt. 2nd Division, (Main) Fort Lewis.

Vaidotas Paukštaitis
karališkoje karo mokykloje Kanadoje tęsia inžinerijos studijas, gavęs 4 metams stipendiją.

Kun. Jonas Bernatonis,
vikaras šv. Ritos parapijoje, Haverhill, Mass, ir kartu aptarnaująs šv. Jurgio lietuvių bažnyčią, ruošiasi išvykti kariuomenės kapelionu į aviaciją. Arkivyskupo leidimą jau yra gavęs.

Edvardas Jusčius,
marinas, baigęs JAV karinę tarnybą, išbuvęs veik dvejus metus Korėjoje, grįžta Chicagon.

— Katalikų Veteranų posto narys Joe Gray (Juozas Grajauskas) 
laimėjo C. Y. O. bokso čempionatą. Nepersenai jis vėl laimėjo “Golden Gloves” vid. svorio čempionatą ir vyks Chicagon tolimesnėm “Golden Gloves” rungtynėm.

Andrius Naujokas,
buv. Lietuvos kariuomenės kapitonas, sausio mėn. atšventė 60 metų sukaktuves. Andrius Naujokas 1923 m. rudenį įstojo į karo mokyklą, kurią baigęs Lietuvos kariuomenėje išbuvo iki Sov. Rusijos okupacijos.

Šiuo metu Andrius Naujokas gyvena Rochesteryje ir veikliai dalyvauja liet. bendruomenės organizaciniame gyvenime.

Mečislovas Stasiūnas,
lietuvių darbo kuopos narys Vokietijoje, 42 metų, mirė vasario 10 d. Velionis buvo kilęs iš Šiaulių apskr. Lietuvos nepriklausomybės laikais buvo karininkas. Tremtyje gyveno vienas; Lietuvoje buvo likusi šeima Palaidotas Kaiserslauterno kapinėse.

Algimantas Kėzelis,
neseniai baigęs teisės mokslus De Paul universitete, išvyko trims mėnesiams savo noru į JAV kariuomenės teisinį korpusą.

Legijonieriai prašo liet. Spaudos
Saigone, Indokinijoje, ligoninėje gulįs Caporal chef Macianskas prašo liet. knygų. Tame mieste yra ir daugiau lietuvių karių. Jo adresas: Caporal chef Macianskas, St. M-le 53635, S. P. 81. 091, M, 2. A., T. O. E., France.

Gen. Stasys Raštikis, gyvenąs Santa Monica, Calif., yra sutikęs duoti išleisti savo atsiminimus “Lietuvių Dienų” leidėjui Antanui Skiriui. Netrukus atsiminimai bus pradėti rinkti.

Gydytojai pašaukti kariuomenės
tarnybon. Illinois valstybėje iki šiol yra pašaukti kariuomenės tarnybon šie lietuviai gydytojai: dr. Čiurinskas, dr. Baliukevičius, dr. Bobelis, dr. Bylaitis, dr. Kaunas, dr. Mažeika, dr. Pliura, dr. Poškus, dr. Sideravičius, dr. Valaitis, dr. Tallat-Kelpša ir dr. Volodka.

Šie gydytojai, jei bus rasti tinkami karinei tarnybai, bus paskirstyti tarp pėstininkų, laivyno ir aviacijos. Tarnybas pradės balandžio mėn. pradžioje.

Šiuo metu gydytojai, neturį praktikos teisių (license) betkurioje Amerikos valstybėje, nėra šaukiami. Numatoma pašaukti visus gydytojus, kurie yra gimę pradedant 1917 metais, iki ta kvota bus išsemta.

Bruno Andruška
neseniai pakeltas marinų pulkininku. Į tą karo pajėgų skyrių jis įstojo kaip savanoris prieš 13 metų ir per tą laiką pasiekė dabartinį laipsnį.

Baigęs aukštesnę mokyklą Chicagoje, jis gavo stipendiją Iowa universitete, kuriame išėjo mokytojo studijas. Esant jam karo tarnyboje, jis buvo pasiųstas į Turkiją organizuoti tos šalies apsaugą.

Savanorių Kūrėjų S-gos centro
valdyba Chicagoje džiaugiasi, kad Toronto, Kanadoje, Savanorių Kūrėjų skyrius labai gražiai plečiasi ir rodo veiklumą. Jis prisiuntė sąjungos reikalams mokestį 10 dolerių Lietuvos karo invalidams sušelpti — 20 dolerių ir pasilikusiems Vokietijoje savanoriams — ginklo draugams — 70 dolerių.

Jaunasis K. Deveikis,
žinomo veikėjo K. P. Deveikio sūnus, gavo armijos majoro laipsnį.

John W. Pachankis,
JAV kariuomenės antras leitenantas, pakeltas pirmuoju leitenantu ir paskirtas žvalgų skyriun Spokane, Wash. Leitenantas Pachankis atvyko iš Guamos salos aplankyti tėvelių Chicagoje.

Kun. Jurgis F. Jonaitis
Balandžio 23 d. kun. Jurgis F. Jonaitis minėjo savo amžiaus 75 metų sukaktį. Jis kilęs iš Kuršėnų, Šiaulių aps. Į Ameriką atvyko 1896.

Kun. Jonaičio gyvenimas glaudžiai susijęs su kariuomene. Pirmojo Pasaulinio Karo metu (1917— 1919 m.) tarnavo Amerikos Jungtinių Valstybių kariuomenėje kapelionu. Vėliau buvo kapelionu “Veterans of Foreign Wars”: 1920— 1924 m. Michigan valstybės skyriaus, 1935—1936 m. Nebraska valstybės skyriaus ir 1943—1944 m. Arizonos valstybės skyriaus. 1933— 1934 m. buvo “Disabled War Veterans” centro kapelionu ir 1929— 1930 m. “American Legion” Neb-raska valstybės skyriaus kapelionu.

Pirmojo Pasaulinio Karo metu stojo į Amerikos kariuomenę eiliniu kareiviu. Netrukus karinė vadovybė jį paskyrė karo kapelionu ir pakėlė į karininkų laipsnį. Karo lauke buvo sunkiai sužeistas. Kadangi jo dešinioji ranka sprogusio sviedinio sunkiai sužeista ir dabar negali jos gerai valdyti, tai dvasinė vyriausybė leido jam Mišias laikyti viena ranka.

Iš kariuomenės į atsargą išėjo majoro laipsnyje. Dabar kun. Jurgis F. Jonaitis gyvena: 1001 North Catalina Blvd., Tucson, Arizona.

Rimas Vėžys, atlikęs karinę prievolę JAV kariuomenėje, dabar yra Bavarijoje, Vokietijoje. Atostogų metu aplankė Šveicariją.

Išvyko kariuomenėn, Korp. Vytis
Chicagos skyrius sausio 8 d. išlydėjo arbiteri Alg. Kėželį į Dėdės Samo kariuomenę. Išreikšdami savo linkėjimus, atsisveikindami iki greito pasimatymo, A. S. S. nariai prisiminimui įteikė knygą “Akademinė skautija”.

Darbo kuopose Vokietijoje dirba
muzikai Strolia, jaun. ir Motgabis. Kilo sumanymas paruošti maršų ir numatyta kreiptis į mūsų muzikus kompozitorius: VI. Jakūbėną, Jer. Kačinską, Vyt. Jančių, J. Gaidelį ir kitus.

Edward Williams, grįžęs iš JAV kariuomenės, išvyksta į Illinois universitetą Urbanoje, Ill., studijuoti inžineriją.

Vytautas Milašius, baigęs karinę tarnybą, grįžo į Los Angeles pas savo tėvelius, kurie čia jau 6 metai gyvena.

A. A. Kazys Grabauskas, gyv. Miners Mills, mirė sausio 9 d. Velionis buvo antrojo pasaulinio karo veteranas.

Jonas Ramonasjr., atitarnavęs ketverius metus JAV kariuomenė e, grįžta iš Vokietijos. Apsigyvens Chicagoje. Jo tėvas Jonas Ramonas sr„ yra Dariaus ir Girėno posto narys.

Petras Bišis,
anksčiau gyvenęs Luzerne, mirė grucdžio 23 d. Ransom Convalescent Home. Palaidotas gruodžio 27 d. iš Luzerne šv. Onos bažnyčios Kingstono Šv. Marijos parapijos kapinėse. Kaip pirmojo pasaulinio karo veteranas, jis buvo pagerbtas ir karinėmis iškilmėmis.

LAIŠKAI  REDAKCIJAI

LUND’E, ŠVEDIJOJE

Menininkas Liudas Pretkelis

Maždaug prieš pora metų iš Vokietijos atvykęs jaunas lietuvis studentas menininkas Lunde suruošė savo kūrinių ir portretų parodą (kovo 20 — balandžio 3.) Į parodos atidarymą atsilankė gana apstokas skaičius lundiškių. Docentas C. E. Thulin, parodos atidarymo proga, savo trumpoj kalboj gana šiltai apibūdino jauną menininką kaipo kūrėją ir meno darbininką ir palinkėjo geros sėkmės ateityje. Iš kitų apsilankiusiųjų ir apžiūrinėjančių paveikslus buvo girdima daug palankių išsireiškimų apie menininką. Daugumas paveikslus vertino kaip dėmesio vertus.

Beto, užsakymų skaičius daryti portretus leidžia manyti, kad vietos apylinkėje savo kūryba jis yra užsirekomendavęs visiškai gerai. Išstatyti paveikslai yra anglies ir aliejiniai. Vietos spauda juos įvertino gana gerai.

Menininkas L. Pretkelis yra gimęs 1925 m. Panevėžyje. 1944 m. buvo karo audros nublokštas Austrijon, vėliau Vokietijon į Miuncheną, kur studijavo meną Miuncheno universitete. Dabar daro žygius tolimesnėms meno studijoms, kurias mano pradėti dar šiais metais. Linkime geros sėkmės.

V. Menauskas

Gerbiamieji, turbūt yra maža pasaulyje einančių lietuviškų laikraščių ar žurnalų, kurių neskaitau Dar tarnaudamas Nepriklausomos Lietuvos kariuomenėje 1918—23 m. daug jų, išeinančių ne vien tik Tėvynėje, bet ir užsieniuose, prenumeruodavau. Prenumeratą visada mokėdavau ir tebemoku pirmyn, neskaitau skolon. “Karį” skaitau nuc pat jo užgimimo dienos, tačiau, nors prenumeratą sumokėjau, bet nežinau kodėl jo negaunu ...? Būtų labai gaila, kad kol kas čia tremtyje gyvenant mielas “Karys” manęs nelankytų ...

Martynas Nedzinskas,
Brooklynas.

Prenumeratos mokestis gautas pavėluotai ir KARYS Jums jau siuntinėjamas. Administracija.

... gavau KARIO adresą ir prašau jį siųsti man. Lietuvoj jis buvo mano geriausias draugas, kai tarnavau savanoriu I Inžinerijos Bata-

J. Gatavičius

lione, kur baigiau mokomąją kuopą ir išsitarnavau puskarininkio laipsnį. Bolševikų okupacijos metu buvau partizanas ir kautynėse buvau sužeistas ir net pakliuvau nelaisvėn, bet apsigydęs pasprukau ir vokiečių okupacijos metu stojau gen. Plechavičiaus organizuojamon armijom. Teko būti Mariempolėje, Trakuose ir nešti sargybas miškuose Rūdiškėse, tačiau vokiečiai mus internavo, išgabeno į Vokietiją, įvilko į Luftwaffe uniformas ir paskyrė darbams prie atkasinėjimų bombų sugriautų namų. Prisiartinus amerikiečiams, perėjau pas juos ir iki karo galo ten tarnavau. Karui pasibaigus ir prasidėjus emigracijai išvykau į Australiją.

Jonas Gatavičius,

NSW Australia

CLEVELANDAS PRISIMINS KARIUS

Gegužės 30 dieną — mirusiųjų atminimo dieną — kuomet lankomi kapai ir ypatinga pagarba rodoma įnirusiems ar žuvusiems kariams, L. S. Ramovės Clevelando skyrius lankys lietuvių karių kapus. 2 val.po pietų bus pradedami lankyti Kalvarijos kapinėse esantieji psk. Kazio Juodžio, mjr. Broniaus Bartkūno ir gen. Vlado Nagiaus-Nagevičiaus kapai. Prie kiekvieno kapo bus sukalbėta malda ir tartas žodis. Ten pat simboliškai bus pagerbtas Lietuvos Nežinomojo Kareivio kapas.

Vėliau bus aplankyta Lietuvos Prezidento Antane Smetonos palaikų vieta mauzoliejuje ir ten padėtas vainikas.

Tikimasi, kad visi clevelandiečiai tą dieną rinksis pagerbti mūsų tautos vyrų, kurie baigė savo garbingą gyvenimą svečioje šalyje.

Vyt. K.